Danmarks Breve

BREV TIL: Niels Wilhelm Gade FRA: Johanna Maria Lind (1850-04-26)

Lübeck, den 26de April 1850.

Min gode Herr Gade!

Det var hos mig en särdeles glad öfverraskning att erhålla bref från dem, och jag måste tacka dem hjertligen att de icke glömt bort mig.

Herr Stiehl bringade mig deres bref i går. Ja! nog kan jag godt förstå, att Leipzig förlorade all behag sedan Mendelssohns död! Jag har förloradt den största musikaliska fröjd lifvet hade at bjuda på; och när man hade kännt honom som menniska, var förlusten ännu större.

De gör rätt som nu håller på deras hem, det håller jag af dem för. Bra glädjande vore det, öm de kunde bringe op musiken til en hög ståndpunkt, och med det goda sinne som deras landsmän hafva för konst i allmänhet, hyser jag det fasta hopp om framgång i den vägen, och detta skulle mycket glädja mig.

Jag har ej kunnat återse Leipzig sedan Mendelssohns död — och jag går nu ej mera dit; nej, jag reser långt bort — til den nya verlden, i Augusti reser jag til Amerika och blir der en längre tid,— jag har haft mycket fröjd i Tyskland i vinter. Varma äro dock menniskorna här för konst och musik.

Mycket blefve jag dem förbunden, min gode Herr Gade, om de ville vara god att hälsa innerligt från mig Bournonvilles hela familje, och äfven Herrskapet Nielsen samt Andersen.

s. 289 Må det alt framgent gå dem väl, må gud bevare dem från alt ondt, och må de någon gång med vänskap ihågkomma deres gamle, trofaste vän

JENNY LIND.

P. S. Nog bade jag lust at komma til Köpenhamn, men tid — — — — — —