Danmarks Breve

BREV TIL: Michael Rosing Wiehe FRA: Niels Wilhelm Gade (1850-06-28)

Til kongelig Skuespiller Michael Wiehe.
Leipzig, den 28de Juni 1850. * )

Kjære Michael! Tak for Dine Linier. Det glæder mig særdeles, at Du, pro primo: er fornøiet og pro 2°: kommer godt ud af det med Dine Penge; dog raader jeg Dig; kjøb ikke for mange Siebensachen af trængende Landsmænd, man kan tilsidst selv blive en trængende Landsmand. — — — — Hvad nu vor fælles Reise angaaer, da havde det været hensigtsmæssigt, om Du, min rare, havde underrettet mig en Smule om, hvor Du reiser hen; til Paris eller til Berlin. Forresten er det ogsaa ligegodt, da jeg har opgivet min Pariserreise ganske. — — — Ellers har mit Ophold her i Leipzig været overordentlig interessant og behageligt; jeg har ganske uventet truffet gamle Bekjendte og Venner, som tilfældigviis s. 290 er reist herigjennem, f. Ex. Spohr, Schumanns, Hiller og flere andre.

Jeg gider — vide Kierkegaard — igrunden ikke reise videre end jeg nu er, med Undtagelse af, at jeg paa Hjemreisen gjør en Harzreise, og i Begyndelsen af næste Maaned med Davids Familie gjør en Tour til et Badested: Wittekind, hvor jeg vel bliver en otte Dages Tid. Altsaa kommer vi vel neppe hinanden Ansigt til Ansigt før i August i Kjøbenhavn, naar Du kommer hjem. —

Jeg haaber at være hjemme midt i, eller i Slutningen af Juli.

Nu, jeg giver Dig min Velsignelse med paa Din Vei, og beder Dig erindre mine venlige og jeg haaber, Dig uforglemmelige, Raad, angaaende Pas, Penge, Indpakninger o. s. v, Hils Theophilus Hansen, ifald han endnu er i Wien.

Din hengivne
NIELS W. GADE.

Det kunde sgu dog stikke mig, at jeg kilede ned til München et Par Dages Tid, dersom Du reiser til Berlin (fra Wien) i Midten af næste Uge. Skriv mig dog alligevel et Par Ord, men strax, hvor Du agter Dig hen (til Leipzig adresseret).