Danmarks Breve

BREV TIL: Adolf Jensen FRA: Niels Wilhelm Gade (1863-08-07)

Til Komponisten Adolf Jensen.
Kjøbenhavn, den 7de August 1863.

Kjære Hr. Jensen!

Da De har ønsket, at jeg skal skrive Dem til i mit eget Sprog, følger jeg denne Indbydelse og siger Dem altsaa paa Dansk: Tak for Deres Venlighed, jeg har med stor Fornøielse gjennemlæst Deres sidste Vocalcompositioner, som De har været saa god at tilegne mig, og jeg skal ved Leilighed søge at faa dem opførte. Ligeledes har jeg glædet mig over et Par tidligere Compositioner af Dem, „Innere Stimmen“ og et Hefte „Lieder“, og jeg haaber i Fremtiden, at jeg ofte maa kunne bevidne Dem min Glæde i lignende Anledninger. Jeg har hørt, at De er forlovet eller maaskee allerede indtraadt i den hellige Ægtestand, modtag min hjerteligste Lykønskning og meddeel ogsaa Deres unge og ganske vist elskværdige „Braut oder Frau“ mit „Glückwunsch“, nu maa der componeres i lyse og glæderige Toner; bort med det „düstere“ og „nebelige“, alt hedder nu: O, Sonnenschein! O, Sonnenschein! Og med dette lyse Haab for Deres Fremtid, vil jeg nu sende Dem et Levvel! og bede Dem fremdeles at beholde i venlig Erindring

NIELS W. GADE.