Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Arnold Heise FRA: Niels Wilhelm Gade (1863-10-07)

Til Komponisten Peter Heise.
Kjøbenhavn, den 7de October 1863.

Kjœre Heise !

Tro blot ikke om mig, at jeg vilde raade Dem til at indleve Dem med Aanden i Meyerbeers Theatermusik, tvertimod — jeg griber endogsaa enhver Leilighed til at ytre min Modbydelighed for denne Art Aandrighed, som gaar ud paa at gjøre „gode Forretninger“ — denne Side af dette betydelige Talents Stræben kan enhver ærlig Kunstner kun blive uhyggelig berørt af. Derimod kan man lære meget af det Klarsyn, hvormed Meyerbeer anlægger dramatisk.

Rigtignok er den Glæde, man kan finde herved, ikke ublandet, da de musikalske Midler som oftest ere uskjønne, søgte og for haandgribelige, beregnede ere de altid; men den dramatiske Indsigt — som til Theatermusik er uundgaaelig nødvendig er i høj Grad Meyerbeers Lysside, og her er rolig Beregning og Oversigt paa sin Plads og berettiget. Hvad angaaer den musikalske Udførelse af Planen, da kan han desværre ikke komme ud af Beregningen, skjøndt det bedre Jeg undertiden med eller mod hans Villie bryder igjennem, som en varm Solstraale.

Dog, hvorfor skriver jeg egentlig alt dette til Dem, det kan De jo sige Dem selv; jeg er overbeviist om, at De har den samme Anskuelse; ansee s. 301 det blot som et Tegn paa, hvor vigtigt det er mig, at fralægge mig alt Compagniskab med uærlige, kunstneriske Bestræbelser.

Det glæder mig, at De synes om „Holgers Sange“. Det er mærkeligt, at Ingemanns Texter ikke ere blevne benyttede før, det undrer mig, at De ikke har componeret nogle deraf. Nu maa De helst lade det være.

„Lysblaaøiede“ ! Det er ret characteristisk. — — — — Lad mig snart høre lidt fra Dem og Deres Tyrker og Kurder. * )

NIELS W. GADE.