Danmarks Breve

BREV TIL: August Winding FRA: Niels Wilhelm Gade (1870-01-22)

Til Pianist August Winding.
Kjøbenhavn den 22 Januar 1870.

Kjære August!

Jeg har alt længe villet skrive til Dig, først for at meddele Dig min Glæde og Lykønskning over den saavel bestaaede Optræden i Leipzig, og dernæst at takke Dig for Din venlige Skrivelse og den deri indeholdte ligesaa venlige Tanke, at tilegne mig Din Concert. Du kan tro, vi have Alle i fuldt Maal været glade over, at saavel Dit Spil som Dine Compositioner have tiltalt den Leipziger Publik. Den Quartet er jeg nu meget nysgjerrig efter at see lidt paa, den kommer vel snart ud, haaber jeg. Du begyndte saa godt med Concerten, at jeg venter af hvert nyt Arbeide af Dig, at have stor Glæde ved at see Dine videre Fremskridt. — Gud ske Lov, at Du nu har overvundet Gjennemgangsperioden og er kommen til Klarhed med Dig selv, lad Dig nu ikke rokke ud deraf, hverken af Genialitetsfeber eller andre Hensyn. — Men jeg er ikke bange mere: naar man først har faaet Klarsyn paa sig selv, saa gaaer man sin rolige og jevne Udviklingsgang og seer hverken til høire eller venstre, men lige paa det Maal, man har faaet Øiet op for.

Naa, nu seer Du da i Virkeligheden de romerske Herligheder, som Du har drømt om, — vandrer hen over Oldtids og Middelalders Levninger og lever beskinnet af den deilige. varme, sydlandske Sol.

s. 311 Ja, det er en herlig Nydelse at leve i, baade for Sind og Tanke, — jeg erindrer saa tydelig mit Ophold i Italien, som nu omtrent ligger 26 Aar bag mig, jeg svælgede i Sollyset og Varmen, som jo til sine Tider var lidt stærk, men jeg var ogsaa stærk og kunde nyde det altsammen med stort Velbehag, — jeg har godt af det endnu! — Jeg skal nu fortælle lidt om os herhjemme, — — — Axel stryger sin Violin med Kraft og lader til at have Anlæg til Musik, O!! Felix er flittig i Skolen, og Dagmar abcdéer med Lyst — — —. Concerterne i Musikforeningen have været meget heldige, vi have allerede havt 3 før Nyaar. Frk. Lie er begyndt i Conservatoriet med megen Iver; vi have optaget 31 Elever for 1870. — — — — —

Men nu har jeg ikke mere Nyt. men kun det gamle: at jeg holder meget baade af Dig og Clara og sender her hele Brevet fuldt af Hilsener fra hele min Familie og først og sidst fra

Din Ven
NIELS W. GADE.