Danmarks Breve

BREV TIL: Albert Rubenson FRA: Niels Wilhelm Gade (1872-04-15)

Til Direktøren for det kgl. Musikakademi i Stockholm Rubenson.
Kjøbenhavn den 15 April 1872.

Kjære Ven!

I Anledning af den af Dem omtalte Sag har jeg idag talt med Neupert — sem bestemt erklærede, at han ikke vilde forlade Kjøbenhavn.

20*

s. 312 For at berolige Deres Ærlighed og Frygt for Udseende af „Intrigant“, vil jeg dog sige Dem, at jeg — skjøndt vi jo nødig vil miste Neupert — bad ham nøie overveie, hvad han gjorde, at det maaskee var en sikrere Stilling end her hos os; men han sagde mig, at han allerede havde skrevet til Dem desangaaende. De nævnede i Deres Brev Rée, som Pianofortelærer, og det er især herom, at jeg skriver Dem til.

At Rée er en udmærket Lærer, er min faste Overbeviisning, jeg behøver blot at sige, at de fleste Claverspiller og Cl.-inder i Kjøbenhavn, som due noget, ere Rées Elever; Winding og Hartvigson, foruden flere dygtige Dilettanter, have lært hos Rée og ere fra ham udgaaede, fuldstændig færdige; de to førstnævnte have naturligviis udviklet sig meget i musikalsk Henseende efter den Tid. — — — Efter den Tid, Rée forlod Conservatoriet her, har han været bitter og følt sig — skjøndt med Urette — krænket. Det gjør mig ondt for den dygtige, og i Hjertet gode og honette Mand, og det er derfor, at denne Sag ligger mig meget paa Hjertet. — Jeg er vis paa, at dersom Rée kom i nye Omgivelser og i en Virksomhed, som tiltalte ham, vilde han blive oplivet og atter faa sit gamle, gode Humeur og Lyst til at virke med fornyet Kraft. Jeg troer, at Akademiet vilde være meget vel tjent med ham, der foruden at være en Musiker med en sund Smag, tillige er en dannet og intelligent Mand. — Kjære Rubenson! skriv mig og ret snart Deres s. 313 Mening herom ; jeg veed fra anden Haand, at Rée selv havde ønsket efter v. Booms Død at blive hans Efterfølger. Skal jeg lade Rée vide, at han skal skrive til Stockholm? Eller skal han forholde sig i Ro? Lad mig vide Deres Mening om Sagen i Almindelighed og tillige, om jeg kan gjøre noget for Rée. Skriv mig tillige om hans Forpligtelser og om Stillingen ogsaa i pecuniair Henseende. Men lad mig snart faa det at vide.

— — — — Vi have i Vinter spillet den 9de Sinfonie 2 Gange, og naar jeg selv skal sige det, meget godt. — — — — —

Deres
N. W. GADE.