Danmarks Breve

BREV TIL: Karl Gjellerup FRA: Niels Wilhelm Gade (1887-04-18)

Til Forfatteren Karl Gjellerup.
Kjøbenhavn den 18de April 1887.

Kjære Hr. Gjellerup!

Tak for den poetiske Luftning fra Helikon! Jeg har netop fuldendt den første Gjennemlæsning, som greb mig særdeles meget, der er en Flugt og løftet Harpeklang i Stil og Versification, som ikke findes i ret mange nyere poetiske Arbejder. Jeg glæder mig til atter at læse „Kampen med Muserne“, og ikke mindre til Fortsættelsen deraf, som jeg haaber er lykkedes ligesaa godt for Dem som Begyndelsen.

s. 327 De skriver i „Tilegnelsen“, at De ikke regner paa en meget stor Læsekreds, — desværre har De vel Ret. Dog er her for Øjeblikket en Vendingmærkelig i Smagsretningen og heldigvis henimod det Bedre. Man er træt og kjed af de sig atter og atter gjentagende smaa Familiehistorier og længes henimod noget Højere og Løftende. Derfor tror jeg, at Vejen er ifærd med at lægges tilrette for saadanne Arbejder som Deres sidste. — Theatrene fyldes nu ved Heibergs gamle „Elverhøj“, Drachmanns nye og smukke Eventyrkomedie „Der var engang“ og en dansk Folkekomedie „Landsoldaten“, som vækker fædrelandske Stemninger fra 1848. Naa, jeg ønsker Dem tillykke, at De har taget saa skjønne, alvorsfulde Harmonier paa Deres Harpe, dette sidste Arbejde interesserer mig i høj Grad. „St. Just“ var mig ikke meget tiltalende i sin Helhed, skjøndt der er mange characteristiske og virkelig gribende Enkeltheder deri. „Brynhilde“ har jeg læst og glædet mig over de store Skjønheder, — men „Kampen med Muserne“ har betaget mig; gid Forsoningen maa gjøre samme Indtryk paa mig. Lev nu vel, kjære Gjellerup! Muserne være fremdeles over Dem !

Dette ønsker af ganske Hjerte Deres

NIELS W. GADE.