Danmarks Breve

Grundtvig og Ingemann

Brevudgiver:
Svend Hersleb Grundtvig, 1824-1883
Udgivelsessted:
KØbenhavn

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Grundtvig, N. F. S.; FRA: Ingemann, B. S.; (1821-07)
Ingemann til Grundtvig . Store norske Løve. Juli 1821 . Først et ret hjærteligt Tak-for-sidst til dig og din Kone, og saa en venlig Hilsen til eder begge fra os begge her inde (mig og min Kjærest) og fra mange flere, som jeg nok skal komme til. Nu véd jeg da

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1822-04-16)
Grundtvig til Ingemann . Præstø , d. 16. April 1822 . Kjære Ingemann! Vel er Tiden knap i disse gode Dage; men med et Par Ord maa jeg dog melde, hvad jeg véd er ggsaa for dig en glædelig Nyhed: at min Lise i Søndags Morges blev lykkelig forløst med e

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1822-06-25)
Ingemann til Grundtvig . Kjøbenhavn . d. 25. Juni 1822 . Kjære Ven! Skjønt jeg jo om faa Dage kan vente at se dig her inde, kan jeg dog ikke opsætte at takke dig og din Kone og hele Familien for de alt for gode Dage, jeg havde i Præstø. Papirer og Bø

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1823-09-28)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . 28de Sept. 1823 . Kjæreste Ven! De sidste Dele af din Saxo og Snorro har jeg allerede for nogen Tid siden modtaget, og har blot opsat at takke dig derfor saa længe, til jeg var vis paa, at du var kommen tilbage fra din

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1823-10-05)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 5te Oktbr. 1823 . Kjære, gode Ven! Eet hjærtelig Tak for dit Brev, som jeg længe forgjæves tænkte paa at forekomme! og skjønt jeg i Brevskrivning kan maale mig med de dovneste, vil jeg dog ikke, ved selv nu at

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-07-03)
Grundtvig til Ingemann . [Dette Rimbrev, skrevet strax efter Læsningen af „Valdemar den store og hans Mænd“, hvortil de to her følgende Breve ere nøje knyttede, forefindes kun i Gjenpart i Gr.’s Efterladenskab. Den til Ingemann sendte Renskrift savnes; derfor er her ingen Underskrift.]

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1824-07-08)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 8. Juli 1824 . Kjære trofaste Ven! Hvorledes du, med din Kjærlighed til Danmark og dets Historie, i det hele vilde beskue min Valdemar, og at du i det mindste vilde lade min Stræben vederfares sin fulde Ket, derom k

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-07-09)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 9de Juli 1824 . Kjære gode Ven! At du, netop fordi jeg ikke er dig ligegyldig, vilde med din Godmodighed finde dig mere saaret end fornærmet ved mine haarde Ord, maatte jeg vente, og har derfor virkelig fortru

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1824-07)
Ingemann til Grundtvig . [ Juli 1824 .] Kjæreste Ven! Med inderlig Glæde har jeg læst dit kjærlige og hjærtelige Broder-Brev; og havde du i din varme Iver for vor herlige Saxo endogsaa saaret mig langt haardere, end du med din Kjærlighed til mig og min velmente Stræb

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-09-03)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 3dje Septbr. 1824 . Kjære Ingemann! Eet hjærtelig Tak for dit Brev, som vel især er for saa vidt blevet ubesvaret, fordi, hvad jeg følte Trang til at sige mine Venner, og dig iblandt dem, sammentrængte sig i d

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1824-09-05)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 5. Septbr. 1824 . Kjæreste Ven! En herlig Søndag-Formiddag har du skjænket mig i Dag. I min stille Løvsal her ved Søen har jeg drømt din store, underlige Nyaarsmorgen - Drøm med dig og hjærtelig glædet mig, ikke ale

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-09-07)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 7de Septbr. 1824 . Kjære Ven! Vel har jeg i Dag en Gjæst, som jeg forgjæves viser Døren, ja, som er uforskammet nok til at sidde mig paa Hovedet; men desuagtet vil jeg dog se til et Øjeblik at glemme det ubeha

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-09-11)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 11te Septbr. 1824 . Kjære Ven! Til at skrive Breve er her vel just ikke den bedste Lejlighed i disse Dage, men dog saa god, som det efter Omstændighederne var muligt; thi i Torsdags blev min Kone lykkelig forl

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1824-09-12)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 12. Septbr. 1824 . Kjære Ven! Til Lykke og Velsignelse med den lille og dog i flere Henseender store Dreng! thi, uden Hensyn paa hans Væxt, har han jo allerede vist sig som en dygtig Karl, i det han ikke har fulgt S

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-11-26)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 26. Novbr. 1824 . Kjære Ven! Tak for dit Vennebrev [Det Brev, hvortil her sigtes, findes ikke. Det maa have været senere end det her foregaaende.] og for Haandtaget til Gjengangeren i Haabet, som jeg ej kan n

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-11-27)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 27de Novbr. 1824 . [Dette Brev er afsendt sammen med det foregaaende Nr. 15.] Kjære Ingemann! Mit Brev af Gaars Dato kan være godt nok til at vise dig, hvad jeg syntes om Steffens, da han var her

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1824-11-29)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 29. Novbr. 1824 . Kjære Ven! Tak for den kjærlige Udgydelse af dit varme, broderlige Hjærte, som jeg inderlig vilde ønske, enhver sandhedskjærlig Ven eller Uven kunde og vilde se saa klart som jeg; saa vilde dine Ve

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1824-12-04)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 4de Decbr. 1824 . Kjære Ingemann! Inderlig Tak for Vennebrevet, der i alle Maader skal være mig et kjært Vidnesbyrd om din broderlige, mig saa dyrebare Følelse for mig, baade som Menneske og Skribent! Vist nok

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1825-06-23)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 23. Juni 1825 . Kjære Ven! Du overraskede mig ret glædelig ved dit venlige, kun alt for korte Besøg. At det har været for kort, kan du ogsaa se deraf, at jeg allerede maa tage Pennen til Hjælp for at bøde derpaa. Hv

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1825-06-30)
Ingemann til Grundtvig . [ Sorø . d. 30. Juni 1825 .] Kjære Ven! Det er ikke for videre at bestride din Overbevisning, at jeg iler med at besvare dit Brev; men jeg vilde nødig, at du noget Øjeblik længer end nødvendig skulde staa i den forunderlige og mig ubegribeli

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1825-07-02)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 2den Juli 1825 . Kjære Ven! Om os selv vil vi paa ingen Maade tvistes; thi vi er Venner og véd godt, det har i den Henseende slet intet at betyde, hvad vi under Forfægtelsen af modsatte Meninger sige hinanden;

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1825-07)
Ingemann til Grundtvig . Juli 1825 . Kjære Ven! Hensigten af dette Brev er egentlig kun at ledsage mine Salmer [Højmesse-Salmer til Kirkeaarets Helligdage. Kbhvn. 1825.] til dig og sige dig et venligt Broderord i denne Anledning. Du er af alle mine V

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1825-08)
Grundtvig til Ingemann . [ Avgust 1825 .] [Brevets første Blad fattes.] [Jeg vil da nævne,] hvad jeg tænker, Danmark vil gjøre til sin uforanderlige Skriftemaalssalme: „Gud, Eetfærds Gud, du hellige, du høje!“ og: „Troens Pris, som flytter Bjærge“, og: „Jesu Graa

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1825-11-03)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 3dje Novbr. 1825 . Kjære Ven! Midt i din Kamp og din krigeriske Færd for Kirken og dens Lære, vil det maaske dog ikke være dig ukjært at modtage en venlig, fredelig Hilsen fra din stille sorøske Ven, som, uagtet han

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1825-11-04)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 4de Norbr. 1825 . Kjære Ingemann! Takket og velsignet være du for dit kristelige Vennebrev, som er det første skikkelige Ord, jeg endnu under Striden har hørt fra ældre Venner og Kyndinger; thi enten fnyse ogs

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1826-05-17)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 17de Maj 1826 . Kjære Ven! I de sidste otte Dage har jeg været mere hos dig, end du maaske har tænkt. Kygtet om, at du har søgt Afsked, og om en hel Del højst forskjellige Grunde dertil, har beskjæftiget mange Tunge

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1826-05-20)
Grundtvig til Ingemann . Kriatjanshavn . 20de Maj 1826 . Inderlig Tak, kjære, fuldtro Ven! for dit rørende, trøstelige Ord, som jeg i denne Tid kunde højlig behøve; thi det er græsseligt, saa uskikkede de fleste Mennesker er til at behandle Hjærter, saa naar d

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1827-08-22)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 22. Aug. 1827 . Kjære Ingemann! Af Baronens [Baron H. Stampe paa Kristinelund. Brevet er sendt I., medens han opholdt sig dèr i Besøg.] Indbydelse, som jeg vil bede dig takke ham for (da jeg i mit Brev til ha

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1827-09-01/1827-09-15)
Ingemann til Grundtvig . [ Først i September 1827 .] Kjære Ven! Tak din Kone for dit Brev til mig paa Kristinelund! og selv skal du have Tak, fordi du skrev, hvor nødig du gad. Til Lykke og Velsignelse med den lille Datter! hendes Ankomst til Verden havde Olsen forta

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1829-09-27)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 27. Septbr. 1829 Velkommen tilbage til Danmark og dine Venner, kjære trofaste Ven! Jeg havde begyndt paa et Folio-Brev til dig, som jeg trode endnu skulde træffe dig i London, da jeg fik at vide, du var kommen h

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1829-09-28)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 28de Septbr. 1829 . Kjære Ingemann! Ret megen Tak for dit hjærtelige Velkommen, og saa for dit gode Forsæt med Brevet til London, skjønt jeg naturligvis heller havde erfaret det af Brevet selv end blot set Eft

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1830-08-29)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 29de Avgust 1830 Kjære Grundtvig! Først nu har jeg faaet din Adresse [Adresse i London, hvor G. da opholdt sig.] fra Glahn og kan skrive dig til. Jeg har hørt gode Tidender fra dig. Studenterne Ley og

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1830-10-02)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 2. Oktbr. 1830 . Kjære Ingemann! Gud ske Lov, at jeg i min Families Skjød kan gladelig besvare dit venlige Brev, som ganske rigtig traf mig i London og oplivede Tanken om Fædernelandet. 3. Oktbr.

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1830-11-25)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 25de Novbr. 1830 . Kjære Ven! Det er vel noget sildigt at ønske dig velkommen hjem fra din Sommerrejse. — Jeg har ogsaa gjort det og ret hjærtelig for længe siden, men har kun ikke kommuniceret dig det. — Tak for di

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1830-11-26)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 26de Novbr. 1830 . Kjære Ingemann! Naar du en anden Gang byder skikkelige Folk velkommen hjem, kunde du nok være saa god at lukke Munden op, for at man kan sige ordentlig Tak; men for Resten er jo den Prosit,

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1830-12-23)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . Lille-Juleaften 1830 . Kjære Grundtvig! En venlig Julehilsen maa jeg dog sende dig, da jeg ikke kan bringe dig den. En glædelig Jul og et lyksaligt Nyaar! med hin rette Klang og Tone, der „som Ordets Liv og Lydens Kraf

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1830-12-25)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 1ste Juledag 1830 . Kjære Ingemann! Da, des værre, ingen Jule-Prædiken forhindrer mig, vil jeg strax se at gjengjælde dit Vennebrev, der klarlig viser, du undte mig godt en glædelig Fest, skjønt du, efter din

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1831-01-20)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 20. Jan. 1831 . Kjære Grundtvig! I det jeg nu takker for dit sidste venlige Brev, kan jeg tillige takke dig for dine politiske Betragtninger, som jeg anser for et godt og kraftigt Ord i rette Tid, der vist kan virke

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1831-01-22)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 22. Jan. 1831 Kjære Ingemann! Da dit kjærkomne Brev netop i Dag træffer mig saa vidt løs og ledig, at jeg i Gaar fik Ende paa Stykket om Kirkens Forhold til Skolen (det om Statsforholdet er trykt

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1831-03-24)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 24. Marts 1831 . Kjære Grundtvig. I Steden for af mig, vil du nu i Paasken modtage et Besøg af min Ole Navnløs, som vel af de fleste vil anses for et undveget Daarekistelem fra Sorø Hospital, men i hvem jeg dog haab

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1831-04-07)
Ingemann til Grundtvig . [Et forudgaaende Brev fra Grundtvig fattes her.] Sorø . d. 7de April 1831 . Kjære Grundtvig! Af din Metas latinske Syngelærer, den danske Islænder [Jfr. her foran S. 97 med Anm. 2.] , som med Halstørklæde pa

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1831-04-09)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 9. Apr. 1831 . Kjære Ingemann! Jeg ser af dit Brev, at mit sidste var saa godt som overflødigt, og det fornøjer mig; thi naar du blot har beroliget dig over, hvad Dagen hør til, kan du give alle dine Recensent

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1831-04-17)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 17. April 1831 . Kjære Grundtvig! Det glæder mig af dit sidste Brev at se, at du med Hensyn paa min Natur har forligt dig med Formen i min Polemik mod de „ubenævnte “ og i Grunden negative Størrelser, og — hvad der

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1831-04-19)
Grundtvig til Ingemann . Kriatjanshavn . 19. Apr. 1831 . Kjære Ingemann! Tak for Vennebrevet, og saa for den alvorlige Del, du tager i Kirkens Stilling og Krisis; og skjønt det er en Sag, jeg des værre maa skrive alt for meget om, maa jeg dog, da der

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, B. S.; (1831-09-07)
Ingemann til Grundtvig [Et forudgaaende Brev fra G. fattes.] . Sorø . d. 7de Septbr. 1831 . Kjære Ven! Velkommen hjem fra din tredje og — som jeg nu dog formoder — sidste angelsaxiske Pilgrimsfart, og til Lykke med dit Foretagendes h

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1832-01-07)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 7de Jan. 1832 . Kjære Ingemann! Vel har jeg ogsaa som Korrespondent i det gamle Aar saa daarlig opfyldt de Løfter, jeg sagtens gjorde ved dets Begyndelse, at det er bedre ingen at gjøre i dette; men dog har je

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1832-01-14)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 14de Jan. 1832 . Kjære Grundtvig! Tak for din venlige Nyaarshilsen og for Bogen [Om don clausonske Injuriesag. Kbhvn, 1831.] , som skal bøde paa, hvad her mangler os af oplivende og opbyggelig Tale i den kolde og to

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1832-02-12)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 12te Febr. 1832 . Kjære Grundtvig! Mit sidste Brev til dig flød mig nok af Pennen i en forstemt Time, hvoraf jeg, Gud ske Lov, dog ikke har ret mange. At Polemikken ikke er den Sfære, hvori jeg befinder mig bedst, o

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1832-12-21)
Grundtvig til Ingemann . Vinter-Solhverv 1832 . Kjære Ingemann! Det er en underlig Tid, vi leve i; derfor sender en luthersk Præst dig en hedensk Mytologi i Jule-Gave, og det uagtet I dér ude in parlibus infidelium kunde højt behøve en Jule-Præken. Me

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1832-12-26)
Ingemann til Grundtvig . Anden Juledag 1832 . Kjære Grundtvig! Kan du ikke i Dag høre mit Ønske om en glædelig Jul, er det ene og alene Mundens og den levende Røsts Skyld, som ikke engang kan faa Bugt med 10 lumpne Mil; men Pennen er uskyldig: den gjø

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1833-01-05)
Grundtvig til Ingemann . Kriatjanshavn . 5te Jan. 1833 . Kjære Ingemann! Et lyksaligt Nyaar ønskes dig med venligst Tak for det gamle, hvori alle Aarene, vi har kjendt hinanden, indslutte sig; og Tak for dit kjærlige Brev saa vel paa egne Vegne som p

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1833-02-06)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 6te Febr. 1833 . Kjære Grundtvig! Siden jeg nu dog ikke med noget levende Ord kan raabe dig op i 10 Miles Frastand, og jeg skylder dig Tak og Svar paa sidste venlige Tiltale, maa jeg og du nu dog tage til Takke med

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1833-02-07)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 7 de Febr. 1833 . Kjære Ven! Før jeg atter roder mig ind i de gamle Folianter, som er mit daglige Tabernakel indtil videre, maa jeg skjændes lidt med dig skyggevis om dit Brev, som jeg for Resten ikke vilde un

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1833-04-25)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 25de April 1833 . Kjære Grundtvig! Venligst Tak for sidst baade til dig og alle de kjære Sjæle omkring dig! Det var mig ret en Forfriskelse at se de venlige Ansigter igjen og modtage en Variatjon af det gamle Livste

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1833-11-03)
Ingemann til Grundtvig [Et forudgaaende Brev fra G. fattes.] . Sorø . d. 3dje Novbr. 1833 Kjære Grundtvig! Tak for Brev og Bog! [Denne Bog kan ikke være nogen anden end „Haandbog i Verdenshistorien. 1ste Del“. De følgen

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1833-11-06)
Ingemann til Grundtvig [Et forudgaaende Brev fra G. fattes.] . Sorø . d. 6te Novbr. 1833 . Kjære Ven! Hjærtelig Tak for din kjærlige Vrede og for din vistnok aldeles ugrundede Bekymring over det Affald fra dansk Sind og Hjærtelag, du

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1833-11)
Ingemann til Grundtvig [Et forudgaaende Brev fra G. fattes. — Brevet er uden Datering, hvormed skjæmtes i det her efter følgende Svar.] . [ November 1833 .] Kjære Grundtvig! Tak for Vennebrevet! Jeg vidste nok, alt vilde klare sig, saa snart du saa’,

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1833-11-26)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 26. Novbr. 1833 . Kjære Ingemann! Dit Brev var saa meget bedre, som det var frit for alt, hvad der indskrænker i Tid og Rum [Nemlig uden Angivelse af Tid og Sted.] ; thi nu gjælder det til enhver Tid og hvor d

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1834-11-10)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 10de Novbr 1834 . Kjære Ven! Jeg har længe ladet det blive ved Tanken om at skrive dig til, og jeg haaber, du har fundet det skammeligt, at jeg ikke engang har takket dig for sidst — tror jeg. I Sommer havde Heden n

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1834-11-15)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 15de Novbr. 1834 . Kjære Ven! Det fornøjede ret baade Lise og mig at høre fra dig selv, at Sommerheden „nær havde gjort Ende paa dig“; og vel fornøjede det os især, fordi „nær“ skyder ingen Hare, men dog ogsaa

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1834-12-25)
Ingemann til Grundtvig . Juledags-Aften 1834 . Kjære Yen! Til en ret glædelig Jul for mig hører det ogsaa, saa vidt muligt at være samlet med mine bedste Venner, og derfor vil jeg nu besøge dig en Times Tid med Pennen i Haanden, om det ogsaa kun blive

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1835-04-18)
Grundtvig til Ingemann . Paaskt-Lørdag 1835 . Kjære Ingemann! Længe opsatte jeg at skrive, fordi jeg, under mit Slid paa Middelalderens Historie, ikke fandt Hvile til at læse din „Prins Otto“, og dog ej til Tak for den venlige Meddelelse vilde bekjend

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1835-04-22)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 22de April 1835 . Kjære Grundtvig! Skjønt jeg nu haaber at se dig i næste Uge, kan jeg dog ikke lade dit venlige Brev ligge ubesvaret for mig; det har allerede et Par Dage manet mig, og jeg har i lang Tid haft stor

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1836-01-18)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 18de Jan. 1836 . Kjære Ven! Jeg kommer sildig i Aar med min Jule- og Nyaarshilsen; men du vil maaske være tilfreds dermed, naar jeg siger dig, at jeg netop paa Grænsen af det ny og gamle Aar har været hel og holden

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1836-01-19)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 19de Jan. 1836 . Kjære Ven! Vel kunde du snart forskrække mig med dine Barometer-Lignelser, ej blot fordi jeg er en Stymper i Naturlæren, men især fordi jo deraf kunde følge, at man slet ikke vidste, hvad man

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1836-08-27)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 27de Avg. 1836 . Kjære Ingemann! Vel fik vi egentlig kun begyndt at snakke sammen om gammelt og nyt; men godt begyndt er halv fuldendt, siger Ordsproget, og i alt Fald var det mig en sjælden stor Fornøjelse at

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1836-08-29)
Ingemann til Grundtvig . Sorø , d. 29de Avgust 1836 . Det var ikke blot en Fornøjelse, det var en virkelig Glæde, du og dine med Stampes gjorde baade min Kone og mig. Venligst Hilsen og Tak fra os begge! Undskyld, hvad du manglede i „det grønne Gudhjem“, hvor

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1836-11-08)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 8de Novbr. 1836 . Kjære Grundtvig! Jeg gik da, som du véd, glip af nogle Timor hos dig den sidste Dag, jeg var i Kjøbenhavn, og fik ikke sagt dig og dine Farvel. Rejsen var halvt bestemt til samme Dag, men da Vejret

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1836-11-11)
Grundtvig til Ingemann . Mortensdag 1836 . Kjære Ingemann! Da jeg sidst saa’ din Kone og hørte, hvor du var henne, havde jeg rigtig nok nær sagt: ja, saa er han jo Pokker i Vold, men jeg slugte det dog og sagde nok kun: ja, saa er han vel forvaret. Da

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1836-11-15)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 15de Novbr. 1836 . Kjære Grundtvig! Har du ikke mærket mig den List af, at naar jeg vil have et noget udførligt Brev fra dig og ikke bryder mig om, at der er nogle Skjænd iblandt, gjør jeg som Helge ved Stærkodder o

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1837-01-10)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 10de Jan 1837 . Kjære Grundtvig! Hilsen og Venskab i det nye Aar! Paa mit sidste Brev ser jeg nok, du ikke vil give mig- andet Svar, end livad jeg nu kan læse i mange af dine for Aanden og Livet begejstrede Sange i

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1837-01-12)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanhavn . 12. Jan. 1837 . Kjære Ingemann! At jeg af mit Hjærte har ønsket dig en glædelig Fest, skjønt jeg ikke skrev, tvivler du vist lige saa lidt paa, som at jeg nu, som skrevet staar, ønsker dig og dine et lyksaligt

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1837-09-09)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 9de Septbr. 1837 . Kjære Grundtvig! Med disse Smaasange [Morgensange for Børn. Kbhvn. 1837.] maa jeg dog gjøre dig en Visit paa Gaasefjer-Benet, med venligst Tak for sidst og Spørgen til, hvad Liv du i Sommer har h

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1837-09-22)
Grundtvig til Ingemann . 22. Septbr. 1837 . Kjære Ingemann! Tak for Brevet og for Morgensangene, hvoraf især Vaarsangen behager mig! Endelig har jeg faaet 1ste Bind af Sangværket saa vidt, at jeg kan sende dig et Exemplar, som jeg er vis paa, du, med

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1837-10-01)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 1ste Oktbr. 1837 . Kjære Grundtvig! Hjærteligst Tak for Vennebrevet og det første Bind af dit „Sangværk“! Jeg havde allerede læst det efterhaanden som det udkom i Hæfterne, men med Glæde modtog jeg det nu som en sto

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1837-10-07)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 7de Oktbr. 1837 . Kjære Ingemann! Sidst glemte jeg vist at hilse dig fra vor gamle Dons, hvem jeg efter mange Aars Forløb i Sommer, da jeg var hos Busck, med Vemod saa’ igjen. Dig var han lidt vred paa, fordi

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1837-10-23)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 23. Oktbr. 1837 . Kjære Grundtvig! Her sender jeg dig sort paa hvidt for, at den saakaldte Real-Skole-Undervisning her skal være forbundet med Akademiet. Nogen udførligere Angivelse af Planen vil der nok komme i Kol

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1837-10-31)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 31te Oktbr. 1837 . Kjære Ingemann! Vel sendte jeg dig i Gaar en Hilsen med et levende Menneske, da Prof. Hauch var saa god at se op til mig; men dog maa jeg i det mindste kvittere for rigtig Annammelse af den

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1838-01-17)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 17. Jan. 1838 . Kjære Grundtvig! Hilsen og Venskab, medens Aaret endnu er nyt! Det har fornøjet mig at se af Bladene, at man endelig har løst dig af Censurbaandet; det kunde dog vist være sket før, naar du havde søg

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1838-02-23)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 23de Febr. 1838 . Kjære Ingemann! Ved at efterse Datum paa dit seneste Vennebrev med Lykønskning til min Frihed for „Politiets specielle Opsyn“, opdager jeg mig at være en langt større Synder, end jeg havde tæ

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1838-02-26)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 26de Febr. 1838 . Kjære Grundtvig! Dagen før jeg modtog dit sidste venlige Brev, tillige med din lille Bog om Sorø, havde jeg givet Fenger i Kommissjon at skjænde lidt paa dig for din lange Tavshed; nu, da jeg har f

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1838-03-05)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 5te Marts 1838 . Kjære Ingemann! At Danskens tro Venner var overkomplette i jert 20-Raad, maatte man jo nok slutte af Udfaldet; men dog anser jeg dette mere for Frugten af en sær Forblindelse hos Latinens Vaab

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1838-04-01)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 1ste April 1838 Kjære Grundtvig! Dit livlige Brev med Fenger skal du have Tak for. Min Mening om Sagen har jeg skrevet til Barfod om. Hvad jeg fornemmelig tror, vilde sætte Liv i et saadant Foretagende

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1838-07-27)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 27de Juli 1838 . Kjære Ingemann! Den seneste Hilsen fra dig fik jeg nok med den engelske Præst i Helsingør [Rev. Nugent Wade, mangeaarig Ven af G., nu Sognepræst i London. Jfr. „Aabent Vennebrev til en engelsk

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1838-08-02)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 2den Avgust 1838 . Kjære Grundtvig! Først nu, efter at jeg har faaet Examensstilene og vore langvarige Skoleraad fra Halsen, kan jeg have Rolighed til at takke dig for dine „Nordiske Smaadigte“ og det medfølgende Ve

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1838-11-27)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 27de Novbr. 1838 . Kjære Ingemann! Det historiske Foredrag har hele Sommeren holdt mig saa varm, at jeg knap har haft Stunder til at spytte i Haanden; men i Aftes sluttede jeg for denne Gang og kan altsaa i Da

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1838-11-29)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 29de Novbr. 1838 . Kjære Grundtvig. Hvorvel vi nu ikke længe har skiftet noget Ord sammen, har jeg dog af og til i mit klosterstille Liv høft en Gjenlyd af din levende Røst i din Stue og paa Katedret i vor store Sta

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1839-05)
Ingemann til Grundtvig . [ Maj 1839 .] Kjære Grundtvig! Venligst Tak for sidst til dig og dine! Jeg haaber, du har skaffet mig Pardon hos Landsmandinderne i dit Hus, fordi jeg sidste Aften ikke kom videre med mit Afskedsbesøg end til Børsen og mellem 11 og 12. Denne

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1839-06-01)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 1ste Juni 1839 . Kjære Ingemann! Tak for dit venlige Brev, som Søstrene dog ikke tog for Fyldest, saa meget mindre som jeg, Sandheden tro, maatte bekjende, at du lidt forræderisk skilte dem ved den Fornøjelse

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1839-06-16)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 16de Juni 1839 . Kjære Grundtvig! Lykke og Velsignelse til Pladsen paa Prædikestolen i Tyge Brahes gamle Gaard! Det er mig ret i sin Orden, at en aandelig Stjærnekiger af din Kaliber nu dèr skal føre Ordet, og jeg h

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1839-08-03)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 3dje Avg. 1839 . Kjære Ingemann! Det var i Dag otte Dage, din alt for gode Kone stod op til Kl. 5 for min Galoperings Skyld; og det første, jeg da maa bede dig om, er at takke hende ret hjærtelig, ikke blot de

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1839-08-07)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 7de Avg. 1839 . Kjære Grundtvig! Tak, fordi du lod os vide, hvorledes du havde det efter Rejsen med tilhørende Jagen og Dyppelse! Vi vare bange for, det skulde bekommet dig ilde. Det kunde være blevet galt nok, ser

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1840-01-12)
Grundtvig til Ingemann . Kristjanshavn . 12. Jan. 1840 . Kjære Ingemann! Tak for sidst, kort og godt! Længe har jeg villet sende dig mit „Frisprog“ [„Frisprog imod Biskop Mynsters Forslag til en ny forordnet Alterbog“. Kbhvn. 1839.] og vedlagte Smaa

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1840-01-19)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 19. Jan. 1840 . Kjære Grundtvig! Mod min Tak for sidste venlige Møde, nu ogsaa min Tak for Vennebrevet og de tilsendte prentede Ord! Det er gaaet mig som dig i donne sidste mærkelige Tid: den har idelig beskjæftiget

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1840-10-06)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 6te Oktbr. 1840 . Kjære Grundtvig! Den Pavse var for lang. — Uden at regne efter, hvor lang den var, eller hvem af os der har været mest doven i dette Stykke, vil jeg nu i Dag tage Initiativet og hede dig smukt husk

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1840-10-08)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 8de Oktbr. 1840 . Kjære Ingemann! Det er dog kjønt af dig, at du ikke har fæstet Tro til det Rygte, der gaar i Sor, at jeg over Vartovs-Madamerne skulde rent have glemt gamle Venner; thi at jeg ogsaa her har Skin

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1840-10-18)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 18. Oktbr. 1840 . Kjære Grundtvig! Venligst Tak for Brevduen, med dine livlige Sange og det dejlige Fønix-Digt under sin Vinge! Det har ret glædet mig, i din smukke Behandling at gjøre Bekjendtskab med Angelsaxernes

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1841-04-26)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 26de April 1841 . Kjære Grundtvig! Kommer jeg nu ogsaa igjen og forstyrrer dig i dit Studium af den Ærkeskjælm Machiavel, véd jeg dog, du finder dig kjønt deri for gammelt Venskabs Skyld, om det, jeg har at fortælle

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1841-05-01)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 1ste Maj 1841 . Kjære Ingemann! Da jeg fik dit Brev, sad jeg saamænd — urost — og var falden i Tanker over den Sætning: at man kun nødig skal skrive til sine Fjender, og da saa kort som muligt, men des flittigere

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-01-04)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 4de Jan. 1842 . Kjære Grundtvig! Medens det nye Aar endnu er i sin Barndom, maa jeg dog, af Maugel paa bedre Sammenkomst, gjøre dig et skriftligt Besøg fra min Havestue, hvor Døren til Haven nu er tilklinet, og man

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1842-01-13)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 13de Jan. 1842 . Kjære Ven! Tak for dit Nyaarsønske, som jeg aldrig kan skynde mig saa meget med at gjengjælde, at du jo kom først; og da det var smukt af dig, maa jeg ordentlig rose dig for det, skjønt det holde

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-01-19)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 19de Jan. 1842 . Kjære Ven! Jeg skynder mig med at besvare dit kjære venlige Brev, jeg fik med Ferd. Fenger — om det ogsaa bliver noget flygtig —, for at du ikke længer skal opsætte den paatænkte Skrivelse til Hauch

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1842-07-30)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 30te Juli 1842 . Kjære Ingemann! Vil Gud, saa rejser vi paa Mandag, 1ste Avgust, ud til Busck; og da jeg véd fra ham, at du har lovet at mødes med os dèr, saa takker jeg dig venligst for det, i den Formodning, at

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1842-12-25/1843-01-10)
Ingemann til Grundtvig . Julemorgen 1842 En glad og velsignet Julefest ønsker jeg dig og alle dine — — Den 10de Jan. 1843 . Videre kom jeg ikke i Fjor med mit Julebrev til dig, formedelst idelige Direktor-Afbrydelser. At jeg har tænkt paa dig og dine, kan du

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1843-01-28)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 28. Jan. 1843 . Kjære Ingemann! Tak for dit gode Nyaarsønske, som jeg vel i Tankerne har gjengjældt, men ved Døden i Gladsaxe [G.’s Broder Otto Grundtvig, Præst i Gladsaxe, † 14. Jan. 1843.] og meget andet er bl

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1843-05-09)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 9de Maj 1843 . Kjære Ingemann! Hvorfor har jeg ikke hørt et Ord fra dig siden sidst? Jeg har dog hørt uden om, at I skal have givet jeres Indstilling om Akademiets Opladelse, og du véd, den Sag ligger mig meget p

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1843-05-11)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 11. Maj 1843 . Kjære Grundtvig! Aarsagen til min Tavshed, siden vi sidst saas, ligger til Dels i min stille Forventning om at kunne meddele dig noget glædeligt om Sorø; endnu er det imidlertid ikke kommet videre end

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1843-09-30)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 30. Sept. 1843 . Kjære Ingemann! Du har samlet gloende Kul paa mit Hoved, for jeg havde allerede en ond Samvittighed lige siden 8de Sept., [Et Brev fra I. til G.’s Fødselsdag den 8de Septbr. maa her fattes.] og

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1843-10-01)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 1ste Oktbr. 1843 . Kjære Grundtvig! Det glædede mig at kunne sige dig mit Velkommen hjem i Forening med dine andre Venners og min egen Lykønskning til dit og din kjære Elises Sølvbryllup, som vi paa den rette Dag i

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1843-10-08)
Ingemann til Grundtvig . d. 8de Oktbr. 1843 . Kjære Grundtvig! Kun et Par Ord i Dag angaaende Forslaget om Sorø, der, som det er indstillet, ikke er udgaaet fra mig alene, men fra samtlige Docenter ved Akademiet, og er mit Forslag med de Modifikatjone

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1844-01-06)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d 6te Jan 1844 . Kjære Grundtvig! Hilsen og Venskab i det nye Aar og Tak for alle de gamle! Det har ret glædet mig at høre, at du i Vinter foredrager nordisk og græsk Mytologi baade for Damer og Herrer, og at

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1844-01-09)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 9de Jan. 1844 . Kjære Ingemann! Tak, fordi du husker paa mig i det nye Aar, som for dit trofaste Venskab i de mange Nyaar, som blev gamle! og Tak, fordi du saa venlig tager dig af de gamle Viser og deres unge Udg

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1844-01-30)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d 30te Jan. 1844 . Kjære Grundtvig! I det jeg paa Embeds Vegne sender dig dette Program — post festum, der altsaa skulde være et Epigram, hvis det ikke dertil var noget for langt — griber jeg Lejligheden til en lille p

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1844-10-09)
Ingemann til Grundtvig . d. 9de Oktbr. 1844 . (afsendt d. 12te.) Kjære gamle Ven! Med Hilsen fra Sorø, som du her ser et Stykke af i det smaa [i Brevets Vignet.] , og med hjærtelig Tak for sidst paa lille Tuborg og i Axelstad, — ogsaa min Tak for all

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1845-03-22)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 22de Marts 184.5 . Kjære Grundtvig! Glædeligt Nyaar! og glædelig Paaske! Vi har endnu ikke haft et Ord fra hverandre i dette nye Aar, og ¼ af det er dog næsten forløbet. Det kan dog nok være min Skyld, uagtet jeg sk

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1845-03-25)
Grundtvig til Ingemann . Tredje Paaskedag 1845 . Kjære Ven! At det ikke er godt at have en ond Samvittighed, hører vel til Børnelærdommen, og er saa yderst fatteligt, at man ikke skulde tænke, nogen paa sine gamle Dage kunde trænge til at mindes derom

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1845-09-20)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 20de Septbr. [1845] . Kjære Grundtvig! Hermed Hauchs Program, som jeg tænker, vil interessere dig. Vil du bringe din Meta og hendes Forlovede en ret hjærtelig Lykønskning — som jeg vel for længe siden kunde have sen

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1845-12-30)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 30. Decbr. 1845 . Kjære Grundtvig! Kun et Par Ord i Dag til glædeligt Nyaar og til Anbefaling for en lille Bog, som jeg selv i denne Juletid vilde have bragt dig, men som jeg nu maa bede dig modtage fra mig ved Reit

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1846-10-22)
Ingemann til Grundtvig . D. 22de Oktbr. 1846 . Kjære Grundtvig! Medfølgende Skrift af Wegener, der udkommer som Program fra Sorø, sendes dig fra Forfatteren selv; han har foreslaaet mig at lade et Brev fra mig ledsage det. Han tror ikke at være dig no

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-01-04)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 4de Jan. 1847 . Kjære Grundtvig! Juleaften har du tænkt venlig paa mig og sendt mig din nye Mytologi [„Græsk og nordisk Mytologi for Ungdommen“. Kbhvn. 1847.] . Hjærteligst Tak saa vel for dette som for ethvert Tegn

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1847-01-08)
Grundtvig til Ingemann . Kbhvn . 1847. Jan. 8 . Kjære Ingemann! Da jeg skottede til dit helt uventede og endnu mere uforskyldte Brev af det nye Aars Førstegrøde, da havde jeg en lille Forsmag af Kjeltring-Følelsen ved glimrende Beviser paa Ædelmodigh

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-03-03)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 3dje Marts 1847 . Kjære Grundtvig! Jeg har i Dag et dobbelt Ærende til dig, først som Gesandt fra „Kongedatteren“, Kristjan den fjerdes endnu levende Barn, med Hilsen og hjærtelig Tak for det smukke Udbrud af din Kj

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-07-02)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 2den Juli 1847 . Kjære Ven! Nu, efter at jeg anden Gang har læst din Lykønskning til Danmark baade med det saakaldte „Dummerhoved“ og med „den danske Højskole“, du haaber, skal blive virkelig til, og sætter saa stor

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1847-07-05)
Grundtvig til Ingemann . Bakkehuset . 5te Juli 1847 . Kjære Ven! Naturligvis er jeg paa en Maade mer i Sorø end paa Bakkehuset i denne Tid, saa intet kan hos mig høre mere til Søgnedagens Orden, end at tale med dig om Sorø; men Ulykken er, at Sagen s

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1847-07-26)
Grundtvig til Ingemann . Bakkehuset . 26de Juli 1847 . Kjære Ingemann! Det var min Betænkning at have gjæstet dig i denne Uge og Ansigt til Ansigt bragt dig og din kjære Lucie min broderlig venlige Lykønskning til eders anden Bryllupsdag, som vist no

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-07-31)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 31te Juli 1847 . Kjære trofaste Ven! Brevet med din kjærlige Lykønskning til mit og Lucies andet Bryllup betog os vel det Haab, som en Fugl havde foresunget os, om den Dag at se dig her Ansigt til Ansigt, og jeg sav

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1849-01-01)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 1ste Jan. 1849 . Kjære gamle Ven! Den første, jeg sætter Pen paa Papiret til i det nye Aar, skal være dig. Hjærteligst Tak for de mange Aars trofaste Venskab! Gud velsigne dig og dine fremdeles! Det var et

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1849-09-12)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 12te Septbr. 1849 . Gamle trofaste Ven! Siden Sorø Akademi, med Grundvolden til den nye danske Højskole, faldt ned over Hovedet paa mig, har jeg ligget her ligesom lammet under Ruinerne og summet mig paa, om jeg nu

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1849-09-25)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 25de Septbr. 1849 . Kjære Ven! Du sanker jo gloende Kul paa mit Hoved, i det du ikke blot imellem skriver mig til, men endog lægger Mærke til, hvad der staar i „Danskeren“, medens jeg næsten bogstavelig kun læser

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1849-12-31)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . Nyaarsaften 1849 . Kjære gamle Ven! Jeg kan ikke lade det gamle Aar 49 løbe ud, uden at se ind til dig og sige dig et hjærteligt „Tak“ for det som for saa mange foregaaende. Gud véd, om vi med vore Graahoveder ret ofte

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-07-01)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 1ste Juli 1850 . Kjære Grundtvig! Hvorvel jeg ikke gjør Regning paa, at du skulde faa Tid til nu just at læse den lille Bog, jeg her sender dig, [Enten „Fire nye Fortællinger“ eller „Don stumme Frøken“, begge udkomn

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-01-15)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 15de Jan. 1851 . Kjære gamle Ven! Jeg har i den sidste Tid ofte tænkt paa dig og paa det stille Hus med Sygelejet, din kjære Kone laa paa — jeg har sendt hende mangen Hilsen med Søsteren; nu véd jeg, hun er dèr, hvo

BREV TIL: Grundtvig, Elisabet Kristine Margrete; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-02)
Elisabet Kristine Margrete Grundtvig , født Blicher, hendes kjære Efterladte tilegnet [Danskeren 1851, S. 129. I.’s Saml. Romanzer etc. IX, 143.] . ( Februar 1851 .) Tit gamle Seer Bøjer sit Hoved tavs: Ak! hun er borte — Hun, som ham elsked mest; Ej mer han hører Ordet m

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin;
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 18. Febr. 1851 . Kjære Ingemann! Skjønt Rigsdagsklokken slaar i dette Minut, maa jeg dog gribe Pennen, før Haanden bliver valen paa ny, dels fordi jeg virkelig skammer mig lidt over min tilsyneladende haardnakked

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-02-19)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 19de Febr. 1851 . Kjære Grundtvig! Dit kjærlige, oprigtige Vennebrev har glædet baade mig og min Lucie, og vi tro nu ret klart at se ind i dit kjærlige Hjærte og forstaa Dybden i dets Bevægelser, baade naar du led o

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1851-11-05)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 5te Novbr. 1851 . Kjære Grundtvig! At jeg har ønsket dig Lykke i din nye huslige Stilling, uagtet du ikke har hørt fra mig, kan du nok vide; men det er gaaet mig som dine fleste andre Venner: hvad du havde faaet i H

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1853-09-13)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 13de Septbr. 1853 . Kjære Ingemann! Det vilde jo været mange med mig en stor Glæde at se dig paa Gl. Kjøgegaard d. 8de Septbr. sidst, da mine danske Venner ret egentlig overraskede mig med Udsigten til, hvad jeg

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1853-09-15)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 15de Septbr. 1853 . Kjære Grundtvig! Siden min langvarige Børnesygdom (Kighosten) forbød mig at se dig Aasyn til Aasyn paa din Gammelmands-Hædersfest d. 8de, glædede jeg mig dog ved at faa min Vennehilsen kraftig og

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1854-05-16)
Grundtvig til Ingemann . Kjøbenhavn . 16de Maj 1854 . Kjære Ingemann! Just da jeg ventede at have set dig og din kjære Kone her inde efter Sædvane, fik jeg gjennem Fru Stenersen den sørgelige Tidende, at du havde været paa halsbrækkende Veje; men jeg

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1854-05-18)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 18de Maj 1854 . Kjære Grundtvig! Lykke og Velsignelse med den lille Frederik Lange! Vor-Herre give ham Magt til at gjøre Fyldest for Navnet! I hvilken Retning han tager Fart, vil jeg ønske ham Faderens og gamle Saxo

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1854-07-17)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 17de Juli 1854 . Kjære, haardt prøvede Ven! Du vil jo nok se et kjærligt Ord fra mig paa det døde Papir, siden jeg ikke i disse Sorgens Dage kan være hos dig med levende Ord og Vennehaand. Efterretningen kom mig som

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1854-07-21)
Grundtvig til Ingemann . Rønnebæksholm . 21 Juli 1854 . Tak, kjære gamle Ven! for Vidnesbyrdet om din hjærtelige Deltagelse i min dybe Sorg! thi vel var et saadant Vidnesbyrd i Verdens Sprog overflødigt; men hvor Deltagelsen findes, flyder den jo dog kun over

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1855-01-09)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 9de Jan. 1855 . Kjære, gamle Ven! Inden det nye Aar faar Dun paa Hagen og selv viser os, hvad det hærer i sit Skjold, er det nu blevet Trang for mig at sende dig en venlig Nyaarshilsen med hjærtelig Tak for dit trof

BREV TIL: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1859-06-06)
Ingemann til Grundtvig . Sorø . d. 6te Juni 1859 . Kjære gamle trofasto Ven! Du, som nu med broderlig Kjærlighed har fulgt mig siden hin Dag, da du rakte mig din lille Verdenskrønnike, med det gode Haab og med de bjærtelige Ønsker om „Velsignelse til

BREV TIL: Ingemann, Bernhard Severin; FRA: Grundtvig, Nikolai Frederik Severin; (1859-06-07)
Grundtvig til Ingemann . Gladhjem . 7de Juni 1859 . Kjære Ingemann! Om jeg, hvis det ikke havde været Løverdag, og hvis jeg ikke i den sidste Tid var bleven lidt bange for at rejse, havde givet efter for mit Ønske at være med og for min lille Kones O