Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1824-09-05)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 5. Septbr. 1824.

Kjæreste Ven!

En herlig Søndag-Formiddag har du skjænket mig i Dag. I min stille Løvsal her ved Søen har jeg drømt din store, underlige Nyaarsmorgen - Drøm med dig og hjærtelig glædet mig, ikke alene over de herlige Orgel- og Kirkeklokketoner, som klang for mig fra dit Liv og din Sang; men fornemmelig over det nye Liv og det nye store Haab, Gud har vakt i dit Hjærte, om Danmarks Gjenfødelse og om en ny Dag og et nyt velsignet Aar i Guds Rige paa Jorden. Jeg kaldte din Nyaarsmorgensang en Drøm, skjønt jeg tror og haaber, den er mere; thi den satte mig i en besynderlig drømmeagtig Stemning, hvor dit hele Liv med dets Kamp og Uro, dets Sejer og Fred, dets store Haab og Anelser, gik vidunderlig, men ofte dunkelt og gaadefuldt, forbi mig. For mig og dine nærmeste Venner kan vel din Sang i det hele ingen mørk Tale være; men naar du fordyber dig i det gamlø Nord og farer med Gubben paa Slejpner over Dybet, da maa du ikke fordre, at mange skal følge dig; dog derfor bryde du ikke Staven over nogen Landsmand og Frænde! Den, som ikke kan og tør ride med dig paa den ottebenede Ganger, vende du derfor ikke Ryggen; ej heller kalde du Dalen forhexet og styre mod Klippen i Harme, fordi de Godtfolk i Dalen sove vel længe og tro, det er Nat, hvor du skimter Morgen! Giv dem Tid til at gnide Søvnen af Øjnene! og de komme med Guds Hjælp nok paa Benene og tage Dagsværket fat.

Hvor du paa din haabfulde Morgenflugt venlig og broderlig rører mig med din Fjederham, frygter jeg kun for, at s. 26 jeg med rette maa blues; thi jeg fik visselig ikke en Stemme i Bryst, som mægtede at vække ret mange, hvis de ikke, hvad jeg haaber, dog vare temmelig vaagne, inden jeg begyndte min sidste Sang. Derfor takker jeg dig og andre gode Venner, som jeg kun vilde ønske vare nu saa lysvaagne som du.

Steffens har jeg Haab om at se her i Sorø, hvis han, som man siger, vil til Fyn.

Gud give din Kone en lykkelig Sejer med Datteren, hvis Ankomst jeg snart haaber at høre om! Hils hende og den hele Familie venligst saa vel fra mig som fra min Kone! glem heller ikke at give Drengen et Kræmmerhus Rosiner fra mig! Jeg havde meget mere at skrive, men Møller venter paa mig, og Brevet skal af Sted.

Gud velsigne dig!

Din Ven
Ingemann.