Danmarks Breve

BREV TIL: Bernhard Severin Ingemann FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1824-09-11)

Grundtvig til Ingemann.
Kristjanshavn. 11te Septbr. 1824.

Kjære Ven!

Til at skrive Breve er her vel just ikke den bedste Lejlighed i disse Dage, men dog saa god, som det efter Omstændighederne var muligt; thi i Torsdags blev min Kone lykkelig forløst med en stor Dreng, og begge befinde sig, Gud ske Lov! hidtil, særdeles vel. Vi havde rigtig nok halvvejs gjort Regning paa en lille Pige, især da det baade i Hytter og Paladser, hvor vi kjendte nogen, var Pige-Aaret; men man bør vel kalde det en hæderlig Undtagelse, naar der ingen Damer er nærværende; og vist er det i alt Fald [at naar vi var som vi skulde være] 1) , da kaldte vi det altid glædeligt, hvad Gud gjør, om det end stred ganske anderledes mod vore Ønsker, end det kan: at se en stor velskabt Dreng, hvor man ventede lidt mindre, om ikke i Fylde, saa dog i Fyld.

Lidt vanskeligt er det jo rigtig nok at finde paa, hvad man skal kalde en saadan uventet Gjæst, især naar man, som vi, har ligesom overlæsset den førstefødte med alle Fædre- Navnene; men man har da Almanakken, ej blot den lille, men den store; og Gud ske Lov! man behøver ikke at lede længe i den danske Almanak, for at finde Folk, man gjærne for Alvor vil opkalde i sine Børn, og det gjælder kun om Valget, ja, gjælder kun derom, fordi jeg nødig vilde kalde s. 30 min Søn noget godt, som han ikke skulde komme til at ligne. Da sligt imidlertid ej lader sig afgjøre, faar man gætte saa godt man kan og trøste sig ved, at skikkelige Folk dog i Grunden aldrig gjør deres Navn Skam, ligesom heller aldrig Kjeltringer gjør det Ære.

Nu er da Steffens kommet; jeg var i Gaar samlet med ham hos Bang 1) , som gjorde Familiens honores. Ved et Middagsbord ser man vel ikke stort mere, end hvordan Folk spiser og drikker; men dog fandt jeg ham meget elskværdig og venter mig megen Fornøjelse af at tale med ham under fire Øjne. Lidt gammel er han blevet af Udseende og lidt mere lavmælet; men Liv og Ild er der i ham, og det er den egentlige Ungdom.

Med kjærlig Hilsen fra min Kone med Moder og Søster til dig og din

venligst
Grundtvig.