Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1833-04-25)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 25de April 1833.

Kjære Grundtvig!

Venligst Tak for sidst baade til dig og alle de kjære Sjæle omkring dig! Det var mig ret en Forfriskelse at se de venlige Ansigter igjen og modtage en Variatjon af det gamle Livstema i eders Røster. Men jeg havde dog denne Gang kun halv Gavn og Glæde af vort Møde, for din stærke Forkølelses Skyld og det La-Grippe-TJvæsen, du laborerede af. Lad mig snart vide, at du og I alle ere raske, og hvad andet godt du kan have at meddele mig!

Jeg var hos Olsen i Mandags og fandt ham helt maadelig; jeg frygter næsten for, han ikke gaar denne Sygdom igjennem. Han bad mig skrive dig til og spørge dig, om du ikke kunde give ham Anvisning paa en teologisk Kandidat, som han kunde være tjent med til Kapellan, og som havde Lyst og Lejlighed til strax at paatage sig denne Forretning. Lad ham om muligt med første Post vide, om du kjender nogen, du dertil kan anbefale, for at han saa snart som muligt kan bringe ham i Forslag hos Bispen! I hans nærværende Tilstand er en Medhjælper ham højst nødvendig. De kirkelige Forretninger besørges vel nu af Egnens Præster, men de mange andre præstelige Forretninger ere ham til stort Besvær blot at have Tilsyn med; og skal der være Haab om hans Helbredelse, maa han have Hjælp. Jeg har tænkt paa Laurent, som nok i denne Tid tager Embedsexamen; om han virkelig har taget den, véd jeg dog ikke. Denne Gang kun denne ene Sag, næst venligst Hilsen til dig og dine fra min Kone og

din hengivne
Ingemann.