Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1837-10-01)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 1ste Oktbr. 1837.

Kjære Grundtvig!

Hjærteligst Tak for Vennebrevet og det første Bind af dit „Sangværk“! Jeg havde allerede læst det efterhaanden som det udkom i Hæfterne, men med Glæde modtog jeg det nu som en stor Bog samlet fra din Haand. Tonerigdommen er stor og mangfoldig, og foruden det meget, jeg kjender, har jeg her fundet næsten endnu mere af høj poetisk og kirkelig Interesse fra den græske, angelsaxiske og engelske Kirke, som jeg ikke kjendte tilforn. Ogsaa af de latinske Kirkesange er der mange fortræffelige, og skjønt en stor Del af disse kristelige Digte vel ikke ere skikkede til Kirkebrug i vor Tid eller egentlig syngelige, saa ville de nu vist læses af mange med stor Deltagelse og indgribende Virkning. Blandt saadanne regner jeg det kraftig skjønne Maleri af Kristus i Hades. Mod nogle af dine Forandringer i vore egne Salmer har jeg, som du véd, et og andet at indvende; men derom kan vi bedst konferere en Gang mundtlig. At du har kunnet bruge nogle af mine Salmer, har naturligvis været mig kjært; men at jeg bedst lider dem uden Forandringer, maa du tilgive mig. Det ser jeg ogsaa, du har gjort ved de sidst optagne (jeg mener: fundet dig i dem som de var).

Du vil nu snart faa at se en kongelig Resolutjon for en Realskoles Forbindelse med Sorø-Skole og selv paa en Maade med Akademiet; det sidste vil finde megen Modstand, især af H. C. Ørsted, som med Realskole-Kommissjonen har gjort stærk Indsigelse mod nogen Indrotning af denne Art i Sorø, formodentlig for at det polytekniske Institut intet Afbræk skal lide. Hvad Frugt vi tør vente os deraf, er vistnok meget uvist. At Latinen ogsaa for de ustuderede ikke rent er afskaffet, vil du vel ikke synes om. Hvad jeg helst vilde have i Flor, kommer maaske næppe i vor Livstid til noget virkeligt Liv, jeg mener et saadant folkeligt Akademi som det, s. 199 du nu ogsaa har talt til Nordmændene om. (Tak for den lille Bog! Vilde Kancelliet have sat „maa sælges“ i Steden for „maa trykkes“?) Men stod her ogsaa i Morgen et saadant Akademi, hvor stor mener du, Frekvensen blev, naar den almindelige Dannelse, der tilbødes, ikke medførte Rettigheder til Embeder og anden Forsørgelse? Vore tilkommende Godsejere, som man vel mest maatte gjøre Regning paa, forlange kun juridisk Kundskab for at kunne være deres egne Prokuratorer.

Jeg vilde gjærne en Gang se din Anskuelse af den nyere Tids Historie i Sammenhæng, og har du faaet Lyst til Arbejdet, saa haaber jeg, du griber det med saa gevaltigt et Greb, at Haanden ikke kan slippe det, før Bogen er færdig. Vilde du saa derhos give os en særskilt Beskuelse af Litteraturhistorien, vilde det være mig dobbelt kjært; eller har du maaske i Sinde at lade Livet i Skriftverdenen følges med det udenfor Papiret?

Og nu lev vel, kjære Ven! Min Lucie sender en venlig Hilsen. Hils de falsterske Søstre og alle dine venligst, og lad det ikke vare alt for længe, inden jeg hører fra dig!

Din hengivne
B. S. Ingemann.