Danmarks Breve

BREV TIL: Bernhard Severin Ingemann FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1839-06-01)

Grundtvig til Ingemann.
Kristjanshavn. 1ste Juni 1839.

Kjære Ingemann!

Tak for dit venlige Brev, som Søstrene dog ikke tog for Fyldest, saa meget mindre som jeg, Sandheden tro, maatte bekjende, at du lidt forræderisk skilte dem ved den Fornøjelse at se baade dig og Thorvaldsen lige i Øjnene.

Nu, til Præst ved Vartov er jeg da kaldet, skjønt det ogsaa med denne „Plads i Vartov“ skal have haft sine store Vanskeligheder; og, da de ere overvundne, glæder det mig saa meget des mere, da jeg slet ikke tvivler om, det jo i Grunden er Vor-Herre, der har bortryddet dem. — Personlig bliver min Stilling vist nok hverken saa fri eller saa rolig som i de sidste syv, mig i mange Henseender dyrebare Aar; men da Sakramenternes Forvaltning ej paa nogen anden fredelig Maade var at vinde, og vi skal saa vidt muligt s. 227 holde Fred med alle Mennesker, saa er jeg vis paa, min Beslutning er i Herrens Aand, og hvor Herrens Aand er, dèr er dog altid baade Fred og Frihed i Grunden.

Derfor følger jeg med godt Mod Herrens Vink og venter paa hans Velsignelse.

Der kunde vel være en Del, jeg havde Lyst til at underholde mig med dig om; men i Dag er dertil ikke Lejlighed, saa jeg vil opsætte det, til Renderiet, som nu følger, er ovre.

Din
N. F. S. Grundtvig.