Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1839-06-16)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 16de Juni 1839.

Kjære Grundtvig!

Lykke og Velsignelse til Pladsen paa Prædikestolen i Tyge Brahes gamle Gaard! Det er mig ret i sin Orden, at en aandelig Stjærnekiger af din Kaliber nu dèr skal føre Ordet, og jeg haaber, du ikke dèr skal savne de syv frie og rolige Aar i Frihavns-Kirken, da der dog næppe i hele Landet og Staden gives en friere Præstestilling end den, du nu har faaet.

Vi har haft et lille Besøg her af Thorvaldsen. Han kom til os med Stampes i Ondags og blev her til Fredag Morgen. Til nogen ordentlig Akademifest for ham var der hverken Tid eller Lejlighed, medens man havde travlt med Forberedelser til Prins Kristjans og Prinsessens Modtagelse her i Morgen. Jeg havde imidlertid faaet en lille Sang om Thorvaldsen trykt, som blev sungen for ham af vor Ungdom under de gamle grønne Træer uden for Klosterporten, hvor hele Byen saa’ ham i Torsdags Aftes i Harders Vindue over Klosterporten. Sangen blev ham højtidelig overrakt af Direktor, og det levende Hurra, der her offentlig bragtes ham, glædede os alle og bevægede ham inderlig. Sangen, som var s. 228 i Folkevisens simple Karakter, sender jeg i Dag til Rasks Folkeblad, hvori du vil faa den at se 1) . Hauch og jeg har i Sinde at besøge ham næste Fredag Aften og Løverdag paa Nysø, hvor der vil blive sunget en smuk Sang til ham af Hauch. Jeg tør vel næppe vente at træffe dig dèr samme Dag?

Man fortæller her, at da Kongen forleden gik om Bord fra Kjøbenhavn, brast pludselig det gamle Kongeflag, der var hejset, og man maatte hejse et nyt. Den Ængstelse, hvormed Almuen skal have optaget dette formentlige Varsel, synes mig et smukt Tegn baade paa den poetiske Følelse og den Kjærlighed til Kongen, her findes blandt Folket. Fik du talt med ham i Anledning af din Ansættelse, inden han rejste? Vore høje Gjæster her i Morgen agte vi at hilse med et Par Strofer i en „Skærsommersang“, der for Resten drejer sig om Land og Folk og Konge.

Din hengivne Ven
Ingemann.