Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1842-01-19)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 19de Jan. 1842.

Kjære Ven!

Jeg skynder mig med at besvare dit kjære venlige Brev, jeg fik med Ferd. Fenger — om det ogsaa bliver noget flygtig —, for at du ikke længer skal opsætte den paatænkte Skrivelse til Hauch. I hans Svend Grate savner jeg ligesom du vor Middelalders Lokalfarve; at Skyggepartiet er kommet i Forgrund og Lyspartiet i Baggrund, er mig heller ikke til Pas, hverken Valdemar eller Absalon er her sket deres Ret; — men Opfattelsen af Svends Karakter fra den almindelige menneskelige Side er mig filosofisk interessant. Det vil vist glæde ham at høre fra dig i denne Anledning, og hvad du som dansk Historiker kan indvende, kan han vist ingenlunde tage fortrydelig op, dertil er hans Karakter for retsindig; men naar han aldeles intet hørte fra dig, vilde det vist gjøre ham ondt. Jeg skal nu foreløbig bringe ham din Hilsen.

Det er fornøjeligt med Rørdam, som saa godt kan tale og synge til Folkehjærtet; men naar du i dette Stykke holder ham for den eneste, glemmer du Ferd. Fenger, som næppe Rørdam eller nogen endnu deri kan overgaa; og saa vidt jeg har mærket, er han med sin glade Livlighed langt fra at gruble over, hvad det kan nytte at vække Menneskelivet s. 251 omkring sig. Jeg var til Stede ved en Sangfest, han holdt med Bønderne i Sommer, og det var i høj Grad glædeligt at se og høre, hvad han ved sin Personlighed har kunnet udrette. — Det vil fornøje dig at høre, at mit Foretagende med Udgaven af „Valdemar Sejr“ som Folkebog synes at lykkes. Reitzel har nu anmodet mig om en lignende Udgave af de tre andre historiske Romaner, som nok ogsaa snart vil blive begyndt paa. De første 1000 Exemplarer (og formodentlig noget mere) af Vald. S. har han allerede afsat, og at den gaar glat i vore Bønder, har jeg mærket.

Jeg længes nu efter din Nyaars - Historie og dernæst efter at se dig og tale med dig, som næppe sker, før — om Gud vil — til Paasken. Gid jeg kun havde min Lucie rigtig rask! Venligst Hilsen fra hende og mig selv til dig og din hele kjære Familie.

Din hengivne Ven
Ingemann.