Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1843-10-08)

Ingemann til Grundtvig.
d. 8de Oktbr. 1843.

Kjære Grundtvig!

Kun et Par Ord i Dag angaaende Forslaget om Sorø, der, som det er indstillet, ikke er udgaaet fra mig alene, men fra samtlige Docenter ved Akademiet, og er mit Forslag med de Modifikatjoner af den akademiske Lærerforsamling, hvorved det er blevet antaget som et fælles Andragende.

Det gaar ud paa et Akademi for almindelig højere Dannelse uden Hensyn paa Embedsstudier, ved Siden af det hidtil bestaaende, med større Frihed og Frekvens.

Paa begge Dele vil Direktjonen, saa vidt jeg véd, gaa ind, og jeg har aldeles ingen Grund til at befrygte, at det, jeg anser for Hovedsagen, skal blive nægtet eller tilsidesat. Sagen synes mig saaledes efter Omstændighederne i den bedste Gang. Hvad Universitetet og andre kan være spurgt om Betænkning om, kan kun angaa den friere Adgang til Akademiet som lærd Institut og saaledes ingen Hindring medføre i, hvad her er foreslaaet som nyt i folkelig Retning i Medhold med Frederik den sjettes Statuter.

Efter hvad jeg saaledes har Grund til at formode, er her ingen Fare paa Færde, og jeg venter som sagt det bedste af, hvad der for Øjeblikket tænkes paa, hvis Planen om, hvad man kalder et Real-Akademi her, finder Kongens og Natjonens Bifald. Hvad jeg herom har ytret, bliver for Eesten mellem os.

Hilsen og Venskab!

Din hengivneste
Ingemann.