Danmarks Breve

BREV TIL: Bernhard Severin Ingemann FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1849-09-25)

Grundtvig til Ingemann.
Kjøbenhavn. 25de Septbr. 1849.

Kjære Ven!

Du sanker jo gloende Kul paa mit Hoved, i det du ikke blot imellem skriver mig til, men endog lægger Mærke til, hvad der staar i „Danskeren“, medens jeg næsten bogstavelig kun læser Aviser og skriver Danskere. Tak, ogsaa fordi du tænkte paa Sønnerne! jeg skal hilse dig fra dem begge; thi forleden Morgen, da jeg kom op fra Gaarden, saa’ jeg inde i Bogkammeret, som har været deres Ammestue, en staa og hælde sig over nogle Pakker Tryk i raa Materie, og ved at se efter, hvem det kunde være, opdagede jeg da Hr. Svend, nys ankommen med sin Broder paa Jærnbanen, for at se til Hjemmet en tre Ugers Tid. Det er jo vist nok en kold Trøst til de s. 303 barnløse, der ligger i Ordsproget: har du ingen Glæde af dine Børn, saa har du heller ingen Sorg af dem; men det er dog lige vist, at kjødelige Børn nytter ikke os, og de aandelige finder vi, vel ikke i Bogladerne, men dog snarest, hvor vi mindst ventede dem; det har du sikkert erfaret, saa vel som jeg.

Sorø Akademi opgiver jeg endnu ikke, thi da to Kultusministre ikke med deres bedste Vilje har kunnet faa det ordentlig nedlagt, venter jeg paa en tredje, som med en bedre Vilje kan faa det oprettet.

Du mener, jeg kunde nok gjøre en Afstikker ved næste Rigsdag, og det har jeg selv tænkt paa, men fundet, det gik ikke an, dels fordi, hvor der skal tages Beslutninger om Danmarks indvortes og udvortes Livs- og Døds-Forhold, maa der ikke fattes en Stemme paa Livets Side, og min egen Stemme er den eneste, jeg raader for, og dels fordi det ene er som Rigsdagsmand, jeg i denne usikre Tid kan haabe nogenlunde at beholde mit Frisprog med Mund og Pen. Jeg stiller mig derfor, vil Gud, atter i Præstø og har al Udsigt til at blive valgt. Boglig Kunst kan jeg i alt Fald ikke have Ro til at øve, saa længe Danmark svæver i Dødsfare.

Nu Guds Fred! med kjærlig Hilsen fra os alle til dig og din Kjæreste

ved din Ven
N. F. S. Grundtvig.