Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1850-07-01)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 1ste Juli 1850.

Kjære Grundtvig!

Hvorvel jeg ikke gjør Regning paa, at du skulde faa Tid til nu just at læse den lille Bog, jeg her sender dig, 1) beder jeg dig dog give den Plads paa din Hylde! Nu faar du vel snart lidt Pusterum efter Rigsdags-Forhandlingerne og kan blive Menneske igjen, — jeg mener paa din gamle Maade med Mund og Pen i Kirkens og Skriftrigets Tjeneste, uden daglige praktiske Afbrydelser som Med-Generalprokurør. De eneste Dage, jeg kunde have Lyst til at være med, er, naar I har hemmelige Møder — og Minister-Interpellatjoner (undskyld Pluddervælsken!). Sidste Gang er det jo gaaet saa lystig til med Bravoraab og ungdommelig Glæde. Deraf har jeg uddraget det Haab, at vore Sager staa godt, og at vi snart kan se en lykkelig Ende paa Holsterkrigen, der jo ellers begynder i Sejhed at ligne dens Forgænger i Erik Pomrers Dage.

Det var mig personlig kjært, at vi beholdt Kierkegaard i vor Nærhed; men jeg er dog bange, han vil fortryde det. Ferd. Fenger bliver maaske Amagerpræst. Ham vil vi savne.

Det er drøje Ting, vi uheldige Pensjonister maa høre fra Rigsdagens Venstre, — man er jo nær ved at henvise os til s. 306 Fattigvæsenet om det saakaldte „Naadsensbrød“. Til sidst tænker jeg, man vil foreslaa, at slige afbrugte og opslidte Statsmaskinedyr skal skydes paa Statens Bekostning. Skal den nu saa forhadte Embedsstand i Kaar og Stilling sættes i Lighed med Tjenestetyende og Daglejere, saa vil den nuværende Seminarist-Dannelse om 100 Aar være den højeste her i Landet. I det Kapitel er du nok af en ganske anden Mening; men saa demokratisk har jeg endnu ikke kunnet holde Skridt med Tiden. Jeg tilstaar imidlertid, at jeg aldeles ikke forstaar mig paa de Statssager, og haaber, at vort nye Frihedstræ vil bære bedre Frugter, end jeg af dets Blomster kan skjønne. — Nu haaber jeg da, det gaar med Kæmpevise- Sagen, hvor vred saa Levin og formodentlig Molbech er derover. Hils Svend! han er en dygtig Kæmper og Arbejder for Bevarelsen af vor folkelig - poetiske Middelalders Arv. — De hjærteligste Hilsener til dig og hele Familien fra os begge her!

20*

Din venligst hengivne
B. S. Ingemann.