Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Bernhard Severin Ingemann (1859-06-06)

Ingemann til Grundtvig.
Sorø. d. 6te Juni 1859.

Kjære gamle trofasto Ven!

Du, som nu med broderlig Kjærlighed har fulgt mig siden hin Dag, da du rakte mig din lille Verdenskrønnike, med det gode Haab og med de bjærtelige Ønsker om „Velsignelse til at fuldkomme Løbet“, 1) — du, som ved min baade aandelige og legemlige Hjemkomst 1819 rakte mig din Saxo, med den kjærlige Opfordring til at „ride Sommer i By“ med hans og Danmarks Helte, som jeg kunde bedst! 2) — du skulde da ogsaa i Spidsen for „den danske Ungdom“, levende og aandelig til Stede i Aand og Digtning, glæde mig paa min Gammelmands-Jubeldag med din Sang om det prægtige Guldhorns Betydning. Gud ske Lov! siger jeg med dig. Han har lagt sin mægtige Velsignelse til, hvad vi begge, hver paa sin Vis og efter sin særegne Evne, i hans Navn har s. 324 stræbt at virke i Retning af Gudsriget, saa vel i dets Aabenbarelse her, som med Blikket mod det evige Fædreland.

Vær takket og velsignet for al din Kjærlighed i al den Tid, baade hvor vore Veje løb sammen og hvor de, efter vort særegne, uvæsentlige Væsen, maatte afvige fra hinanden paa Smaastier! Med Guds og den evige Frelsers Hjælp skal vi fuldende Løbet sammen som to kjærlige Brødre, der fandt hinanden paa Vejen til Betlehems-Krybben og til Golgata!

Kjærlig Hilsen til dig og alle dine fra min Lucie og

din inderlig hengivne Ven
B. S. Ingemann.