Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Carl Frederik Gyllembourg (Ehrensvärd) (1812-10-09)

Kjöpenhavnd. 9 Oct. 1812.

Jeg har nu atter skrivet saa meget om Dig, min kjære Ludvig, til Exell. Gr. Gyllenborg, at jeg har næsten ingen Tiid at skrive til Dig. Vi længes efter Brev fra Dig, meere end Du forestiller Dig. Vi ere saa bange, at Du kommet til nogen Ulykke under Vejen. Jeg har i mit Liv aldrig været saa bange, som i disse Dage; især som jeg frygter Du ej faaet mit Brev, som jeg adresserede til Dig paa Helsingborg under Grev Taubes Couvert. Altsaa forsumme intet Øjeblik, paa hvilket Du fra Stockholm kan tilskrive os. Vi ere bange, at Du sovit og faldet af Vognen eftersom Din Plads var saa slet og Ni skulde rejse Nætterne. Glem ikke, hvad Du lovede mig, forinden Du rejste, nemlig at paa ingen Maade indlade Dig i nogle Slags af Politiske Disputer, de maae være af hvad Natur som helst og i hvad Selskab Du end maae være. Alt har Øren og Øjne, som omgiver en Udlænning i Tider som disse. Ingenting maae pirre Dig at afvige fra denne Forsigtigheds Regel. Og som de Almindelige Tildragelser til Dato saare lidet interesseret Dig, saa er ej værdt at nu begynde med slige Disputer, saa længe der er saa Rigt paa Æmner i andre Materier. — Alt gaaer her sin gamle jevne Gang i vores Huus. Dine Citron Planter har jeg tagit under min Varetægt; de staaer i min Stue. Dit Skrivertøj ligesaa, derpaa fandt jeg Din Sølv Blyantspen. Din Glaskasse med Insecter har jeg flyttet ind i min Stue, paa det at den maae være i Sikkerhed. Med næste Post skrive vi til Dig under Paykulis Couvert paa Valox-Sæbye paa det Du maae finne Brev fra os, naar Du kommer derhen. — Behøver Du Raad eller Protection i större Sager, saa henvænd Dig til Exell. Grev Gyllenborg. — Skulde Du behøve at melde Dig hos Överståthållaren selv, Grev Mörner, saa sig ham, at Du er min Styfson og hils ham. —

Her er regnigt, men varmt uagtedt vi have Østen Vind. Endnu har jeg ikke havet i min Kakelovn, ikke heller i Spise Stuen. Fuglene hilse. Som jeg gætter, at Mor skrivet om alt, som kan interessere Dig, saa siger jeg punctum med mit Brev. —

s. 23 Lev lykkeligt, og fornøjet. Tænk paa os.

Din henerivne Ven
Carl Fr. Gyllembourg.

Sig Taube, at hans Commision Lægerne vedkommende er besørjet. Med neste Post skriver jeg til ham.