Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Carl Frederik Gyllembourg (Ehrensvärd) (1812-10-20)

Kjöpenhamnd. 20. Octbr. 1812.

— — — — Medens vi nu tænke saa saare meget paa Dig, saa tænk ogsaa lidet paa os. I Almindelighed smigrer jeg mig vel dermed at Du gjør det. — Men jeg ønsker at Du vil ogsaa noget particulairt gjøre det før hvad an gaaer min Samling. Den hilser og recommenderer sig i største underdanighed til Din Bevaagenhed. Den ber Dig fra Bot. Have i Upsala samle alt hvad den ejer af Cerealier, saavel under sine der benyttede Bot. Navne som under de der annoterede vulgaire Svenske. s. 46 De Latinske blive mig interessante efter de komme fra Lennei Fødested. Tillige med Kornsorter skal Du have Tak om Du vil medtage de Ærter, Bønner og Vikker som der dyrkes i det frie. Alle deres Slags Roffrø ligeledes, med deres Svenske og Latinske Navne. Ligeledes af deres Græssorter dem som have den fortrinligste Oeconomiske reputation. Ved at fortælle om mine 120 forskjellige Varieteter af Hvede kan Du spøre om nogle deraf ønskedes, saa kan Du love af dem Hvilke som ønskes. Jeg troer at jeg i Vinter trykker noget dessangaaende. Paa Herregaardene eller anderstedes Du kan faae Tilfælde blir jeg Dig forbunden om Du vil samle de Kornsorter Du faaer Fingre paa. Men da tillige nøjagtigt annotere hvor Du faaet dem, og hvorledes de kaldedes der paa Stedet. Hvor Du kan faae Ax er det godt, men jeg tager ogsaa til takke med aftærskede Korn, 40 à 50 Korn af hver bliver mig mere end tilstrækkeligt.

I Eskilstuna er en Jern og Staal Fabrik, hvor man i gamle Dage arbejdede dejeligt. Der gjordes nydelige smaae Saxe, hvorudi med Matt Arbejde graveredes Navne, Blomster etc. Kunde Du faae bestilt en saadan lille Sax med Din Moders Navn (ikke Initial Bogstaverne, men det heele Navn) saa gjør det for min Regning, jeg vilde have den til en lille Julklapp. — —

Gud velsigne Dig!
Din Ven
Carl Fredrik.

Skrif os flitigt saa glade og angenæme samt interessante Brev som det fra Jönkjöping; lägg an derpaa at faae et godt Rejseselskab paa tilbagerejsen.