Danmarks Breve

BREV TIL: Johan Ludvig Heiberg FRA: Thomasine Christine Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd (1812-11-27)

Kjøbenhavnd. 27de Nov. 1812.

Kjereste Ludvig! Jeg troede vi kunde ikke mere skrive til dig, men da G. siger mig at vi endnu kan skrive i Dag, s. 105 saa griber jeg med Fornøjelse denne Leilighed til at tale et Par Ord med dig. — Jeg takker dig for Dit Brev af d. 20de Nov., hvorvel jeg, med al Resignation, dog ikke kan bare mig for at tænke, at du affærdiger din stakkels lille Moder, noget koldt og kort, og svarer mig endnu ikke paa det jeg saa meget har bedet dig svare mig paa. —. At du er bleven stødt for mine Formaninger i mit Brev af d. 10de kan jeg ikke troe; thi de burde vist ikke kaldes Formaninger, men kun det ærlige Venskabs Advarsler, og de synes jeg dog umulig kunde støde dig. — Jeg tænker med Glæde paa at du er hos Paykulls; jeg synes at jeg langt heller veed dig der, end hos Grevens. — — — Det være nu som det vil, jeg vil blive usigelig glad, naar vi har dig igjen, og haaber ogsaa at dit gamle Hjem og dine gamle Venner vil opvække de gamle Følelser i dit gode Hjerte, om de ogsaa nu skulde slumre. Hvor vi da skulde glæde os min egen Ludvig! og nyde denne gode Jul, i vor lille Kreds af vore faae, men cultiveerte og genialske Venner, blandt vore nærmeste, som ere forbundne med os ved Blodets og Barndoms og Ungdoms Venskabs hellige Baand, ved den lille lykkelige Fest, som fremfor alle andre i Aaret, har den skjønne Egenskab, at enhver af os ikke tænker og arbeider paa sin egen GJæde, men kun paa de andres, og deri søger og finder sin Fornøjelse. Hvor jeg nu skal være dobbelt glad over Julen, siden jeg havde midstet den, om du ikke havde kommet igjen — — —