Danmarks Breve

Johanne Luise Heiberg og Andreas Frederik Krieger (1. bind)

Brevudgiver:
Peter Rochegune Munch, 1870-1948 Aage Friis, 1870-1949
Udgivelsessted:
KjØbenhavn og Kristiania

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1860-10-05)
Bonderup , d. 5. Oct. 1860 . Hr. Etatsraad! Mandagen d. 8. forlader jeg Bonderup for at drage ind i mit Hjem paa Søqvæsthuset, hvor nye Smerter, Erindringer om 29 Aars Samliv med min kjære Heiberg, venter mig. Otte Dage vil hengaa, forinden Huuset er i den St

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1860-12-03)
Mandag, d. 3. December 1860 . Jeg er i Sandhed forlegen over deres Godhed imod mig. Jeg er jo ret blevet Dem en byrdefuld Veninde i meer end een Retning, og jeg nægter ikke, at det for Deres Skyld er mig en Beroligelse, at jeg nu er m a 1 e t i Legemsstørrelse, modelleret i heel

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1860-12-21)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Efterat Folkethingsudvalget længe har seigpiint Hall ved at tilbageholde Betænkningen over Statsrevisionens Beretning for Finansaaret 1858—59, er den omsider blevet afgivet.4 Jeg har tænkt mig, at S. 599 og S. 607 ff. maaske kunde interesser

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1860-12-24)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . [ 24. Dechr. 1860 .] Da jeg sidst sendte Dem et Par Ord, vidste jeg ikke, at jeg om Eftermiddagen vilde komme til at aflægge Vidnesbyrd om min Resignation, thi jeg havde endnu ikke faaet den Bedrøvedes Bøn. Jeg vidste lige saa lidt, at jeg

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1860-12-28)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . d. 28. December 1860 . Jeg sender Dem herved mit nyeste Værk.2 Jeg kunde ikke modstaae! Paa Søndag Middag seer jeg Dem jo? Giv mig det da tilbage, thi der skal endnu lidt føies til. Deres hengivne Jo

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-01-13)
Løverdag Aften Kl. 1. [13. Januar 1861] Kan De bruge noget af dette til Forøgelse af Værket, skal det være mig kjært, hvis ikke skal jeg finde mig deri.3 Hr. Goldschmidt er et Janus-Hoved, hvis ene Ansigt er en Løgn, og hvis andet Ansigt seer ud som om det v

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-02-04)
( 4. Februar 1861 ). Jeg har indrettet det Hele til Dagbladet. Om det skal tilintetgjøres, beror paa Dem.6

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-02-07)
Torsdag . Vilde det være ubeskedent, om jeg bad Dem komme til mig i Aften? Selv om det blev noget sildigt. Jeg ønsker nu vort hemmelige Værk afgjort saa snart som muligt.1 Deres hengivne J. L. Heiberg .

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-02-11)
d. 11. Februar 1861 . Da De var gaaet i Aftes, overfaldt mig en Undseelse over min frimodige Tale. Misforstaae den ikke. De har vænnet mig til det bedste i Venskabet: Aabenhed og Fortrolighed. Det gjorde mig saa meget mere ondt, da jeg maaskee ved min Tale forøgede den Misstemnin

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-02-23)
d. 23. Februar 1861 . Har De Lyst at dele min Eensomhed paa Søndag Middag? Jeg har adskilligt til Dem.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-03-03)
Søndag, d. 3. Marts 1861 . Her sender jeg Dem et heelt Menagerie af rene og urene Dyr med Tak tilbage. Det glæder mig, og Huuset er uskyldigt i Alt, hvad den tykke Bog indeholder; man kan ogsaa gjøre en Skjelm Uret.2 „Hjemme og Ude“ har i høi Grad forbauset mig.3 Nu er

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-03-16)
d. 16. Marts 1861 . Der er intet saa uroligt i Verden som at have med skrivende Damer at gjøre. Saaledes har nu Frøken Beyer skrevet mig til, og det saa seent, at hun ikke er til at standse i Farten, at hun vil komme til mig Mandag fra 4 til 7 for at aftale det Nærmere om hendes

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-03-28)
d. 28. Marts 1861 . Tak for Deres Ven! Jeg finder ham behagelig, meget behagelig.2 Naar jeg lærer et nyt Menneske at kjende, da gaaer det mig med ham som med en god ny Bog: Indholdet opfylder mig og giver min Tanke Stof til at digte videre, og jeg grubler paa, om dette Indhold og

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-03-30)
d. 30. Marts 1861 . Paa denne Dag, hvis Minder opfylde mig med Veemod, ønskede jeg gjerne at glæde andre.2 Jeg veed, De er saa god med Glæde at modtage disse Blomster, malede i lykkeligere Tider. Heiberg var saa rørende at sige: „Af alle mig bekjendte Blomster-Malerier sætter jeg

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-03-30)
d. 30. Marts 1861 . Tak min kjære Ven for Deres Opmærksomhed! Gid Deres Tilsagn maa gaae i Opfyldelse! Jeg trænger til Alfernes Bistand og har ofte sørget over, at det saae ud, som om de reent havde vendt mig Byggen. De hjelper mig paa saa mange Maader til at gribe Haabet, gid je

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-03-09/1861-04-06)
Løverdags Aften d. (9. Marts) 1861 d. 6. April.1 . De er en Hustyran, det vil jeg lade Dem vide! Ja her har De en heel Bunke, gid De maa kunne finde Rede i den! Jeg har mange Gange i Dag tænkt paa den Stundesløses Replik: „Skriver I Karle!” Men at gjøre mig til saadan en Karl, de

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-04-08)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Mollerup bekræftede idag, at Godsbestyrelsen betragtes som en Sag for sig, og at der var nogen Stemning for at lade Forvalteren raade. Han tilføiede, at det er Familie-directeurerne, der afgjøre, hvem Godsbestyrelsen skal overdrages. Her kun

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-04-13)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . d. 13. April 1861 . Hvad mener De med: Stakkels Clara Raphael? Jeg er ret blevet urolig over disse Ord. Forbyde Himlen, at hun har gjort, hvad jeg vel troede hende istand til. Jeg har ret med Utaalmodighed ventet Dem i Eftermi

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-04-uu)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Nu sender jeg „Kongesønnen” til Gjødvad, skjøndt jeg i Grunden ikke ret under ham den. Til Straf fordi De har forsømt min Opdragelse i det Capitel om „Viser” saa skammelig, maa De finde Dem i, at jeg idag anden Gang lader mig see.3 De skrev:

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-04-uu)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . Søndag Aften Kl. 12. (April 1861.) Det kan da virkelig intet billigt Menneske forlange, at jeg efter at have spillet i Maria Stuart, skal sætte mig hen for at finde Mening i, hvad der ingen Mening er i.

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-04-24)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . For trende Dage siden saae eet af Deres Værker Dagens Lys; idag kan jeg atter sende Dem et andet, eller rettere trende nye.2 De see virkeligt — dog jeg vil ikke foregribe Deres Dom, jeg glæder mig til at høre den i Morgen Formiddag. Tak for

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-04-25)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Torsdag Aften d. 25. April. (1861.) Det er jo i Morgen een af Deres Fødselsdage, hvis jeg tør bruge dette Ord i en dybere Betydning. Det er kun en ringe, beskeden Gave, jeg byder Dem, i Skikkelse af et Hertzisk

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-04-26)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . Fredag Aften d. 26. April 1861 . Tak for Gaven d. 26. April! Naar jeg paa Søndag har slidt paa Prøven fra 12 til 3 paa Ninon — et Værk af Deres Tyranie — saa finder jeg, at det ikke er mere end Deres Pligt ikke at

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-05-08)
d. 8. Mai 1861 . Har De Lyst at læse lidt i mit Blad, af vor fælleds anerkjendte Ven?1 I Morgen er det Torsdag; kan De, saa kom i Morgen Aften, thi i Morgen Middag venter jeg et Hængetræ, der har nok af en Knage — mig — og vil derfor forskaane Dem fra at være den anden.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-05-11)
d. 11. Mai 1861 . Jeg har næppe Mod til at berøve Deres Moder og Søster, atter i Morgen Deres Selskab. Vil De spise med mig Kl. 5? Eller vil De hellere komme til Aften? Gjør hvad De kan og helst vil. Har De seet, at Berling har saaret Verecundus bagfra i sin Anmeldelse

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-05-14)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Idag troede jeg virkelig, De skulde have sluppet for at see min Haand, men De har jo lovet at „hjælpe“, og det er farligt, veed De nok, at love. Saa derfor faaer De idag den første Halvdeel, den anden kommer vistnok snart efter. Ma

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-05-17)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . Fredag d. 17. Mai 1861 . Det vilde glæde mig, om De engang paa Søndag Eftermiddag vilde komme for at tage mine tre smaa Søskende — Sarah, Lelia og Anna Luise — i Øiesyn. Jeg selv seer dem for første Gang i Morgen. Kl. 3 drag

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-05-24)
d. 24. Mai 1861. Aften . Stolende paa Deres Sanddruhed smigrer jeg mig med, at De nok vil gjøre mig og mine tre Smaa Selskab paa Søndag Middag Kl. 4. Jeg sidder her ved Vinduet, i den lille Stue, og seer paa den fulde Maane, der skinner mig lige ind i Ansigtet. Uag- tet

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-05-28)
d. 28. Mai 1861. Aften . Tak for Bøgerne! Det har været mig en behagelig Hvile i Dag at læse om den vidunderlige for mig, usigelig interessante Goethe og den lykkelige og ulykkelige Frue von Stein. De har oftere sagt om mig, at jeg var vanskelig at overbevise, og De vil atter her

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-05-uu)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . ( Mai 1861 .) Ved denne Ledighed vilde jeg dog ikke tale om, hvorvidt det er vanskeligt at overbevise Dem; thi jeg har jo altid været enig med Dem i Deres Opfattelse af Fru v. Stein; men jeg har ikke gransket Brevene i Marienbads Eensomhed

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-06-03)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . 3. Juni 1861 . Naar De veed, som jeg engang har sagt Dem, at det bestandig har været min bestemte Tanke, at Ingen medens jeg var ilive skulde læse, hvad jeg saa frit og uforbeholdent har nedskrevet om mit Liv, da vil De fors

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-06-04)
Aften d. 4. Juni 1861 . For den Kapital, som tilhører Dem, og som i længere Tid har ligget hos mig og ventet paa en Bestemmelse, har jeg nu kjøbt et Kjøre-Tæppe, en Gjenstand, som ingen Gentleman — som vel Ingen vil nægte, at Sir Frederik Krieger er — kan undvære. Paa D

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1861-06-05)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . d. 5. Juni. (1861.) Det er Morgen; Timerne ere forsvundne; jeg veed ikke, hvorledes. Jeg kan ikke gaae i Seng uden at sige et Ord til Dem, men hvilket? Lad det være dette: De er et velsignet, sanddru Menneske!

BREV TIL: ukendt FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-06-12)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . d. 12. Juni 1861 . Tak min kjære Ven for det Tilsendte! Jeg er rørt over Deres udholdende Godhed imod mig, kunde jeg kun gjøre lidt Gjengjæld, men hvorledes? At De har taget Dem af mig i min tungeste Tid, skal jeg aldrig gle

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-06-15)
Mandag d. 15. Juni 1861 . Det er gaaet mig, som det er gaaet Dem, ogsaa jeg har glemt et og andet og vil være Dem taknemmelig for et Eftermiddags Besøg. De har i den Grad taget Dem af mig, at naar der er Spørgsmaal om ikke at see Dem i nogle Dage, da sætter det mig i Forlegenhed.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-06-22)
Bonderup , d. 22. Juni 1861 . Tak for Underretningen om Deres og Herholdts Komme.3 Kunde man nu ikke bevæge ham og Dem at overnatte her og først tage herfra Torsdag Eftermiddag 61/2? Vi kunde da ret i Mag tale om Alt. Lader det sig gjøre, veed jeg, De ikke siger mig nei.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-07-02)
Bonderup , d. 2. Juli 1861 . Deres sidste Brev gjorde mig paa en Gang glad og betænkelig. Det er faldet i min Lod, uden egen Skyld, saa synes mig i det mindste, at komme til at staae i Taknemmeligheds Gjæld, snart til En, snart til en Anden. Det er ikke Alle, som man kan staae i

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-07-10)
Bonderup , d. 10. Juli 1861 . Tak for Deres Tak! Mit Løfte holder jeg og passer paa mig selv. Jeg befinder mig ret vel, men jeg veed ikke hvorledes det er; jeg har slet ingen Sommer-Følelse i Aar. Sommeren forekommer mig, tiltrods for de grønne Træer, som en Vinter; maaskee Vint

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-07-16)
Bonderup , d. 16. Juli 1861 . I Aftes, henved Ti, bragte Hans mig Deres Brev, med samt Pakken med de velsignede Blade. Altsaa et behageligt Brev og en ubehagelig Pligt-Forretning. Jeg satte mig ind i min lille Bonderups-Stue, tændte Lysene, trak Gardinerne sammen, saa Stuen havd

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-07-30)
Bonderup , d. 30. Juli 1861 . Her sidder jeg da, for efter Ordre, at sende et lille „Budskab” til Nørregade.2 Tak for Deres Brev, men især Tak for Onsdag og Torsdag; ifald De ikke alt har sagt Dem det selv, saa vil jeg fortælle Dem, at De var meget elskværdig begge Dage; hvad je

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-07-31)
Bonderup , den .31. Juli 1861 . Tak, min kjære Ven, for Deres Morgenhilsen! Det er skjønne Ord, Guizot skriver, og kunde jeg tilegne mig hans Roes, da var det jo altid noget, men den, der besidder denne rosende Egenskab, besidder ogsaa Smerter, som de lettere Naturer ikke kjende

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-08-06)
Bonderup , 6. August 1861 . Det ventede De vist ikke at faa et Budskab idag, men netop derfor morer det mig at skuffe Deres Forventning. I Aftes modtog jeg Deres Bud og takker for Underretningen; naar De modtager denne min Tak, har Mødet ved Aastedet, forhaabentlig, fundet Sted.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-08-13)
Tirsdag Aften. (13. Aug. 1861.) Jeg maa have Lov skriftligt at sige Dem endnu et Farvel, da det ikke skeer mundtligt. Jeg vil bede alle gode Engle om at ledsage Dem paa Deres Veie og bringe Dem rask og glad tilbage, naar jeg næste Gang trykker Deres Haand ti

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-08-14)
Bonderup , d. 14. August 1861.1 Aften . …. Nu da jeg skriver dette, haaber jeg, at De har Foden paa fast Grund. I Morgen strider De maaskee med andre oprørske Elementer, i Slesvigernes Bryst, og de kan være slemme nok. Tak for den nye Ledighed, De giver mig at læse om min Goethe

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-08-18)
Bonderup , Søndag Aften d. 18. August 1861 . .… Vedel var det elskværdigste jeg endnu har seet ham.2 Det er dog vist, at de fleste Mennesker er behageligst, naar man har dem ene. At kunne faae sagt alt hvad man vil i manges Nærværelse, sagde Heiberg, deri bestaar den rette selsk

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-08-23)
Fredag Morgen. [23. August.] I Aftes, da jeg ikke kunde falde i Søvn, faldt det mig ind, om det maaskee kunde more Dem at see de tre Smaa. Lad dem bringe Dem min Hilsen. Ogsaa grublede jeg over Forskjellen mellem det tydske „Tro, Kjærlighed, Haab” og det dan

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-08-26)
Bonderup , d. 26. August 1861 . Igaar Morges, da jeg med et tungt Hjerte betraadte min lille Stue, fandt jeg den smukke Hilsen fra min hedengangne Ven.1 Denne med samt Deres hjertelige Linier rørte mig inderlig. En saadan Betænksomhed kan kun udspringe fra en inderlig Hengivenhe

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-09-02)
Bonderup , d. 2. September 1861 . … Jeg siger mange Gange til mig selv: March! Fremad formaaer du maaskee at gaae, det Tilbagelagte kan du ikke indhente, saa tag Mod til dig og gaae; hvad nytter det at staae stille. Han, denne Goethe, forstod denne Kunst, og det uagtet jeg meer

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-09-08)
Bonderup , d. 8. September 1861 . I Fredags kom Frue Martensen og den lille Josepha til Bonderup og bliver her i 14 Dage. Mine tre Smaa ere henrykte over en Legekammerat, og jeg glad over Moderens stille behagelige Selskab. Veiret er stygt, det stormer og regner hele Dagen, saa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-09-17)
Bonderup , d. 17. Sep. 1861 . … De spørger mig, om jeg har seet Goldschmidts „Ude og Hjemme”?3 Hvor skulde jeg see sligt fra? Erindrer De ikke, at den, der holder mig sammen med Blad-Verdenen og meget andet, er borte? Gs. „Bouket Blomster” skal jeg vel vogte mig for; hvad der ko

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-09-21)
Bonderup , Aften d. 21. Sep. 1861 . Dette er altsaa det sidste Bonderupske „Budskab” for i Sommer, og efter al Sandsynlighed for bestandig. Det er med en egen Følelse, at jeg drager fra dette, for mig uforglemmelige Sted. … Det vigtigste Blad i mit Livs Historie er udf

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-09-22)
Søndag d. 22 . … De spørger om, hvad jeg troer Frue Stein vilde sige om Goethes Menneske-Yttring? Hun vilde vel med Smerte sige: Han har glemt det Foraar, jeg bragte ind i hans Sjæl, for et nyt, han nu finder i Planter, Steen og Kunstværker. Ja, det er en utaknemmelig Yttring af

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-09-30)
Kjøbenhavn , d. 30. Sep. 1861 . … Hvad de blaae Blade angaaer, da ere de vel paabegyndte, men derved er det fremdeles blevet.4 De raa-der mig at vedblive? Tankerne ville sprudle frem, siger De? Nei, min kjære Ven, de sprudler ikke frem. De har selv sagt, at naar det ret skal lyk

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-10-04)
Kjøbenhavn , d. 4. October 1861 . .… Af Deres Brev seer det ud, som om jeg i mit Brev til Dem har udtrykt mig klodset — dette er der nu intet forunderligt i —, som om jeg i Brevet havde udtalt det Haab, at De i Rom blev et Menneske! Har De virkelig forstaaet mine Ord saaledes? N

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-10-14)
Kjøbenhavn , d. 14. Oct. 1861 . … At C. Petersen i mange Aar har været Lærer i en Skole, veed jeg.2 Han var hos mig forleden, men det vil ikke ret gaae mere med os to. Han er forlegen, og jeg kommer til, imod min Villie, at sige mangt et Ord, som forøger Forlegenheden. Han er so

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-10-18)
d. 18. October 1861. Aften . … C. Petersen har i Fædrelandet skrevet en Theater-Afhandling, som De vel har læst.2 Jeg synes det er noget af det Bedste, han har skrevet, uagtet der er et og andet haltende ved Ræsonnementet. Bjørnsons „Kong Sverre” har ingen Lykke gjort i Norge, og

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-11-11)
d. 11. November 1861. Aften . … A B C. Bogen har jeg læst med lidt Forskrækkelse, Tonen heri er mig for stærk, dog foruden Forfatterens Ungdom maa vel Tidspunktet holdes fast, hvori den er skrevet, men desuagtet, tiltrods for disse to Hensyn vedbliver den at forskrække mig.2 Dog

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-11-14)
14. November 1861 . … I Onsdags Morges læste jeg, at Rosenkilde var tabt hernede. Ak, det er trist!1 Næsten alene! Snart ganske ene staaer jeg der, hvor jeg maaskee ikke mere burde staae. Martensen var ikke skinsyg igaar, thi han var selv tilstede. Treschow var der ogsa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-11-26)
d. 26. November 1861 . God Aften! Nu har jeg været i Selskab og opført mig, som mig synes, meget pænt. Jeg har overvunden min Natur og endogsaa talt livligt med — Finansministeren, der var min Sidemand ved Bordet.3 Og efter Bordet klynget mig fast til alle Madammerne, tilfredssti

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-01)
Aften, 1. December 1861 . Heed i Hovedet af Snue og Hoste, sidder jeg her, oven-paa Frue Thomsens tilsyneladende Velbefindende og lykkelige Forlovelse for at lade et lille Budskab gaa til Nørregade.1 Kunde De høre, at min Røst var fæel? Kunde De see, at Snuen drev Blodet til Hove

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-05)
Torsdag Aften, d. 5. Decbr. 1861 . Ved min Hjemkomst forefandt jeg medfølgende Brev fra Collin. Er noget heri nyt for Dem? I Morgen Aften kan jeg jo faae dette Spørgsmaal besvaret, thi De erindrer vel det Løfte, De gav mig, at være 4. Mand ved Vedels og Hustrus Indtrædelse her i

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-07)
Aften, d. 7. Deb. 1861 . Mange Tak og om Forladelse! Saaledes troer jeg, at jeg herefter vil begynde alle mine Budskaber til Dem, for en Sikkerheds Skyld. Jeg taler desværre ofte uden at tænke, og tænker, Gud være lovet, ofte uden at tale. Naar en Hemmelighed er aabenbaret for h

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-09)
d. 9. Decbr. 1861 . Det er mig meget kjært, at De antager mig for uretfærdig i den omtalte Sag. Den er opstaaet af Frygt og ikke af Ondskab. De pleier at see godt, og jeg vil indtil videre see med Deres Øine. … Manuskriptet, som De er saa god at kalde det, er virkelig i

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-12)
d. 12. December 1861. Aften . Jeg har en stor Angst for at overraske, thi de glædelige Overraskelser vende sig saa let om og blive til det Modsatte. Altsaa, jeg kommer virkelig i Dag Kl. 5, stolende paa, at De ikke, uden at tale om Deres Damer, kommer i Forlegenhed med en Plads t

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-16)
d. 16. December 1861. Aften . De sagde for kort siden: „Det gaaer mig, som Martensen siger, man bliver glad ved at see et Par Linier fra Deres Haand.” Jeg vil altsaa tage Mod til mig og vedblive af og til at sende Dem et Par Ord, selv om disse lige saa godt kunde være uskrevne.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-18)
Onsdag Aften, Kl. 12. (18. Decbr. 1861.) … Andræ har været hos mig i Aften, og hans velgjø-rende Samtale har virket godt paa mit Gemyt. Vi talte en Deel om Dem, en Omtale, De ikke vilde have havt noget imod, om De havde hørt den. Jeg maatte lee — indvendig —

BREV TIL: ukendt FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-23)
d. 23. December 1861 . Tak for at De og Herholdt vil offre mig første Juledagsaften! Medfølgende Kort viser Navnet paa en mig ubekjendt ung Mand, der i Dag har været hos min Broder for at tilbyde sig at male hele mit nye Huus for — intet. Hvad synes De! Den unge Mand sk

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-29)
Aften, d. 29. Decbr. 1861 . Saa det er længe siden De saae min Haand? Ja, er det ikke som jeg siger: De er en Frister! Nu vel, her er den. Tak for igaar! Jeg havde det rart hos Dem og Deres. Det glædede mig dog at see og tale med H.2 Det er svært at fordrive et Menneske ud af sit

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1861-12-31)
Nytaarsaften 1862 .2 Herved sender jeg Dem, efter venlig Opfordring, en lille grim Pige.3 Den skjæve Mund er imidlertid Malerens Opfindelse, han har vel villet idealisere Originalen, som de pleie at kalde det. Forunderligt nok er De nu den Tredie, som med God- hed vil h

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-04)
d. 4. Januar 1862 . Kun et Par Ord, thi det er Midnat. Ikke Ungdom og Galskab, ikke min Pligts Opfyldelse, der bød mig at læse paa Tonietta i Aften, men Læsningen af den stakkels Christ-indes Kamp og Seier har uafbrudt taget al min Tid, saa jeg, paa faae Blade nær, er færdig med

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-08)
Onsdag Aften, d. 8. Januar 1862 . Jeg er staaet op en Timestid for at min Seng kunde redes, og denne Timestid vil jeg nu bruge til at skrive til Dem som Belønning for den sure Dag, tilbragt med Hoste, Hede og Ærgrelse over al den Theaterforstyrrelse, min Sygdom har frembragt.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-11)
d. 11. Januar 1862 . Har man Dem, har man ingen Nød, og jeg har Dem jo. Tak for den nøiagtige Underretning: Altsaa gift to Gange og Forfatterinde forinden hun skrev „det betydningsfuldeste Aar”.2 Det sagde jeg jo nok! Men hvorledes hænger det da sammen, at hun i 1845 skrev Bibels

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-13)
d. 13. Januar 1862. Aften . … Hostrups Forsvar for Hauch har jeg nu læst.1 Jeg finder det tyndt og mat. Det er dog en underlig lille Mand, den Hostrup. Det lader jo virkelig til, efter hans Bemærkninger om Hauchs Personlighed at dømme, at han, uagtet han i flere Aar daglig har om

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-18)
d. 18. Januar 1862 . Hvorledes har De det i Dag? Jeg var bedrøvet over Dem i Aftes. Det er saa tungt at see vore Venner bedrøvede og Intet at kunne gjøre for at mildne den. Jeg forstaar godt hvad det vil sige, naar man har sat sit Hjerte og sit Liv i en ædel Sags Tjeneste, og man

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-19)
d. 19. Januar 1862 . Tak for Deres interessante Aftenhilsen! Ja tilvisse er det en besynderlig Dobbelthed i et Menneskes Liv at være, som jeg var i Aftes herhjemme i min Eensomhed, og i Aften udføre en slig Rolle.2 Jeg læste i Aftes et og andet i 9. og 10. Bind af Heibergs Skrift

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-20)
Mandag [20. Januar 1862.] Ved at gjennemlæse mit Rrev fra i Aftes, veed jeg ikke ret, om jeg skal sende Dem disse frugtesløse Klager. Det blev ikke afsendt i Morges, fordi jeg ønskede, at den lille Lampe skulde følge med. Tag venlig imod den! Lov mig, at den

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-22)
Onsdag aften, d. 22. Januar 1862 . See saa! Nu har jeg levet hele denne Dag for den „hellige Kunst”, som den gamle Lund1 var saa christelig at kalde den. Nu vil jeg ende Dagen med at lade Dem høre et Par Ord fra mig. I Aftes var jeg henne og hørte „Ungdom og Galskab”.2 Ak, hvor m

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-01-29)
d. 29. Januar 1862 . Tak for den „sorte Jørgen”!1 Hans Billede er meget ligt; jeg har saa længe ikke personlig seet ham, at det dog fornøiede mig at see hans Ansigt igjen. Tscherning er dog en af vor Tids mærkelige Personligheder. Ved at see hans Billede og læse hans Levnetsløb m

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-02-06)
d. 8. Januar 1862. (d. 6. Febr.) 1 … De har vel hørt om den Drøm, Kongen har havt paa Fredensborg? Christian den fjerde har viist sig for ham og sagt til ham: „Staae op din Pjalt og gjør noget for dit Folk.” Man seer heraf, at Christian den fjerde kjender sin Slægt og er inde i v

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-02-09)
d. 9. Februar 1862 . … Af Beding seer jeg, at De er valgt i Forening med I. A. Hansen og Mourier til at prøve Lovudkastet om Indfødsret for Udlændinge.2 Jeg synes det er ængsteligt at vide Dem i Selskab med I. A. Hansen. Forslaget er jo gaaet seirrig igjennem! …

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-02-14)
d. 14. Februar 1862. Aften . Tak for det Tilsendte! Den stakkels Frøken Schwartz; jeg vilde nødig være bitter og hensynsløs mod hende. Jeg har oftere mærket, at den Artikkel i Ugentlige Blade har gjort et stærkt Indtryk paa hende.3 Det er Uret at skrive saa haardt, men hvem kan v

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-02-15)
d. 15. Februar 1862 . Tak for Deres venlige Brev i Dag! De kan fuldkommen stole paa min Sandhedskjærlighed baade med Hensyn paa „Mennesket”, som i andet mere.3 Kan De ikke læse noget for mig af ham selv? De gjør det jo virkelig saa godt, at man ikke mærker det besværlige Arbeide,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-02-19)
d. 19. Februar 1862 . Ja! hvad er vi Mennesker! Da Unge og Gamle bevægede sig efter de lystige Rythmer, da Røn paa Røn blev stillet til mig, saa hjertelige, saa gemytlige, saa ydmyge, da, ja da var jeg svag, og efter det første Feiltrin fulgte, som det saa ofte gaaer, flere.1 Al

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-02-20)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Da jeg jo endnu ikke er ganske vis paa, at jeg faaer den Glæde at see Dem i Aften — skjøndt jeg jo trygt haaber derpaa —, eet eneste Ord: Mit Spørgsmaal var ikke et Forundringens Spørgsmaal, men Interessens. Det glæder mig, at De kunde dands

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-02-24)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . d. 24. Februar 1862 . Jo det er rigtignok smukt, paa samme Tid, som De formaner mig til at være flittig i mit Embede — hvilket det var min Hensigt i Aften, naar jeg kom hjem, at adlyde — og ret at sætte mig ind i en Slavinde

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-02-27)
d. 27. Februar 1862 . Min kjære trofaste Ven! Tak for al Deres Omsorg for mig, for Deres Raad og Bistand! Hvor eensomt stod jeg dog ikke i dette Øieblik, ifald jeg ikke havde Dem at støtte mig til, Dem at raadspørge, Dem at adlyde, thi ogsaa dette sidste trænge vi Qvinder til.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-03)
d. 3. Marts 1862 , mod Aften. Jeg er staaet op af Sengen og har det ret godt, jeg vil nu sende et lille Budskab til min trofaste Ven, baade for at takke Dem for alt det Tilsendte og for at meddele Dem Gaarsdagens Fata.3 Jeg vaagnede igaar Morges, ikke upasselig, men virkelig syg.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-05)
d. 5. Marts 1862 . Uagtet det i Dag er Aske-Onsdag, saa hyller jeg mig dog ikke i Sæk og Aske, men befinder mig meget lysere, mindre tilhyllet paa Sjæl og Legem end igaar. Den dei-lige Sol i Dag bidrager vist hertil; det er dog Varmen i enhver Form, vi Mennesker især trænge til.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-09)
d. 9. Marts 1862 . Jeg er ikke kommet tidligt hjem i Aften, thi jeg blev og saae „Bosa og Bosita”, det var den nemmeste Maade at faae den Nydelse besørget. I Morgen skal jeg paa Prøve paa den velsignede Slavinde, hvis Lænker jeg føler tungt. Jeg beklager Dem ret over al Deres he

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-11)
d. 11. Marts 1862 . Tak for Anviisningen om Ruslands Stilling for Øieblik-ket! Det er jo meget interessant at læse om. Den stakkels Alexander kan udbryde, som Blicher i en af hans Noveller: „For silde! For silde!” Det gjør mig forresten ondt at see Nicolaus omtalt paa denne Maade

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-15)
d. 15. Marts 1862 . Kan De, vil De, spise med mig og Børnene i Morgen Søndag Kl. 4? Andræ var jo usædvanlig oprømt igaar, det viser bedst, at hans Plads ikke alene er paa Østerbro, men i Forretningslivets Kamp, Møie og forhaabentlig — Seier.1 Tak for igaar!

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-17)
17. Marts 1862 . … Det har moret mig at læse Indholdet af „Den Første paa Skandsen”.2 Hvor dette hele Indhold ligner den ene Straale af det „Springvand”, som Marstrand engang saa heldigt gjorde et Caricatuur-Billede af! Jeg kjender Holst’ Savlen (undskyld det fæle Udtryk), naar h

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-03-21)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Fredag [21/3 1862] . Igaar havde vi Hall under Behandling i 6 Timer. Dersom han kunde have erklæret sig igaar Aftes, havde vi havt Sagen i Orden — nu faae vi at see, hvorledes det vil gaae, naar han og Fenger give Møde i næs

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-28)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . Fredag Aften, d. 28. Marts 1862 , i Sengen. Tak for de tilsendte smukke Billeder! Det gaaer mig, som andre Børn, for at jeg skal have den rette Nydelse af dem, maa en Voxen vise mig dem og forklare mig deres Betydning, jeg

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-29)
d. 29. Marts 1862 . Saa det er ikke muligt at see paa mit Brev, at det er skrevet paa Sengen? Velan! Her er eet til fra samme Plads! „Hvis De vil have Ende paa denne Forkjølelse, da maa De blive 3 a 4 Dage i Sengevarmen.” Saaledes lød Dahlerups Dom i Dag.1 Herved er nu kun et at

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-03-30)
d. 30. Marts 1862 . Ulydig i høi Grad mod min Læge sidder jeg i Aften ved Skrivebordet; jeg er bedre og haaber at have gjort Ret i at være ulydig. Og nu, min kjære Ven, Tak og atter Tak for dette tredie Bind, der hilste paa mig paa denne Dag.1 Det kjære lille Vers foran Nina, sta

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-04-02)
Atter i Sengen. d. 2. April 1862 . … Det har interesseret mig at læse den varme og velskrevne Artikkel i Dagbladet om de nye Skibe;2 man bliver forresten lidt øm om Hjertet ved Visheden om at vore rare Matrosers eiendommelige Liv synes at have udspillet deres Rolle, dog Dagblade

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-04-08)
d. 8. April 1862 . Naar jeg tænker paa, hvor megen Uleilighed De har med mig, da synes jeg, at det maatte kunne optage et Menneskes hele Tid, og endda styrer De Land og Rige, dømmer i Ret og Uret, giver store Værker ud for mig og Andre, læser Alt, hvad der udkommer, omgaaes med D

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-04-09)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . 9. April 1862 . Da jeg sidst sendte Dem Zwingli, laae de medfølgende Ark ved Siden af, og jeg havde nær taget dem med. Men Tiderne og Charactererne — Zwingli lige over for Abælard og Heloise — vare saa forskjellige, saa jeg

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-04-11)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . 11. April 1862. Aften . Tak for Budskabet i Aften! Jo, Vandet gjorde godt i Dag, det er jo ogsaa det Modsatte af Satans Element, Ilden. Det var et slemt Budskab om Byg-Forestillingerne; det vil gaae ud over mig, so

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-04-16)
16. April 1862 . Med Syningen gaaer det atter i Dag godt, mere behøver jeg jo ikke at sige om min Sundhedstilstand. Herrerne ane ikke, hvilket Fortrin vi have frem for dem ved Udøvelsen af disse qvindelige Sysler; at vi saaledes kan glædes ved at føie Sting til Sting for endelig

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-04-23/1862-04-24)
d. 24. April 1862 . [rettet af Krieger til d. 23.] Tak, min altformaaende Ven for den interessante Sending i Dag! Plaget af Besøg har jeg dog kun faaet Heibergs tre Breve læste. De rørte mig paa en Maade, paa hvilken de ikke vil røre nogen Anden, thi de mindede mig om en Tid, hvo

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-04-24)
d. 24. April 1862 . Jeg troer ikke, at jeg vil opfylde Deres Ønske at sende et Budskab i Aften. Jeg vil ikke fortælle Dem det Mindste; De skal øve Deres Taalmodighed og vente, til De kan faae et mundtligt Foredrag, thi det er jo virkelig skammeligt saaledes at forføre mig Dag ud

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-05-01)
d. 1. Mai 1862 . … Jeg glæder mig til at tale udførlig med Dem om det Tilfældige i Heibergs Skjæbne. Tal endelig herom uforbeholdent, vei ikke Deres Ord, det er saa kjedeligt. Jeg har ret tænkt paa vor sidste Samtale, og vi ere maaskee meere enige, end De selv troer. Hvor ofte ha

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-05-06)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . 6/5 62 . Nei, min kjære Veninde, Deres Tak lyder ikke fattig — den er tværtimod langt rigere, end jeg fortjener, men netop saa meget kjærkomnere. Jeg skjønner ret paa, at De under mig det smukke, charakteristiske Blækhuus.…

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-05-10)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . d. 10. Mai 1862 . Tak for det Tilsendte! Hvorfor skal det være en Hemmelighed, at De undertiden har været saa god at læse noget høit for mig? Kalder De det at røbe Dem?… Jeg har i Aften gjennemlæst Heibergs Breve t

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-05-19)
d. 19. Mai 1862 . Det er paa min Begjæring, at M. har sendt Dem Brevene.1 For Dem ere mine Runer ikke ubekjendte, uagtet, jeg tilstaaer det, at det er med en Forlegenhedsfølelse, at jeg tænker mig Dem granskende i dem. Jeg sender Dem endnu et Brev af Heibergs; M. lod nogle Ord fa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-05-21)
d. 21. Mai 1862 . Jeg er hjemme i Morgen, De er altsaa velkommen. Jeg har ikke saa lidt at skrive til Dem om, men jeg er saa dum i Aften, at jeg ikke kan samle mine Tanker, og det er jo ogsaa bedre at tale derom, naar De, som jeg haaber, kommer i Morgen. De be

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-05-26)
26. Mai 1862 . … Martensen var her i Dag for at sige mig Farvel. De har jo faaet nye Breve, hvoraf i det Mindste eet kan bruges? Jeg fik Stikpiller af ham i Dag, fordi jeg var Skandinav, paavirket af en vis Indflydelse paa mine Anskuelser. Det er en underlig Skjæbne jeg har, at m

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-05-31)
d. 31. Mai 1862 . Jeg svarer Dem i Dag paa Deres Brev igaar, thi jeg var saa betaget i Aftes, at jeg maatte skynde mig i Seng Kl. 10. Det var en suur Dag igaar; jeg befandt mig ilde hele Dagen og blev dertil fra Morgen til Aften plaget af Knusere og Knuserinder, ja der er visse D

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-01)
d. 1. Juni 1862 . See, det kan man i Sandhed kalde interessant at faa et Budskab Aaret, førend man er født, altsaa 1811. Ja see De kun forundret ud! Paa Deres Budskab i Dag staar d. 1. Juni 1811!! Hvis Efterverdenen engang — og intet er jo umuligt under Solen — finder dette Brev

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-05)
d. 5. Juni 1862 . Tak min kjære Ven for det Tilsendte. Jeg synes ikke, at der er nogen Grund til at udelade de omtalte Linier, de indeholde jo intet fornærmeligt mod de Paagjælden-de, og de bidrage — synes mig — til at give Brevet Liv. Er det med Villie, at De har udela

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-08)
Første Pintsedags Aften 1862 . Jeg vil begynde mit Budskab i Aften og fortælle Dem lidt om Dagens Gang, Hændelser og Følelser. Denne første Pintsedag har været en god uskyldig Dag. Jeg begyndte Dagen med at gaa i Vor Frelsers Kirke; da jeg traadte ind i Kirken, blev jeg overrask

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-03-01/1862-05-31)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg .1 Foraar. [1862.] Mennesket har ikke altid godt af at følge sin Lyst — alt-saa blev jeg hjemme i Aftes istedenfor at gaae ud paa Sø-qvæsthuset. Men takke Dem maa jeg dog, fordi De undte mig den lille Meddelelse

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-12)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . d. 12. Juni 1862 . Tak min kjære Ven for den nye Gave af Heibergs Breve4 og for Deres aabne hjertelige Udtalelser til mig, men ak, De seer mig med altfor partiske Øine! De siger: bliv ikke vred? Hvor skulde jeg kunne det, ik

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-15)
d. 15. Juni 1862 . … De skal altsaa til Lystighed i Tivoli? Hvorfor vil De først komme ved Caffen? hvorfor ikke ved Suppen, og skulde denne maaskee udeblive, da er De jo vant til at tage tiltakke ved mit tarvelige Bord; at mine tre Graaespurve og jeg seer Dem med Glæde, veed De.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-18)
d. 18. Juni 1862 . … Hvorledes skal det gaae mig i fem Uger, naar jeg ikke kan meddele Dem Dagens smaa Begivenheder? Det er besynderligt, men jeg troer aldrig, at jeg kunde faae saa megen Fortrolighed til en Qvinde som til en Mand. Er det naturligt eller unaturligt? Jeg troer hve

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-22)
d. 22. Juni 1862 . … Tak for Morgenhilsenen! Mon Qvindens sociale Stilling virkelig nogensinde skulde forandre sig i den Grad? Hvilket Held for mig, at jeg, efter al Sandsynlighed, da ikke færdes hernede; en Tosse er jeg i Qvindens nærværende Stilling, men hvad vilde jeg da være,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-06-25)
d. 25. Juni 1862 . Tak for Dagbladets knebne Anmeldelse af Heibergs Breve.3 De klager over, at kun saa faae have Øie for Totaliteten? Jeg klager ikke længer herover, jeg forundres, naar denne Evne en enkelt Gang træder mig imøde ved denne som ved andre Ledigheder. Ja, j

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-01)
( d. 1/7 1862 .) Min kjære Ven! Skulde Enden dog blive, at De aabner denne Pakke, thi jeg veed jo af Erfaring, at naar De ret beder, kan jeg ikke sige et kraftigt Nei! Læs da disse stakkels fattige Breve af mig med Overbærelse, baade i Henseende med Indhold og Form.1 Na

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-05)
( d. 5/7 1862 .) … I Marienbad glæder jeg mig til den første Efterretning fra Dem, man kan ikke leve af bare Børne- eller Engle-Conversation, man trænger ogsaa til Een, hvori Fanden har en lille Finger; dog det er ikke smukt, at jeg i dette Brev nævner den fæle Mand; for at gjøre

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-12)
Marienbad , d. 12. Juli 1862 . Kjære Ven! Jeg havde Lyst til at sende vedlagte Brev til T[reschow]1 i Norge. Hvis det kan afsendes i den Form, hvori det er skrevet, uden at jeg behøver at skamme mig altfor meget herover, da læg det i en Convolutte og bed min Broder besørge Udskr

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-14)
Marienbad , d. 14. Juli 1862 . I Dag skinner Solen for første Gang i lang Tid og det giver Lyst til at skrive lidt om et og andet. Jeg har forud-seet, at da mit første Brev, paa Grund af Omstændighederne, kom sildigere til Kjøbenhavn, end De havde ventet, maatte Følgen blive, at

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-18)
Marienbad , d. 18. Juli 1862 . I Dag haaber jeg paa et Brev fra min „Fuldmægtig” som Svar paa nogle af de Breve, jeg har sendt. Jeg begynder derfor alt nu i Morgenstunden paa et lille budskab” til Dem. I Dag har jeg været i Marienbad i 9 Dage — et heldigt Tal — og føler, at saav

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-19)
19. Juli . Da jeg i Aftes kom hjem efter en lang Spaseretour, havde jeg den Glæde at modtage Deres Brev fra 15. Juli. Tak, min kjære Ven, for at De ikke glemmer den Fra- værende. Jeg vil nu begynde med at besvare Deres mange venlige Spørgsmaal. 1. Min Doctor er Heidlers

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-24)
Marienbad , d. 24. Juli 1862 . … Saa De har været hos Halls med en Del søde unge Piger, som Fruen pleier at udtrykke sig? Jeg gad nok hørt Deres Samtale om Fru Vedel. Hvem er Schacks Svigerinde?1 De spørger, hvad man skal tro om et Menneske som Fru Hall, med samt hendes Tvetunge

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1826-07-28)
d. 28. Juli 1862 . … Jeg sender Dem her et Blad og en Bregne, samlede Baa mine Morgenvandringer. Urskovene vare jo i gamle Dage alle af Bregner; Tiden har gjort det Store smaat; i den aandelige Verden bliver det Store først rigtig stort med Tiden, hvilket kan sees af den stakkels

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-07-29)
Marienbad , d. 29. Juli 1862 . Kjære Ven! Nu har jeg som et lydigt Barn afskrevet Alt efter Deres Ønske, selv Ordet „n a v n 1 i g”, hvilket Ord jeg hidindtil aldrig har taget i min Pen.1 Et og Andet gjør mig ondt, at De har strøget, og fremfor Alt Deres eget Navn; vel veed jeg,

BREV TIL: Heiberg, Johanne Luise; FRA: Krieger, Andreas Frederik; (1862-07-31)
Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg . Kbhvn . 31. Juli 1862 . Idag modtog jeg da Deres venlige, rige Brev af 28. d. M. Tak for Templet2 og for Erindringerne fra Deres Morgen- vandringer, Tak for Deres Venskab, for det gode Sind, hvormed De tager til Takke med m

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-08-02)
Fra Fru Heiberg til A. F. Krieger . Marienbad , d. 2. August 1862 . … Det er jo glædeligt at læse om Festen i Flensborg.2 De unge Studenter gjør dog virkelig ikke saa lidt Nytte ved kjækt at vove sig ud paa glat lis. Ved alle slige Beretninger kan jeg ikke la

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: ukendt (1862-08-07)
Marienbad , d. 7. August 1862 . Jeg har i de sidste Dage flere Gange villet skrive til Dem men bestandig opsat det paa Grund af — med Skam at tale om —, at jeg i nogle Dage ret har lidt af Mismod. Maaskee den fæle Schlamm har Skyld heri, i det mindste paastaae alle Andre her, at

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-08-09)
Marienbad , d. 9. August 1862 . … De siger i Deres sidste venlige Budskab til mig: „Tænk om Venedig blev befriet inden 1866.” De er trofast ogsaa i Deres Ønsker, og efter min egen Teorie faaer man jo sine Ønsker opfyldte, naar man kun trofast holder ud med Ønsket, men for mig se

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-08-11)
Marienbad , d. 11. August 1862 . Velkommen paa tydsk Grund! De er altsaa nu i det mod de Danske troløse Hamborg? Denne By, der engang stod i Liv og Bevægelse saa høit over Kjøbenhavn, men, som jeg i de senere Aar til min Glæde har hørt, af Hamborgere selv, at nu er det Omvendte

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-08-15)
Marienbad , d. 15. August 1862 . … Jeg har havt Rrev fra den gode Martensen, der sørger over T[reschows] og mit Forhold, men misbilliger i høi Grad hans Opførsel. Jeg selv har endnu Intet hørt fra T. Maaskee det sunde Norge kan helbrede ham for hans Forfængeligheds Sygdom. Meget

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-08-19)
Marienbad , d. 19. August . Igaar modtog jeg Deres Rrev fra Slesvig. Tak fordi mine Ord stemmer Dem til Mildhed, det kan vel behøves, naar man er i Slesvig, i det mindste af og til.… … Hebbels nyeste Værk „Die Nibelungen” har jeg nu seet lidt i.1 Min Remærkning …, at d

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-08-21)
Marienbad , d. 21. August 1862 . Kjære Ven! Endnu vil jeg dog sende Dem et lille Budskab til München for at bekræfte, hvad jeg alt har skrevet, at jeg reiser herfra d. 24. og er altsaa i München om Aftenen d. 25., samt at mit Befindende vedbliver at være godt, saa det lader til,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-09-11)
Kjøbenhavn , d. 11. Sep. 1862 . I Morges Kl. 11 ankom jeg i god Behold til mit Hjem. Børnenes Glæde, Hjemmet, som de og Folkene havde smykket med Blomster, den klare blaa Himmel, Solskinnet, Alt forenede sig til at sætte mig i en glad Stemning, og — hvad synes De — et Brev blev

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-09-14)
Kjøbenhavn , d. 14. September 1862 . … Foruden Treschows Brev laae her et rart Brev fra min kjære Dorothea Eriksen (Suhr)2 og et, meget exalteret Brev fra Fru Sødring, hvori hun skriver, at jeg er hendes eneste Trøst.1 Jeg har været hos hende og ikke tilbageholdt, at jeg misbil

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-09-18)
Kjøbenhavn , d. 18. Sep. 1862 . … Martensen har formelig Medlidenhed med Treschow, han synes, at han formelig er prostitueret som Embedsmand ved Børnenes Sag. Til M. har han sagt, at efter at han havde læst Adoptionen, vare de jo tvungne til at optage Børnene. Mit Brev til ham p

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-09-20)
Kjøbenhavn , d. 20. Sept. 1862 . … Man skulde jo næsten tro, at det havde rygtet sig i Theaterverdenen i München, at jeg har været der, thi en uforskammet Blad-Bedacteur, af et Theaterblad, har sendt mig en Abonnementsbillet til hans Blad. For at jeg imidlertid ikke skal være al

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-10-09)
d. 9. October 1862 . Tak, min kjære Ven, fordi De har længtes efter Budskab! Men hvorfor kom De ikke igaar, som De i Tirsdags Aftes lovede? Hvorfor troede De, at T[reschow] netop kom igaar? Jeg blev lidt ærgerlig over, at De ikke kom, thi jeg havde Et og Andet at meddele Dem. T.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-10-20)
d. 20. October 1862 . … Jeg sender Dem herved Dagbladet, som jeg nu har læst.1 Den hele Anmeldelse af Fægteren er jo ikke saa pukkelrygget som mange andre Anmeldelser om Theater-sager, jeg tidligere af og til har læst i dette Blad. Tak for Deres frimodige Udtalelser om

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-10-25)
d. 25. October 1862 . … Jeg har nu læst saavel Fædrelandets som Dagbladets Bemærkninger.3 Det er jo rørende at see disse tvende Riddere engang at strides om en Gudinde; det er dog altid en Forandring! Jeg finder, at Fædrelandet har Ret i denne Sag. Man veed, hvad man har, men san

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-10-28)
d. 28. October 1862 . … Udgiverens Forord til Ingemanns Levnetsbog synes jeg ilde om.1 Hans Beskrivelse om hans og Ingemanns Samliv er saa øllet og tobaksagtigt, at man ligesom lugter begge Deele. Det er dog besynderligt, at det at have lidt Smag er saa sjældent hos Menneskene. H

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-10-31)
d. 31. October 1862 . … Naar jeg hører saadanne gode Ord som dem, De sagde igaar: „Jeg kan ikke undvære Dem,” da er det vel en stor Glæde, at saadanne Ord blive os til Deel, men naar jeg saa tænker paa, hvor Mange der have sagt lignende Ord til mig, og hvor godt de senere kunde u

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-03)
d. 3. November 1862 . … I Dag for 32 Aar siden var Heiberg, hans Moder, Georg og jeg saa bedrøvede over, at den foregaaende Nat havde overmandet i dyb Melankolie den kjære Møhl. Ved Kaffebordet kom Georg fra Krarups Skole og bragte os den sørgelige Efterretning.1 Heiberg og hans

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-06)
d. 6. November 1862 . … Det er dog harmeligt at høre de Tydskere tale om os. Nei, der er ikke andet for, vi maa Nord paa for at komme ud af deres Kløer. Mon vi skal opleve, min kjære Ven, at see Dronning Margrethes Værk gjentages? En Qvinde havde Æren for at sætte de tre Kroner p

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-12)
d. 12. November 1862 . … Her var Een i Dag, som forsikkrede, at Grevinden dog har Planer med Blixen, hvis saa er, kan man rigtignok synge med Svinedrengen: „Ach, du lieber Augustin! Alles ist væk, væk, væk.” Men lad hende tage sig ivare, at hun ikke selv komm

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-16)
d. 16. November 1862 . Jeg kommer fra de tre Smaas Senge, hvor det kjærlige barnlige „Godnat, god Bedring til i Morgen, drøm om en Engel”, etc. etc. altid gjør sin velgjørende Virkning paa mit Sind; fra de tre Smaas gode Ønsker gaaer jeg nu over for at bringe min trofaste Ven min

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-19)
d. 19. November 1862 . … Det var morsomt at see Skuespillerne paa Prøven i Dag i „Hr. og Fru Møller” svømme som Ænder i Mudderet, saa glade har jeg ikke seet dem i lang Tid.2 Dette er Mad for Mons, og jeg gyser alt ved Tanken om Publicums og Bladenes Tilfredshed med dette naturli

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-24)
d. 24. November 1862 . Det er virkelig ganske kort siden, at De saae min Haand, og dog overraskes jeg i Aften ved at finde Skimmel over mit Blæk; heraf kan sees, at naar jeg ikke skriver til Dem, skriver jeg slet ikke. De opfordrer mig atter til at dyppe Pennen, og jeg lyder, men

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-11-27)
d 27. November 1862 . Tak min kjære Ven for Deres Trøst og beroligende Ord! Jeg har i Aften emanciperet mig og været henne og see „Det lykkelige Skibbrud”. Det hører ikke — efter min Mening — til Holbergs morsomste Stykker, men lader sig dog see med Fornøielse for een Gangs Skyld

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-12-01)
1. December 1862 . Inden De gaaer til Ro, vil jeg spørge Dem, om De vil tage tiltakke hos mig til Middag. I Morgen Aften er det rimeligt, at Martensens kommer til mig; vi kunde da forinden tale lidt om Forretningssager; jeg gjør imidlertid Regning paa, at De ikke flygter om Afte

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-12-03)
d. 3. December 1862 . … Hr. Andresens Bemærkninger i Fædrelandet har jeg læst.1 Det havde ikke skadet, om Hr. Andresen havde været lidt mere morsom, men hvad kan man vente af en Urtekræmmer i den Retning. Rosenstand-Goiske er et Navn, som vist er kommet til stor Ære for godt Kjøb

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-12-10)
d. 10. December 1862 . Der hører sandelig Mod til i dette Dommedagsveier at sætte sig til at skrive Budskaber istedetfor at tænke paa sit Endeligt, ifald det skulde være Meningen, at Verden i Aften skal forgaae. Deres venlige Opfordring har imidlertid gjort mig kjæk, jeg skummer

BREV TIL: ukendt FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-12-13)
d. 13. December 1862 . Tak for det ottende Bind!1 Jeg sad i Aftes og fordybede mig i alle disse Ungdoms og Manddoms Følelser. Jeg vandrede imellem alle disse Grave, der ogsaa for mig gjemme saa mangen en kjær Erindring. Med Taknemmelighed mod Dem, min kjære Ven, glædede jeg mig o

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-12-22)
d. 22. December 1862 . Min kjære Ven! I største Hast sender jeg Dem et lille Budskab for efter Løfte at lade Dem vide, at jeg virkelig i Dag er bedre og har sovet godt i Nat, og det uagtet jeg først seent faldt i Søvn, ikke paa Grund af et Ildebefindende, men fordi jeg længe laae

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1862-12-25)
d. 25. December 1862 . Vedels var hos mig i Dag og tog med stor Venlighed imod at samles med den begyndende Klub paa Løverdag Aften; Begyndelsen lader jo saaledes til, at der er Lykke ved det nye Foretagende. Tak, fordi De atter vil læse for mig! Jeg vil gjerne høre, hv

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-01-01)
1. Januar 1863 . Jeg vil ikke lade den første Dag i Aaret gaae hen uden at sende min kjære Ven et lille Budskab, der ret af Hjertet skulde takke ham for Alt, hvad han har været for mig i det gamle Aar, og udtrykke mit Haab om, at det nye Aar ikke vil løsne men binde Venskabet fas

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-01-02)
d. 2. Januar 1863 . … I Eftermiddag var Hjorten1 her, men jeg lod ham ubarmhjertigt gaae igjen uden at indlades. Jeg er lidt forlegen over min Haardhed, men han kan jo lade mig være med Fred.…

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-01-05)
d. 5. Januar 1863 . Skulde det virkelig være i sin Orden, om jeg i Aften sendte Dem et lille Budskab? Og hvorom? Maaskee De er saa galant at mene, at et Budskab om ingenting dog altid er et Budskab; i Tro til denne min Ubeskedenhed sender jeg Dem altsaa et Par Ord. Jeg har i Dag

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-01-14)
d. 14. Januar 1863 . … Klokken er 12 og mine Fremmede borte. Den nye Forøgelse af Familien har mit Bifald; det er et smukt, beskedent Menneske med et net Væsen og en god Tone.2 Hvor besynderligt, at en saadan Malermesters Maade at være paa kan overgaae mangen Een af de saakaldte

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-01-19)
d. 19. Januar 1863 . Jeg har længe anseet det for min Pligt at see Holbergs „Maskerade”, men havde dog besluttet at blive hjemme i Aften af Frygt for, at De skulde gaae forgjæves herud. Deres venlige Budskab kom tidsnok for at underrette mig om, at jeg ikke kunde vente Dem, hvorf

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-01-26)
d. 26. Januar 1863 . Jeg har da, min kjære Ven, sendt Afbud til Theatrets Onsdagsforestilling; jeg er saaledes til Tjeneste for de fæle Mænd Onsdag eller Torsdag, ligesom det maatte behage samme at indfinde sig hos mig.1 Tak for igaar! Tak for det Svar, De gav mig angaa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-02-04)
d. 4. Februar 1863 . Aften. Min kjære Tilflugt! … Tak for Dagbladet!1 Hvorfor man gik afveien paa Gadehjørnerne for Hostrups Stykke i Heibergs Tid, hvori det blev fortrinligt udført, og nu glæder sig over dette Mesterværk, er svært at forstaae, thi at det gik ofte, for

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-02-12)
d. 12. Februar 1863 . Vær mig velkommen, min kjære Ven, i Morger Aften! Hvorledes hænger det sammen, at en saa „akkurat Engel” som De kan læse feil? I den svenske Theater-Anmeldelse staaer der jo ikke noget om en Schmits „uhørte Bortfjernelse”, men om H ø e d t s „uhørt

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-02-23)
d. 23. Feb. 1863 . Er det nu Ret at friste mig til at skrive til Dem i Aften, da Tiden skulde benyttes til at læse paa den ulykkelige Criminalproces?1 Og saa spørger De endda, om jeg nu kan den? De maa skamme Dem, hvor skadelig De virker paa min Flid. Ja, nu har jeg vær

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-03-03)
d. 3. Marts 1863 . … Beretningen om Prindsessen har jeg læst. Ak vi elendige Qvindemennesker!1 De skal see, at den unge smukke Prindsesse vil blive Dronningen en „Pæl i Kjødet”, og at hun tiltrods for sin dybe Sorg og sine Klostertanker nu meer end nogensinde vil holde fast paa s

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-03-18)
d. 18. Marts 1863 . Marstrand har været hos mig i Aften. Veed De, at der igaar har været et Møde, hvori et nyt Casinomøde er besluttet om faae Dage for at tvinge Ministeriet til at tage en kraftig og hurtig Beslutning?3 Jeg synes, at jeg maatte fortælle Dem dette, uagtet De maask

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-03-31)
Den 31. Marts 1863 .. Ved Spisebordet. Min kjæreste Maaned i Aaret, Marts Maaned, er da nu om nogle Timer forbi, og jeg benytter disse til et lille Budskab. Den gode Marts Maaned bringer mig altid et eller andet behageligt, i Aar var det Sye-Maskinen og det er jo ikke saa lidt,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-04-07)
d. 7. April 1863 . … Har De i Berlingstidende for i Aften seet, at Deres Ven og Haab, Bismarck, har faaet en Skrivelse fra Warschau lydende paa, at han for sin Optræden mod den polske Nation er dømt til Døden og vil blive myrdet paa aaben Gade?3 Mon han siger, ligesom Iislænderen

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-04-14)
Rosenvænget , d. 14. April 1863 . Inden jeg begiver rnig til Bo i dette mit nye Hjem, maa jeg sende min kjære trofaste Ven en lille Hilsen. Iblandt de mange Tanker, der i Aften bevæger mit Sind, dukker De og al Deres Godhed imod mig idelig og idelig op. Det er ved Deres Godhed,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-05-01)
1. Mai 1863 . Alle Dagens mange Forretninger ere nu besørgede. Mine to Piger har jeg nu sagt Farvel til og haaber nu paa de nye, som skal komme. Det har altid noget uhyggeligt for mig at skulle skifte Folk, at see de gamle drage bort og aabne sit Huus for nye Individer, om hvem m

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-05-11)
d. 11. Mai 1863 . … Tak for igaar! Jeg har hele Dagen tænkt paa Mennesket Ingemann, jeg kan ikke glemme, at han i fuld Tryghed har anseet sig som en Aand lige med Oehlenschläger.1 Er det dog ikke forfærdeligt, hvad vi Mennesker kunne gaae i for Illusioner, man bliver jo angst og

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-05-25)
d. 25. Mai 1863 . … Med Undtagelse af den Tid jeg i Dag maatte anvende paa at modtage Admiral Bille,2 har jeg hele Dagen kunnet sidde uforstyrret ved Syemaskinen, med Fingrene i travl Virksomhed, medens Tankerne ved Hjulets Drehung have vandret tilbage og fremad i Tiden, opad og

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-01)
1. Juni 1863 . Ja, der kan De see, hvad Symaskinen er for en interessant Person! Man kommer jo tilsidst til den Overbeviis-ning, at alle det 19. Aarhundredes Hurtighedsmaskiner, hvorved Tiden fordobles for os, gjør, at Menneskene i vort Aarhundrede leve dobbelt saa længe som tidl

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-03)
Onsdag Aften, d. 3. Juni . Fra Lygten 1863.1 … Det er en skarp skrevet Artikel mod Andræ, der visselig ikke kan være ham behagelig.2 Jeg blev ganske bedrøvet over alle disse Bemærkninger om vor Ven, der, om end noget overdrevne fremsatte, dog indeholder, er jeg bange for, ikke

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-10)
d. 10. Juni 1863 . Fra Lygten . … Gid De kunde kjøbe Vebers Grund ligeover for mig og bygge Dem et stort Arbeidsværelse paa den, da kunde jeg med Sandhed sige, at jeg havde to rare Gjenboere, En over Sundet og En lige over Altanstuen, En tilvands og En tillands.3 Hvad jeg eier

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-11)
11. Juni 1863 . Ja, min kjære Ven, det er en forunderlig smal Bro mellem her og hisset, mellem at mødes og skilles, lad os derfor i den korte Tid, vi ere sammen, holde ud i Trofasthed. Saa havde min Uro hele Dagen igaar dog en Betydning. Den steeg og steeg mod Aften, saa jeg ikk

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-11)
11. Juni 1863 . Jeg kan dog ikke gaae til Bo uden at takke min kjære Ven for hans venlige Budskab. Medens det lyner og tordner, sidder jeg altsaa her for at sende Dem et Par Ord. Hvorledes er denne triste Dag gaaet for Dem, hvorledes har De det? Martensens og jeg have ofte talt o

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise;
d. 13. Juni 1863 . Tak for de tvende Budskaber i Dag! Det sidste naaede til mig 71/2. Det er farligt at betro Dem sine Kapitaler, bare De ikke gaaer hen og kjøber Postmærker for dem, som Huset skal betales med; De har virkelig en udsøgt Maade til at opmuntre et stakkels Menneske

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-15)
Mandag Aften, d. 15. Juni 1863 . Hvorledes har De det i Aften? Paa dette Sørgsmaal kan jeg jo intet Svar faae, og det behøves i Grunden heller ikke, thi jeg veed det. Jeg vilde dog saa gjerne, at et Par Ord fra mig skulde komme til Dem paa den alvorlige Dag i Morgen.1 Lad nu ikke

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-18)
d. 18. Juni 1863 . Tak min kjære Ven for den hurtige Opfyldelse af mit Solstraale-Ønske. Vil De ret takke Deres Damer for, at de ikke afslaaer min Indbydelse; men det sildige Eftermid-dagsbesøg tager jeg ikke imod, senest Kl. 7 venter jeg dem.2 Jeg har intet at byde dem uden Natu

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-22)
22. Juni 1863 . Jeg talte da forleden med Martensen om den hellige Nadvere. Jeg har skammet mig over, hvor daarlig en Præst jeg var, da De talte til mig om denne Gjenstand, og søgte derfor Oplysning paa høiere Steder. Martensen sagde: Det er ikke saaledes at forstaae, at vi virke

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-06-30)
d. 30. Juni 1863 . I Lygten . De har kaldt mig Deres Præst. For at De nu ikke i Verdens Tummel skal glemme, saavel Præsten som Præstens Lære, saa giver jeg Dem denne lille Følgesvend med paa Reisen; forstød den ikke! Vilde De kalde mig en byrdefuld Præst, ifald jeg ba

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-02)
d. 2. Juli 1863 . Kl. 8 om Morgenen i Lygten . Goddag, min kjære Ven! Tak for Deres to velkomne Budskaber igaar; jeg trængte til venlige Ord, og jeg fik ogsaa denne Gang, som saa ofte, hvad jeg trængte til, af Dem. Igaar Morges arbeidede jeg i Haven Kl. 6, hvad synes De? Jeg ku

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-05)
d. 5. Juli 1863 . I Morgen begraves Prinds Ferdinand. Paa Grund af Martensens Fraværelse i Hjemmet kommer hans Kone ud til mig det meeste af Dagen; jeg faaer da næppe Tid til at tale lidt med Dem paa Papiret og vil derfor alt i Dag begynde mit næste Budskab, uagtet det er lidt fa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-10)
Fredag, den 10. Juli . … Det er jo ypperligt, at De faaer Ledighed til at tale med de kolde Svenske om det stakkels Danmarks Forhold, siden det jo lader til, at de ere uvidende af Mangel paa Interesse for os. De kommer vist til oftere at reise til Stockholm for om muligt at faa H

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-13)
d. 13. Juli 1863 . … Jeg glæder mig ret over Deres Breve ved at see Dem i Berøring med saa mange Mennesker, med hvem De kan samtale om det, der nærmest ligger Dem paa Hjerte. Jeg haaber ret, at denne Reise vil bære gode Frugter for Dem paa Legem og Sjæl, og uberegnelig er det jo

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-17)
Fredag d. 17. Juli 1863 . Min kjære Ven og Fortrolige! … Herhjemme er Alt dødt og stille, i det mindste for mig, der lever saa eensomt. Marstrand var hos mig igaar; han var blevet meget mager og bleg, han forekom mig svag. I Berlings Tidende for i Aftes staaer

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-21)
d. 21. Juli 1863 . … Da jeg i en Fart sluttede mit sidste Brev til Dem, husker De, at Andræ netop var kommet. De skulde dog have seet, hvor komisk han krympede sig ved Tanken om den Reise. Men vil De ogsaa tænke Dem, at hans Værelse skal males, medens han er borte, saa alle hans

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-24)
Fredag, d. 24 . Det tænkte jeg jo nok, at naar De opvakte et Haab, saa sørgede De ogsaa for, at det gik i Opfyldelse. I Aftes havde jeg derfor den Glæde at modtage Deres Nr. 1 i den nye Række. Hvad De skriver om Plessen er jo meget slemt; ja vigtige Ting afhænger ofte af ubetydel

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-28)
d. 28. Juli 1863 . Min kjære Ven! I Løverdags havde jeg den Glæde, da jeg kom hjem efter en Kjøretour, at finde Deres Brev fra 18. Juli liggende paa mit Bord. Jeg havde været ude hos Vedels for ogsaa at gjøre dem bekjendt med, hvorledes et Huus kunde indrettes til to Pa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-07-30)
d. 30. Juli 1863 . … Tak fordi De skriver saa ofte, De kan, Tak fordi De længes efter mine Budskaber, men sig mig i Himlens Navn, staaer De ikke i Correspondance med et eller andet fornuftigt politisk Menneske foruden mig uvidende Stakkel? Saa maa De jo tørste ihjel; jeg var saa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-08-02)
d. 2 August 1863 . … I Fædrelandet for igaar staaer en Artikel om det svenske og danske Kongemøde.2 Jeg veed ikke, om De gjennem Andre har erfaret, at Hall ikke var tilsagt til at møde paa Skodsborg, da den svenske Konge besøgte vor, men at han i det sidste Øieblik fik en Telegra

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-08-10)
d. 10. August 1863 . Jeg skulde jo nu berette Dem lidt om min Frederiksborgtour med Holmblads. Altsaa, igaar Morges Kl. 9 kjørte to Vogne ud af Bosenvænget indeholdende Hr. Holmblad med Frue og to Døttre, samt en lille Dreng paa 10 Aar, foruden Sarah og min Binghed. Veiret var sm

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-08-13)
d. 13. August 1863 . … I Dag var Berner2 hos mig, han viiste mig et Brev fra Md. Sødring, hvori hun melder sig upasselig til Tjenesten indtil videre. Det er noget tidligt for Berner at modtage Sygeanmeldelser. Hendes Børn besøgte for faae Dage siden Fru Halkier, og af dem hørte j

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-08-17)
d. 17. August 1863 . … Saa Bjørnsons Længsel efter at bestyre det norske Theater er slaaet feil?1 Det Menneske lader jo ret til at have Lykken med sig, saa længe det varer, thi han vil nok vedblive som Myggen at flagre om Lyset, indtil han ligger der med forbrændte Vinger. Nu er

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-09-08)
8. September 1863 . … Stakkels W. Wiehe! Hvilken Anmeldelse af Clemens!1 Der er jo virkelig ikke saa lidt rigtigt i, hvad han siger, men det er et eget Talent dette Menneske har, at sige Alt paa en ubehagelig Maade. Det seer ud, som om det ikke var ham en Sorg at noget mislykkede

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-09-09)
d. 9. September 1863 . … Jeg har siden de gamle Wiehes Guldbryllup skyldt disse Gamle en Visitte.2 I Formiddags tog jeg Mod til mig og kjørte til dem, igrunden foranlediget ved Clemens’ ilde Behandling af Sønnens første Optræden. Jeg veed af Erfaring, at man under slige Omstændig

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-09-15)
d. 15. September 1863 . Jeg mærker nok, at jeg maa skrive om denne Sag og ikke stole paa, at jeg mundtlig beder Dem herom, naar vi sees, thi jeg glemmer det jo bestandig. Altsaa, beder jeg Dem nu om at gjøre Alvor af det og opsætte et Par Linier om de Penge, jeg skylder tre hemme

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-09-30)
d. 30. Sep. 1863 . Badet i Dag har ikke taget saa stærkt paa mig; i Formiddags blev jeg rigtignok liggende paa min Sopha, men i Eftermiddag har jeg været ganske qvik, ja saa qvik, at jeg har aflagt et Besøg hos Drewsens, hvis Stuer vare opfyldte af unge Piger og unge Mænd, hvis

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-10-08)
d. 8. October 1863 . … Hvorledes havde De det hos Andræ i Dag? Det faldt mig ind, da De var gaaet i Aftes, om jeg ikke havde udtrykt mig utydelig om min Samtale med Andræ Dem angaaende. De sagde: „Jeg har ingen Nød, naar jeg har Dem til at forsvare mig.” Det vilde være Synd mod A

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-10-29)
d. 29. October 1863 . Min kjære Ven! Denne Aften er gaaet langt bedre for mig end jeg turde haabe og vente, og veed De hvorved? Ved den Fornøielse jeg har havt af at strikke indlagte lille Kjole til Deres syge Arm. Tag den udenpaa Bindet, saa nytter den paa to Maader; m

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-01)
1. November 1863 . Tak for det tilsendte Kongedigt.2 Mon nu virkelig saadan en Konge skriver Digte ganske paa egen Haand, eller gaaer det ham med hans Værker ligesom med Trine Rars Examensstykke, at hun selv, som Frøken Trumfmeier yttrer, umuligt med egen Haand kan faae Arbeidet

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-06)
6. November 1863 . Tak, min kjære Ven, for den rare Efterretning, at De har det godt! De maa ikke tro, at jeg ventede paa Deres Dagblad for at læse, hvad De havde sagt i Tinget; med høitidelig Alvor og ganske langsomt sad jeg i Morges og glædede mig over det klare og i Formen saa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-12)
d. 12. November 1863 . Tak for de to interessante Artikler! Den sidste i Dagbladet indeholdt saa meget historisk Nyt for et uvidende Menneske som mig, at jeg ret er Dem taknemmelig for, at De i Deres Travlhed huskede paa mig. Disse Udtalelser i Sverrig og Norge seer jo høist mærk

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-16)
d. 16. November 1863 . Martensen var i Eftermiddag kaldt til Kongen; kort efter at jeg var kommet, kom han hjem derfra og udtalte, at han alvorligt og paa det Bestemteste havde raadet Kongen at skrive under og gjort ham begribeligt, at for hver Dag der gik, tabte han, hvad han va

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-17)
[ 17. November 1863 ]. … Klokken er strax tolv, saalænge har Andræ været her, jeg maa altsaa fatte mig i Korthed.1 De kan ikke tænke Dem hans Forbauselse over, at jeg vidste om hans Besøg hos Kongen. Stakkels Andræ! Man kan ret bedrøves over hans Kamp med Hensyn paa han

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-23)
d. 23. Nov. 1863 . Med Uro ventede jeg i Middags paa et Budskab fra Dem, Tak for at det ikke udeblev! Det er jo desværre sørgelige Efterretninger, dog man kunde jo ikke vente andet. Jeg gik i Morges i Haven og tænkte og atter tænkte paa vore forviklede Forhold. Da faldt det mig i

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-11-26)
d. 26. Novb. 1863 . Ak, hvilke triste Budskaber! Skam faae Madvig, jeg havde ret trængt til at tale lidt med Dem i Aften om alle vore trykkende Forhold. Jeg har været ene den hele Dag, Tankerne have været i travl trykkende Virksomhed, men Munden lukket; kun gjennem Berling og det

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-02)
d. 2. December 1863 . … De siger intet om Hr. v. Bismarcks Udtalelser, og hvad De anseer dem for. Husk paa, at jeg, tiltrods for Deres Lærdom, endnu er en Tosse i Politikken og ikke ret veed, hvad man tør glæde sig over, og hvad ikke. Politikken er en saa underfundig Videnskab, a

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-07)
7. Dcbr. 1863 . Saa sidder jeg da atter her i Lygten og skriver til Dem, ligesom i Sommer. I det samme Værelse, ved det samme Bord, ja, med den samme Pen, alt er uforandret i dette lille Rum, men hvor forandret er ikke hele Verden, men især Fædrelandets Stilling i disse faae Maan

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-08)
d. 8. Decbr. 1863 . Ak, min kjære Ven, hvilke triste Efterretninger for vort stakkels Fædreland! Hvor manges Liv skal nu atter sættes paa Spil, og som De selv siger, for til syvende og sidst at være lige nær. Og saa de Svenske! De Norske! Og hvad bliver det med England? Intet for

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-09)
d. 9. Dcbr. 1863 . Det Digt er da et af de Bedste, jeg har læst af Munch.1 Man bliver dog altid straffet for Troløshed, og dette Digt anseer jeg som en Straf for Kong Carl at læse. Denne Kong Carl! Det faldt mig ind i Aftes i Sengen, da Tankerne gik paa Nattevandring, hvad om de

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-15)
d. 15. Decbr. 1863 . Det kaalundske Digt er jo virkelig fuld af Kraft, Mod og Begeistring, og enkelte Vendinger ere ganske fortræffelige.4 Ogsaa i den Henseende er det en forunderlig Tid; de smaa Digterfugle slaaer Vingeslag, som om de vare Ørne, og de virkelige store Digterfugle

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-13/1863-12-19)
( Decbr. 1863 ).1 Min kjære Ven! Deres trende Budskaber har jeg modtaget. I Aftes Kl. 8½ det første, i Morges ved Theen det andet, og i Aften det tredie, saa Alt er i sin Orden. Tak for dem alle! Det er jo ret tungt, at Hall ødelægger istedetfor at opbygge. Det seer rig

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-21)
d. 21. Dcbr. 1863 . Kunde jeg ikke nok begribe, at jeg ikke havde kastet min Kjærlighed paa daarlige Mænd, men at Normændene var denne værdig. Jeg kan ikke sige Dem, hvor denne Optræden af mine kjære Normænd glæder mig. Det er jo meget anseelige Navne, som findes paa denne Liste.

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-26)
d. 26. Dcbr. 1863 . Dagene løber i Eet for mig paa Grund af de mange Helligdage; først nu falder det mig ind, at det er Søndag i Morgen, altsaa seer jeg Dem til Middag? Kirketouren bekom mig godt i Dag, uagtet det uhyggelige Veier. Hvorledes staaer det sig med

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1863-12-29)
d. 29. Dcbr. 1863 . Deres lille Seddel, som jeg i Aften ved min Hjemkomst modtog, har ret bedrøvet mig. Det var mig virkelig en beroligende Tanke, at De knyttedes nøiere til vor uhyggelige og ulykkelige Stilling. Kongen vil ikke modtage svensk Hjelp? Det kan man kalde at være mod

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-01-02)
d. 2. Januar 1864 . Min kjære Ven. Jeg har i Formiddags ordnet alle mine Breve, Regninger etc. etc. fra det nu tilendebragte Aar, og blev ved denne Beskjæftigelse ganske rørt over de to store Pakker af Budskaber, som De i Aarets Løb har betænkt Deres Veninde med. Skuffe

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-01-11)
d. 11. Januar 1864 . Aften Kl. 12. „Det er Menneskets Adel at kunne angre,” og jeg har i den Forstand hele Dagen i Dag været adelig. Jeg har fortrudt mine haarde Ord igaar, Ordene, men ikke Heden, som mit Blod kom i ved Tanken om, at vor nationale Sorg blev besvaret med saa ukjær

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-01-14)
d. 14. Januar 1864 . Tak, min kjære Ven, for det Tilsendte!1 For ikke at spilde Tiden svarer jeg Dem, inden jeg endnu har faaet Halls Roes indsuget. Hvad De skriver er jo forfærdeligt. Skulde Monrad virkelig fordriste sig til et saadant Forræderie mod Fædrelandet?2 Saa burde han

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-01-18)
d. 18. Januar 1864 . Min kjære Ven! Jeg vil dog lade Dem vide, at jeg — Gud bedre det — har lovet at spille i „Den Vægelsindede” paa Torsdag. Altsaa, naar De sidder og nyder huslig Lyksalighed hos Andræ, skal jeg Stakkel gaae paa Bagbeenene paa Kongens Nytorv. Mennesken

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-01-25)
d. 25. Januar 1864 . Jeg sov ganske fortræffeligt ovenpaa vor interessante Underholdning i Aftes, et Gode jeg, som saa mange andre, skylder Deres Venskab for mig. Jeg har i Dag bedet Fru Martensen, som besøgte mig, om at skrive til Norge, at De og jeg har glædet os ved Velhavens

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-01)
d. 1. Februar 1864 . Tak, min kjære Ven, for igaar! Jeg havde nær ikke kunnet falde i Søvn i Aftes over at tænke paa mangt et Ord i Afhandlingen, som rammede mig selv. De Ord klinger bestandig for mine Øren: „Wilhelm kom omsider til Ro med sig og Verden, men hvad havde det ikke k

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-03)
d. 3. Februar 1864 . Først og fremmest, Gud ske Lov for Budskabet fra Hæren i Dag! Gid Ordsproget her maa slaa ind, „Vel begyndt er halvt fuldendt.” Jeg har hørt saa mange rare Historier om vore Jenser i Dag. Gud lægge fremdeles Kraft i deres Arme. Jeg lovede at fortæll

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-05)
d. 5. Februar 1864 . Da jeg ikke veed, om jeg seer Dem i Morgen, og finder det rimeligt, at De i denne Tid ikke følger Theatrets Gang, vil jeg melde Dem, at jeg skal spille paa Søndag og altsaa ikke kan have den Glæde at see Dem i vor lille Kreds. Tak for det Tilsendte

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-10)
d. 10. Februar 1864 . … I Beding i Morges læste jeg Forhandlingerne i Folkethinget.3 Bille er jo modig som en Løve. Monrad staaer dog bestandig uklar i den hele Situation. Den hele Snakken frem og tilbage om, hvad Kongen har sagt, hvad Monrad har sagt, hvad Peer og hvad Paul har

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-uu)
Mandag. Februar 1864 . Tak min kjære trofaste Ven for igaar! Som en rigtig Syvsover har jeg sovet i Nat og føler mig i Dag stærkere. Nu kjører jeg til Prøve paa „Enten elskes eller dø”.1 Ja, unægtelig! er der Ingen, der elsker os, er det bedre at dø, men man haaber jo altid, at d

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-20)
d. 20. Februar 1864 . … Det gyser i mig ved Tanken om, at Monrad og Kongen kunde blive overbeviiste om Usandhed. Og nu Fru Hall! Det vilde dog være for galt. Stykket gik i Aften ganske taust over Scenen fra Pub’s Side; ved Tæppets Fald faldt der dog et ret antageligt Bi

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-22)
d. 22. Februar 1864 . … Vore stakkels Krigere have da atter stridt og blødt, ak! For hvilket Maal!3 Martensens har været her i Aften, vi have stridt om Konge og Folk, og jeg maatte atter høre. at jeg er stræng. Han trænger til mange Samtaler med Dem, forsøm ham ikke. J

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-02-27)
d. 27. Februar 1864 . Vore Tanker have jo mødt hinanden i Dag. De har frygtet for, at Deres Tale til mig var ubeskeden, og jeg har hele Dagen frygtet for, at min til Dem kunde klinge saaledes, uagtet den fremkom af en kaad Overgivenhed. Hos mig er end ikke opstaaet en Tanke om, a

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-03-04)
d. 4. Marts 1864 . Tak for Budskabet i Aftes! Jeg er ikke hos Martensens i Dag. Jeg kom sildig hjem i Aftes, da jeg blev og saae Hertz’s „Arvinger”.3 Uagtet det er et af Hertz’s svagere Arbeider, morede det mig dog at see, deels paa Grund af Mantzius’ og Md. Sødrings Spil, deels

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-03-10)
d. 10. Marts 1864 . Aften. Tak for det Tilsendte! Det er aldeles ikke faldet mig ind, at De i for „høi Grad” var oprigtig igaar. Der hører i det Hele taget meget til, at jeg skal finde Yttringer af Oprigtighed for stærke, saa meget maa De kjende mig; kun Formen kan støde mig, og

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-03-15)
Den 15. Marts 1864 . Tak, min trofaste Ven, fordi De har forløst min bundne Tanke!1 Jeg er meget tilfreds med, at det er, som det n u er blevet, jeg trænger altid til, at en Mand formilder mine Udtryk, hvilket er en Skam for en Qvinde; hvor heldigt altsaa at De staaer der og kan

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-03-29)
d. 29. Marts 1864 . … Herre Gud, jeg seer i Berling i Aften, at den stakkels Grev Blücher er død.3 Havde han levet 200 Aar tidligere, vilde hans Skjæbne være blevet en ganske anden. Der var dog et smukt og kraftigt Naturel i ham, som er gaaet tilgrunde i Hoffets Lediggang. Han va

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-06)
d. 6. April 1864 . Aften. Min egen kjære Ven! Jeg kan dog intet foretage mig i Dag, hvad kan jeg da gjøre bedre end alt i Aften at begynde paa mit første Brev til Dem, efter at jeg er kommet hjem fra et lille Besøg med Børnene hos Deres Tante.2 Tak fordi De var her og

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-08/1864-04-09)
d. 8. April 1864 . I Aften havde jeg da den Glæde at modtage det første Budskab. De ender vist med at blive en Søhelt, inden Enden tager det, thi det var sandelig et Veier, hvori man kunde være bekjendt at blive søsyg. Det var jo ypperligt, at Søvnen indfandt sig. At jeg ikke har

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-13)
d. 13. April 1864 . … I Søndags gik da „Dina” for fuldt Huus, og Publicum lod til med fornyet Interesse at følge det. Paa Theatret var man af den Mening, at jeg aldrig havde spillet det saa godt som i Søndags og aldrig havde frembragt større Virkning; det forholder sig nu ikke sa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-15)
d. 15. April 1864 . Min kjære Ven! Uagtet det er sildig Aften, og jeg atter i Morgen skal spille „Dina”, maa jeg dog skrive til Dem, som jeg hele Dagen har været forhindret i ved utallige Besøg, for at takke Dem for Deres første Brev fra London, som jeg blev overrasket

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-17)
d. 17. April 1864 . Da jeg kom hjem i Aftes efter den anden Opførelse af „Dina”, havde jeg den Fornøielse at see et Rrev ligge som sædvanlig paa mit Bord fra Dem; et Brev fra 11. April. Jeg kunde da et Øieblik, forinden jeg aabnede det, bilde mig ind, at De endnu var her og ikke

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-23)
d. 23. April 1864 . Min kjære Ven! Jeg har paa saa mange uberegnelige Maader været hindret i at skrive til Dem i denne Uge, at jeg i Aftes besluttede, at det skulde skee i Dag, hvordan det saa gik. I Torsdags var jeg til Middag hos Treschow efter flere Aars Forløb. Han

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-04-25)
d. 25. April 1864 . Min kjære Ven! Med Glæde modtog jeg i Dag Deres Nr. 6, sendt fra Vedels. De forsikkrer mig, at mine fattige Breve glæder Dem; det er smukt af Dem, og jeg trænger til denne Forsikkring. De skriver intet Ord om, hvad Indtryk Dronningens Personlighed gj

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-01)
1. Mai 1864 . Min kjære Ven! Igaar havde jeg den Glæde at modtage Deres Brev fra 27. April. Et fra 23. April havde jeg modtaget for 2 Dage siden. Tak for at De saa trofast lader mig høre fra Dem! Det glæder mig, at De mener, at Dybbøls Fald ikke yderligere vil skade vor

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-04)
d. 4. Mai 1864 . Min kjære trofaste Ven! Jeg har her to Breve for mig af Dem, eet af 27. og Nr. 12 af 30. April. Jeg vil begynde med at besvare et og andet Spørgsmaal i det første. De spørger, hvad Andræ siger om Dybbøl-Begivenheden? Naturligviis, at vi have baaret os f

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-07)
d. 7. Mai 1864 . Jeg har atter her, ved Deres Godhed imod mig, to Budskaber liggende for mig, eet af 28. April og eet af 2. Mai. Begge kom igaar, Fredag. Det er jo fortræffeligt, at De har Tro til, at det ikke vil gaae os saa ilde. Gid denne Tro ikke maa svigte! Forsagte er man r

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-09)
d. 9. Mai 1864 . For lidt siden modtog jeg Deres Brev fra 5. Mai. Det gjør mig ret ondt, at min noget længere Taushed end ellers har foruroliget Dem. Saavidt jeg erindrer, var mit næstsidste Brev skrevet d. 1. Mai; jeg haaber altsaa, at De Dagen efter, at Deres af 5. var afsendt,

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-10)
d. 10. Mai 1864 . Fra Vedels har jeg i Dag modtaget Deres Budskab af 3. Mai med samt de nye Convolutter; Tak for begge Deele! Jeg synes, efter Alt hvad De meddeler mig, at vore Sager staae temmelig fortvivlende, dog det er jo ikke mere, end hvad vi ventede. Kun et eller andet uve

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-12)
d. 12. Mai 1864 . Min kjære Ven! Jeg er glad i Dag og maa derfor nødvendig underholde mig lidt med Dem. Glad over vore Skibes Held.1 Da jeg i Morges læste Meddelelsen fra Marineministeriet ved Caffen, blev jeg saa oplivet, at jeg sagde til Børnene: „I Dag siger jeg ikke

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-15)
d. 12. Mai 1864 . (d. 15.) Igaar modtog jeg Deres Brev af 10. Mai. At Glæden over vore Skibes Held naaede Dem før mig, tænkte jeg ikke paa, uagtet jeg burde have kunnet forudsee det. Tak for Deres gode Raad om Autographerne; efter at De har yttret Deres Mening herom, t

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-16)
d. 16. Mai 1864 . Min kjære Ven! Jeg bragte selv igaar Vedel Brevet med Dannebrogs-farven; da han saae lidt spørgende paa mig, syntes jeg, at det var bedst at sige ham lidt herom. Jeg sagde da, at De havde bedet mig besørge den ægte Farve; jeg sagde ham ikke, hvad De vi

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-19)
d. 19. Mai 1864 . Min kjære Ven! Min fortræffelige Correspondent! Tre Breve ligger her for mig, et af 8., et af 13. og et af 16. Mai. Tak for Deres Meddelelser om vore Sager, og fordi De bryder Dem om, hvad jeg faaer for et Syn paa Deres Virksomhed heri. Gud give, at al

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-23)
d. 23. Mai 1864 . Min kjære Ven! Jeg maa ret være taknemmelig, at De saa flittig skriver til mig, uagtet Deres Tid paa saa mange Maader er optaget, og tro mig, jeg er det ogsaa. … Tak! mange Tak for de interessante Photographier! Naar man idelig læser om saada

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-25)
d. 25. Mai 1864 . Min kjære trofaste Ven! Jeg er aldeles forbauset over hvad De sender mig angaaende Sverrigs Udenrigspolitik! Var det muligt, som Artiklen antyder, at den svenske Konge var i Forstaaelse med Kongen af Preussen om at tilintetgjøre Danmark, ja, da vilde d

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-05-28)
d. 28. Mai 1864 . Igaar havde jeg den Glæde at modtage Deres Budskab fra Paris. De er saa — hvad skal jeg kalde det — artig, galant, godmodig at bede mig oprigtig udtale min Dom om vore Forhold? Som om jeg uvidende Stakkel kunde have nogen begrundet, fornuftig, indsigtsfuld Dom o

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-02)
d. 2. Juni 1864 . Ak, hvor har jeg kjæmpet i disse Dage for at faae et Øiebliks Ro til at besvare Deres kjærkomne Brev fra 26., hvor De havde den Elskværdighed, strax efter Deres Ankomst fra Paris, at betænke Deres fraværende Veninde. Knusende Besøg, Prøver, Spillen to Aftener i

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-04)
d. 4. Juni 1864 . Man kan rigtignok sige om Dem, som Md. Hass sagde om sin Mand: „Han er akkurat en Engel.” 1 Næppe er mit Brev afsendt, hvori jeg beder Dem om nye Convolutter, før jeg beroliges ved en ny Sending fra Dem. Da jeg i Torsdags Aftes kom hjem fra „Elverhøi”, der blev

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-07)
d. 7. Juni 1864 . Siden jeg sidst skrev, har jeg modtaget adskillige venlige Budskaber fra min trofaste Ven. Tak fordi jeg maatte læse Brevene til Hall og Andræ! Brevene bleve strax besørgede til deres Adresser. Det maa være en anstrængende og i mange Henseender en piinlig Tid fo

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-11)
d. 11. Juni 1864 . Min kjære Ven! I Aftes bragte Andræ mig Deres Budskab med de to fæle Billeder i, hvorfor jeg imidlertid takker Dem ret meget. Da jeg først fik Øie paa Billederne, forinden jeg havde læst, hvem det var, blev jeg ganske bange for, at en af disse skulde

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-14)
d. 14. Juni 1864 . I Dag havde jeg den Glæde at modtage Deres Brev af 7. Juni. Der hører sandelig Fasthed til for ikke at lade sig forvirre af alle de gode Raad og Meninger, som Deres Øren maa døie i den store mægtige By. For os at sætte Alt paa et Kort? Ja, under saadanne Omstæn

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-19)
d. 19. Juni 1864 . I Morges bragte Vedel mig tre Breve paa eengang fra min trofaste Ven. Af 10de, 13de og 14de Juni. I Morges begyndte jeg at længes efter Brev fra Dem. De har forvænt mig, og see, min Længsel blev stillet. Tak for Photographierne! Herre Gud, hvor Mennesket Bistor

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-22)
d. 22. Juni 1864 . Deres Brev af 17. ds. har jeg modtaget og ved at læse det glædet mig over, at De midt i Deres Arbeide og Anstrængelser dog ogsaa har paa enkelte Dage Nydelse i Naturen. Ere de vestlige Vinde hos Dem kjølige Zephyrer, saa ved Gud, at netop Vestenvindene hos os e

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-23)
d. 23. Juni 1864 . Aften. I Deres Brev fra 20., som jeg modtog i Dag, klager De over, at jeg saa sparsomt skriver til Dem. Gjør jeg virkelig det? For det meeste skriver jeg dog to Gange om Ugen, ofte hyppigere. Hvad mig angaaer, da synes jeg, at jeg skriver for ofte til Dem, thi

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-28)
d. 28. Juni 1864 . Ved Deres Godhed ligger her nu tre Budskaber, som jeg har modtaget, siden jeg sidst skrev til Dem, af 13. ds., 16. ds. og det lille fra den skjæbnesvangre Dag, d. 25. I det første sender De mig atter en Deel Photographier; jeg har jo nu ved Deres Godhed et høis

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-06-29)
d. 29. Juni 1864 . Vedlagte Brev vilde jeg sende af sted i Morges, ikke anende hvad denne Dag bragte os Alle. Ved Efterretningen om Als’ Indtagelse kunde jeg ikke beqvemme mig hertil, thi jeg syntes, at jeg maatte lette mit Hjerte noget ved at tale med Dem. Martensen afholdt mig

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-07-12)
d. 12. Juli 1864 . Min kjære, trofaste Ven! Jeg har hele Dagen været opfyldt af Tanken om Deres Godhed mod mig og de Børn, Gud har betroet til min Omsorg. Der er noget eventyrligt ved denne Godhed, og i denne Verden, opfyldt af saa megen Prosa, kan man ikke lade være at

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-08-16)
d. 16. August 1864 . Aften. Min kjære Ven! Det stormer i mig og uden om mig i denne Aften, og jeg maa da tale lidt med Dem til Lettelse for mit Sind. Jeg havde gjerne seet Dem i Aften for at berigtige et og andet Ord, som i Aftes forvildede sig over mine Læber. I min

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-10-26)
d. 26. October 1864 . Tak, min kjære Ven, for den lille G-Hilsen! De takker mig, fordi De maa læse mine Skriverier? Siig Dem selv, at hvis De ikke vilde læse dem, saa var jeg fordømt til aldrig at sætte Pen til Papiret; hvem er det altsaa, som det tilkommer her at takke? De gjør

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-10-31)
31. October 1864 . Min kjære Fortrolige! Da jeg sad ved Bordet i Middags, kom den gode Fru Drewsen for at meddele mig, at M. Wiehe er død i Formiddag Kl. 10.1 Efter dette Budskab trængte jeg til Eensomhed og gik derfor ikke ind til Martensens, men sendte dem Afbud. Faa

BREV TIL: Krieger, Andreas Frederik; FRA: Heiberg, Johanne Luise; (1864-11-23)
d. 23. Novb. 1864 . Min kjære Ven! Tak for Deres lille Aftenhilsen igaar og for al Deres Godhed imod mig! Men først og fremmest for Deres Fortrolighed. Jeg har alt i lang Tid bemærket, at De kjæmpede med Dem selv i Anledning af hiint Vendepunkt, eller rettere, hvad der

Tekst efter brevene