Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1860-12-21)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.

Efterat Folkethingsudvalget længe har seigpiint Hall ved at tilbageholde Betænkningen over Statsrevisionens Beretning for Finansaaret 1858—59, er den omsider blevet afgivet.4 Jeg har tænkt mig, at S. 599 og S. 607 ff. maaske kunde interessere det „vidunderlige“ Menneske, som vi begge kjende, omend i forskjellig Grad, og som gjør mig saa frimodig, at jeg ofte forbauses derover. Men hvorledes det nu end maa forholde sig med de 3 (7) Feil, man vover at tillægge hende, vist er det, at denne min Frimodighed s. 3 kun er mulig, fordi den hviler paa Ærbødighedens og Tillidens usvigelige Grundvold. Jeg kjender intet Menneske, for hvem jeg bøier mig dybere, og tro mig, det gjør godt at have fundet et Menneske, for hvem man kan bøie sig saa dybt. En og anden Gang maa man have Lov at sige Sandheden. Anbefal mig, jeg beder Dem derom, til denne Unævnte — quam honoris causa non nomino — (det latinske Maal ligger jo det italienske saa nær, at De og „Spectatrix“ i Forening maae forstaae det), og aflæg det Vidnesbyrd for hende, at den, der siger, hvad jeg her har sagt, ikke er en Smigerpræst, men

Deres i Oprigtighed hengivne
Fr. Krieger.

d. 21. Decbr. 1860.
Fru Etatsraadinde Heiberg.