Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1861-04-uu)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.

Nu sender jeg „Kongesønnen” til Gjødvad, skjøndt jeg i Grunden ikke ret under ham den. Til Straf fordi De har forsømt min Opdragelse i det Capitel om „Viser” saa skammelig, maa De finde Dem i, at jeg idag anden Gang lader mig see.3 De skrev: O du gode gamle Generallieutenant „Jansen”; det staaer der aldeles tydeligt, men hvem er J(ansen)? Ét andet Spørgsmaal. Det hedder * : … „det „vilde dog være altfor urimeligt at skjønne paa de Døde, „da vi ikke skjønne paa de Levende, og dog siger Ord-„sproget, at en levende Hund er bedre end en død Løve. „Men Han skjønner nu engang paa de Døde, thi de gjøre „ingen Fortræd mere. Det er stygt og ingenlunde at an „befale; lad os da lære af Ham at aflægge denne slemme s. 10 „Feil og ret skjønne paa, hvad vi have i Dronning Mar-„grete o. s. v.” - Er Han rigtigt? (der stod først vi!). Den samme Feil, er det den „at gjøre Fortræd” …