Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1861-05-uu)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.
(Mai 1861.)

Ved denne Ledighed vilde jeg dog ikke tale om, hvorvidt det er vanskeligt at overbevise Dem; thi jeg har jo altid været enig med Dem i Deres Opfattelse af Fru v. Stein; men jeg har ikke gransket Brevene i Marienbads Eensomhed og turde derfor ikke med Bestemthed sige, at Stahrs Formening om Udgangspunktet for den italienske Beise er falsk; det ene Brev gjør ham jo selv tvivlsom. Det ene Brev, De oftere har nævnt, — om den hellige Aands Vigen fra hende — har jeg engang ledt efter, men ikke kunnet finde. Eier De Brevene? løvrigt er det vist og sandt, at Deres Dom betyder mere end Stahrs, men jeg tvivler kun, om man i Sandhed kunde sige, at hendes „Ære som Kone og Moder” er mere reddet under den ene Forudsætning end under den anden, og hvis jeg skulde antyde Noget, der lignede en Dom over Goethe, da maatte s. 16 det være det Spørgsmaal: dersom Stein var død nogle Aar før den italienske Reise, var det kommet til et Ægteskab? Og var han bleven hende tro?