Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-12-12)

d. 12. December 1861. Aften.

Jeg har en stor Angst for at overraske, thi de glædelige Overraskelser vende sig saa let om og blive til det Modsatte. Altsaa, jeg kommer virkelig i Dag Kl. 5, stolende paa, at De ikke, uden at tale om Deres Damer, kommer i Forlegenhed med en Plads til mig, der maaskee ved min Træghed nu er besat med en Anden. Det koster mig Overvindelse at blande mig med saa mange, især fordi jeg føler, at jeg er saa lidt for Selskabet, og denne Følelse gjør mig forlegen. Jeg mangler Øvelse; dog, da jeg selv saa ofte har paastaaet, at en slig Forlegenhed i Grunden er Forfængelighed, saa bør jeg jo overvinde denne Følelse og komme.

I Dag var jeg indbuden til at overvære en Concert hos Frue Jerichau Kl. 11 i Morges.1 Hvad synes De? Gud fri En for al Omgang med Kunstnerinder. Kl. 11! Det er dog vist mere skadeligt end at sove uden Bullegardiner, troer De ikke? …

… Jeg var forresten trist i mit Sind derovre [i Theatret] i Aften og kunde ikke lade være at repetere for mig selv: s. 66 „Den stakkels fremmede Pige, som gaaer saa eensomt her!”1 Ja, undertiden gribes jeg af en Medlidenhed med mig selv, som Ingen aner, og Ingen deler. Og naar jeg saa kommer hjem i det stille eensomme Hjem, da savner jeg et Øre, der med Godhed kunde modtage mine Klager og svare mig lidt til Trøst. Børnene sove, alt er saa stille, at Huuset undertiden forekommer mig som et af de fortryllede Slotte i „Tusind og een Nat”. Dog alt dette var det slet ikke min Hensigt at plage Dem med, da jeg begyndte at skrive. Jeg kommer Kl. 5 i en anden og bedre Stemning end den, jeg i Aften befindes i, det skal De faae at see. God Nat!