Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1861-12-31)

Nytaarsaften 1862.2

Herved sender jeg Dem, efter venlig Opfordring, en lille grim Pige.3 Den skjæve Mund er imidlertid Malerens Opfindelse, han har vel villet idealisere Originalen, som de pleie at kalde det.

Forunderligt nok er De nu den Tredie, som med God- s. 71 hed vil huse samme lille Pige og med gode, velvillige Øine betragte disse Træk. Mangt et betydningsfuldt Strøg er i Aarenes Løb indskrevet i Originalens Physiognomie, saa det næsten er blevet et andet, men hist og her findes dog maaskee endnu noget af denne Begyndelse, naar man seer nøie til. Det er imidlertid ikke med Ligegyldighed, at jeg skiller mig fra samme lille Pige. Saa mange Erindringer vaagne ved Synet af hende; Kjæden om Halsen, Korset, Ørenringene, ja selv det blaae Belte med Spændet i have hver en lille Historie at fortælle mig, uden at tale om hele Billedets Tilblivelse. Jeg siger ikke: giid jeg var 15 Aar som den Gang, nei Gud frie mig! Allerede paa dette Punkt af mit Liv havde jeg lidt og stridt, mere end sundt var, og jeg kunde ordentlig blive ganske røert, idet jeg i dette Øieblik til Afsked betragter det stakkels Barn, der i saa tidlig en Alder forstod den udødelige Sangers Ord:

Wer nie sein Brod mit Thränen isst,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend sass,
Der kennt euch nicht
Ihr himmlischen Mächte.1

Hvor ofte har ikke i den senere Alder et beklemt Bryst havt Ledighed til at føle, hvad der ligger i disse Ord! Man kan næsten forbauses over, hvad et Menneske alt har Kraft til at bære uden at gaae istykker.

„Livet er rigt, der blive altid Spirer tilbage.”2 Det er sande Ord, og hos mig maa der vel have været saadanne.

Kjære Ven! Jeg behøver ikke at bede: tag venlig mod den Lille, hvor mange Prøver har De ikke givet mig paa, at De vil det. Lad hendes Øine stundom takke Dem for Alt, hvad De har været for mig, naar jeg selv ikke for-maaer at gjøre det saa fuldt, som jeg ønskede.

Tak for det gamle Aar!!

Bevar mig Deres Venskab i det nye!!

Deres taknemmelige hengivne
Johanne Luise Heiberg.