Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-01-04)

d. 4. Januar 1862.

Kun et Par Ord, thi det er Midnat. Ikke Ungdom og Galskab, ikke min Pligts Opfyldelse, der bød mig at læse paa Tonietta i Aften, men Læsningen af den stakkels Christ-indes Kamp og Seier har uafbrudt taget al min Tid, saa jeg, paa faae Blade nær, er færdig med Bogen.1 At den altsaa har interesseret mig følger heraf. Tak for at De sendte den! Tak for alle Deres venlige Ord til mig, jeg trænger til saadanne. Hvis De kan, veed jeg, at jeg seer Dem i Morgen; vi kunde da tale om Bogens Indhold; den er jo mærkelig nok. Mange Følelser, Smerter, Angster og nogle Glæder hos denne Sjæl er mig ikke nye og fremmede. Ak! Det er ikke lidt hvad der kræves af et Menneske, det er noget uhyre stort, hvad Under da, at saa faae præsterer det, der fordres, dog jeg vil jo ikke skrive herom, men tale, jeg maa nu gaae til Bo, ifald jeg i Morgen skal være blot et almindeligt Menneske. Jeg er træt og vil haabe, at Tankerne, der ere saa villige til at gaae paa Vandring, naar de helst maatte forholde sig rolige, vil lade mig faae Bo. God Nat! Tak for alt godt!