Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-01-11)

d. 11. Januar 1862.

Har man Dem, har man ingen Nød, og jeg har Dem jo. Tak for den nøiagtige Underretning: Altsaa gift to Gange og Forfatterinde forinden hun skrev „det betydningsfuldeste Aar”.2 Det sagde jeg jo nok! Men hvorledes hænger det da sammen, at hun i 1845 skrev Bibelske Samtaler mellem Moder og Børn og i 1861 fortæller, at hun først nu begyndte paa at læse Bibelen? ja, siger, at hun end ikke vidste, at der var et evigt uforanderligt Ord fra Gud at holde sig til, at det ny Testament var hende indtil da ganske ubekjendt? Altsaa maa dog Bogen, „Det betydningsfuldeste Åar i mit Liv”, være en Slags Digtning, bygget paa Erfaringer — sande Erfaringer vil vi haabe — af en ikke kort Levetid. Dette Factum forringer og forhøier paa eengang Bogens Værdie.

Jeg er nu kommet hjem fra Prøven paa Tonietta. Det gik daarligt. Jeg forsømmer, som sagt, mine Pligter paa nogen Tid; kunde jeg endda trøste mig med, at jeg, idet jeg fjerner mig fra Loven, er kommet Evangeliet nærmere, men, ak! Gud bedre det!

Jeg har sovet daarligt i Nat og er mat i Dag. Jeg troer virkelig, at der er nogle Smaatrolde i mit Sovekammer, der forhindrer min Søvn, jeg synes tidt, at jeg mærker deres Nærhed. I gamle Dage fik man en Præst til at røge dem ud, i vore Tider maa vi selv see at forjage dem

s. 74 Veed De af, at De igaar Aftes sagde til mig, at jeg var borneert? Efter hvad jeg nu har skrevet, gjentager De maaskee denne Beskyldning, men desuagtet vil jeg spørge Dem: Vil De spise med Børnene og mig i Morgen Middag Kl. 4?

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg.