Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-03-05)

d. 5. Marts 1862.

Uagtet det i Dag er Aske-Onsdag, saa hyller jeg mig dog ikke i Sæk og Aske, men befinder mig meget lysere, mindre tilhyllet paa Sjæl og Legem end igaar. Den dei-lige Sol i Dag bidrager vist hertil; det er dog Varmen i enhver Form, vi Mennesker især trænge til. Tak derfor for den, De yder mig paa saa mange Maader. Kunde dog Heiberg see, med hvilken Kjærlighed og Omhu De ar-beider i hans Interesse! Hvor omhyggelig De søger efter ethvert nok saa lille Spor af hans aandelige Virksomhed, hvor vilde han blive rørt og taknemmelig, thi den Evne ret at være taknemmelig for, hvad Godhed man viiste ham, var een af hans allerelskværdigste Egenskaber. Som et Barn kunde han takke. Som en Olding bevare Erindringen. Tak for hvad De læste for mig i Aftes! Det glæder mig at høre Dem læse, De giver hverken meer eller mindre, end der behøves for, at man i Bo kan overlade sig til Oplæsningen. Det er et Talent, maaskee et af de sjældneste.

Tak for Sendingen i Dag. De kommer vist selv til at læse dem for mig paa Svensk. Hvorledes kan nu min gode Ven tro, at man er mere sikker paa et pludseligt Ildebefindende, naar man kun spiller een Gang om Ugen end to Gange? Tak imidlertid for Skjændene!

Jeg har hele Formiddagen havt Besøg, ellers var maaskee dette Budskab blevet længere, nu maa jeg sende det bort for at holde det Løfte, jeg gav Dem igaar.