Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1862-03-21)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.
Fredag [21/3 1862].

Igaar havde vi Hall under Behandling i 6 Timer. Dersom han kunde have erklæret sig igaar Aftes, havde vi havt Sagen i Orden — nu faae vi at see, hvorledes det vil gaae, naar han og Fenger give Møde i næste Uge i Finansudvalget.3 Det er dog et snurrigt Forhold mellem Hall og hans nuværende Colleger. Da Andræ sidst var ondartet,4 sad Hall inde i Ministerværelset og drak Caffe; Lehmann kom ind yderst forbittret, men Alt, hvad han opnaaede, var — et Forbud mod et tage Ordet! Og den stakkels Djævel maatte tie.

s. 91 Idag var Rigsraadet imod Forventning saa fornuftigt at antage, at Prinds Frederik nu, da han faaer Apanage, ikke kan modtage Løn for noget Embede, der maatte tildeles ham.1 Alle Landofficererne stemte derfor, selv gamle Lüt-tichau. En svensk Prinds, der er Officer, modtager aldrig Gage — vore tydsk-danske Prindser kunne ikke af egen Drift opgive en saadan Indtægt; Tscherning, der var mødt for at forsvare Forslaget, excellerede i sin eiendomme-lige Combination af bon sens og Nonsens.

Jeg har havt den Glæde at faae authentisk Bekræftelse paa, at det Brev, jeg læste for Dem, i Formen skrevet af en Handelsreisende om Kjøbenhavn, Universitetet, Vægtere og Forlovelser, virkeligt er af Heiberg, og saa-

ledes er der da Intet til Hinder for dets Optagelse.2

Har den flittige Overskou sendt Dem fjerde Bind af den danske Skueplads?3 Det er jo en Krønike, en annalistisk Skildring, men nu naaer han fra 1800 til 1828—29; han er saaledes nu kommen Nutiden saa nær, at selv denne krønikeagtige Beskrivelse faaer en egen Interesse. Vaudevillens Fødselsveer komme for Dagen; Collin og Rahbek staar der lyslevende.4

Jeg havde idag en Samtale med Martensen, hvor han kom ind paa Kierkegaard og B. Nielsen; han var virkelig elskværdig, som jeg ellers kun har set ham under Deres Præsidium; men det forstaaer sig, De præsiderede dog, omend usynligt.

Jeg længes efter at høre Noget fra Dem, og af Dem. Har De været helt og holdent „Slavinde”?5

Deres hengivne
F. K.

Vil De see Anmeldelsen af Carit Etlars „I Dynekilen”?6