Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1862-04-09)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.
9. April 1862.

Da jeg sidst sendte Dem Zwingli, laae de medfølgende Ark ved Siden af, og jeg havde nær taget dem med. Men s. 98 Tiderne og Charactererne — Zwingli lige over for Abælard og Heloise — vare saa forskjellige, saa jeg tænkte: det er bedre at skille dem ad. Nu kan jeg takke Dem for Deres venlige Svar paa den Frygt, jeg i Løverdags ei lod komme til Orde, men som jeg siden dog maatte lade træde frem i de Par Linier, jeg skrev til Dem.

Vil De have et Billede af den franske Revolutions Tyrannie, saa læg lidt Mærke til den Feuilletonartikel, der begyndte i „Fædrelandet” igaar Aftes!1 Jeg kjender ikke Originalen og veed altsaa ikke, hvorledes Fortsættelsen er, men Indledningen er ganske characteristisk.

Siden De fortalte mig, hvad den nye Medvider sagde om det hemmelige Værks Granskning i Forening med Dem, har jeg uvilkaarligt oftere tænkt derover, og jeg er mere og mere kommen til den Tro, at, hvor behageligt en saa-dan.2

Koncepten ufuldendt.