Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-04-16)

16. April 1862.

Med Syningen gaaer det atter i Dag godt, mere behøver jeg jo ikke at sige om min Sundhedstilstand. Herrerne ane ikke, hvilket Fortrin vi have frem for dem ved Udøvelsen af disse qvindelige Sysler; at vi saaledes kan glædes ved at føie Sting til Sting for endelig at fuldende noget i sig selv saa smaat, heri ligger vel noget characteristisk for Qvinden, og jeg har ofte takket Gud over, at jeg ikke var saa stor, at jeg jo kunde finde Behag i dette Smaa, ja hvad som mere er, jeg har den Dristighed at paastaae, at ingen Qvinde ustraffet unddrager sig denne beroligende, velgjø-rende, nyttige Syssel. Hvad mon alle de store berømte Qvinder, om hvem vi i disse Aftener have læst, vilde sige til en saadan Paastand? Md. S. vilde vel sige: det er en s. 100 lille Qvinde, der taler sligt ud. Md. R. vilde maaskee give mig Ret, og den russiske Dame vilde maaskee skrive et heelt Bind Bemærkninger om Syning. Tak fordi De vil lade mig høre lidt Sammenhængende om Md. Stael; det er ret elskværdigt af Dem, at De med Glæde læser for mig, det er mig en virkelig Nydelse; man har godt af, at ens Tanker føres bort fra sit eget lille jeg og hen til mærkelige Personligheders Liv og Skjæbner. Jeg har ofte selv seet slige qvindelige Figurer ved Badene, som hende Varn-hagen beskriver, og naar jeg har talt med disse sydlige Damer, da har jeg ofte havt en Fornemmelse af, at vi nordiske Damer staae saa blege og graae ligeover for dem, jeg har forekommet mig selv som en lille Pige selv i mit 40. Aar, saa overlegne have de forekommet mig, men vist er det, at det maa være stærke grove Mænd, der skal kunne dominere slige mandhaftige Qvinder, at have dem til Elskerinder maa være en egen Sag, det maa jo næsten være livsfarligt at omfavne dem.

Aften, Kl. 11.

I Formiddags blev jeg afbrudt i mit Brevskriveri, og nu er jeg træt og maa see at komme til Ro for i Morgen tidlig at fortsætte min Badekuur.…

Tak for Shakespeares Værker! De forsyner mig ret med aandelig Føde. God Nat! Tak for alt godt!

Deres Veninde i den stille,
som i de urolige Uger.