Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Andreas Frederik Krieger (1862-03-01/1862-05-31)

Fra A. F. Krieger til Fru Heiberg.1
Foraar. [1862.]

Mennesket har ikke altid godt af at følge sin Lyst — alt-saa blev jeg hjemme i Aftes istedenfor at gaae ud paa Sø-qvæsthuset. Men takke Dem maa jeg dog, fordi De undte mig den lille Meddelelse om Deres Offer. Det var med en underlig Følelse, jeg hørte Elisabeth sige: „Det er ei første Gang, jeg er besvimet.” Jeg kunde derfor med Sandhed sige, hvad De selv for nylig sagde, da De havde fortalt mig en Hemmelighed: jeg havde Samvittighedsqval — (fordi jeg havde bedt Dem om det lille Budskab,) — og dog syntes mig, „det havde været Uret, hvis jeg ikke havde gjort det.”

Fra Hertz har jeg faaet et Svar, som jeg har sendt Martensen.2 Han maa være af Steen, tykkes mig, dersom han er døv for Hertz’s indirecte Bøn for Optagelse af Brevet om den eneste Feil. Jeg vedlægger M.’s Brev af D. D., uagtet De taler med ham idag; imorgen Aften haaber jeg at kunne tale med Dem om eet og andet af de Breve, De forleden betroede mig.

Ventelig har Frøken Beyers Brodersøn sendt Dem hendes sidste biographiske Værk. Hvis det er sendt Dem uden Bemærkning, vil jeg bede Dem see S. 29—31.3