Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-07-01)

(d. 1/7 1862.)

Min kjære Ven! Skulde Enden dog blive, at De aabner denne Pakke, thi jeg veed jo af Erfaring, at naar De ret beder, kan jeg ikke sige et kraftigt Nei! Læs da disse stakkels fattige Breve af mig med Overbærelse, baade i Henseende med Indhold og Form.1

Naar De i Brevene fra 1855 maatte synes, at jeg har været uartig, da betænk Tidspunktet, hvori de ere skrevne, alt hvad i denne Tid havde stormet ind paa mig; meget heraf kjender De, men mange Smerter havde jeg i denne Tid, som De ikke kjender, og som De vel maatte kjende for at forstaae min triste modløse Stemning.