Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-07-29)

Marienbad, d. 29. Juli 1862.

Kjære Ven! Nu har jeg som et lydigt Barn afskrevet Alt efter Deres Ønske, selv Ordet „n a v n 1 i g”, hvilket Ord jeg hidindtil aldrig har taget i min Pen.1 Et og Andet gjør mig ondt, at De har strøget, og fremfor Alt Deres eget Navn; vel veed jeg, at dette Navn maaskee af Alt var det, der saarede meest, men for mig seer det ud som Kujonerie ikke at turde nævne dette Navn paa den Maade, jeg ønskede at nævne det. Dog, Deres Villie skee; ifald jeg havde talt med Dem istedetfor ad skriftlig Vei at afhandle Sagen, havde jeg næppe givet efter heri.…