Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-09-11)

Kjøbenhavn, d. 11. Sep. 1862.

I Morges Kl. 11 ankom jeg i god Behold til mit Hjem. Børnenes Glæde, Hjemmet, som de og Folkene havde smykket med Blomster, den klare blaa Himmel, Solskinnet, Alt forenede sig til at sætte mig i en glad Stemning, og — hvad synes De — et Brev blev mig overrakt af Frøken Hirsch, der for flere Dage siden var sendt af Treschow med Anmodning, at hun strax ved min Ankomst skulde overrække mig det. Brevets Indhold var en Velkomsthilsen fra T. og en Skrivelse fra Directionen for Vemmetofte Kloster, hvor man underrettede mig om, at mine tre Børn vare optagne i Klosteret fra d. 5. Juli at regne. Brevet er underskrevet af Treschow og Moltke.1 De kan tænke Dem, at jeg i meer end een Henseende blev glad herover, og at dette Brev forøgede den glade Stemning, jeg var i. I Morgen gaaer jeg til Treschow for at takke ham. Heraf seer De mit Brevs Virkning. Hvorledes Samtalen vil falde i Morgen, skal jeg meddele Dem i mit næste Brev, thi i Morgen skeer det vel næppe, thi først om Eftermiddagen kan jeg komme til T., og dette Brev agter jeg at afsende Kl. 4, for at det kan komme til Dem saa snart som muligt, men jeg vilde dog gjerne fortælle Dem lidt om Huuset, som jeg agter at tage i Øiesyn i Morgen Formiddag. Udfaldet angaaende Børnenes Sag er altsaa lykkeligt tilendebragt, og endnu eengang takker jeg Dem for Alt, hvad De har været for mig i denne. Man siger: „Den giver dobbelt, som giver hurtigt,” dette gjælder ikke om T. i denne Sag, hvoraf følger, at min Tak til ham ikke er saa reen, som den kunde være; dog alt dette være nu glemt, og vi vil nu kun glæde os over Udfaldet.…