Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1862-09-20)

Kjøbenhavn, d. 20. Sept. 1862.

… Man skulde jo næsten tro, at det havde rygtet sig i Theaterverdenen i München, at jeg har været der, thi en uforskammet Blad-Bedacteur, af et Theaterblad, har sendt mig en Abonnementsbillet til hans Blad. For at jeg imidlertid ikke skal være altfor stolt over, at man i München veed, at jeg existerer, kalder han mig: Fräulein Louise Heiberg. Afskummet lader mig vide, at ifald han tør tælle mig blandt sine Abonnenter, da vil han kunne være mig til Nytte ved „Gastspiel”, naar jeg agter at optræde i München. Hvad synes De? Burde han ikke have et groft Brev, men det burde være meget tykt, for at han kunde komme til at be- s. 145 tale ligesaa mange Postpenge, som jeg har maattet betale for hans Brev. Har man bemærket os i Münchener Thea-tret, er De formodentlig blevet antaget for en Kunstbroder; hvorledes man har forholdt sig med Sarah, som fulgte med Frøkenen, ved jeg ikke, dog, det er vel ikke saa sjældent, at smaa Saraher følger med de tydske Frøkener, der ere ved Theatrene i Tydskland. Gud være lovet, at man er dansk „durch und durch”. Giid jeg kunde spille paa Tydsk for at vise Tydskerne, at jeg ikke vilde spille for dem.…

d. 21. Sept.

I Dag har jeg modtaget et Svar fra Brahesborg1 til Svar paa de faa Linier, jeg sendte ham til Tak for Udfaldet af Børnenes Sag. Han er rørt og glad over mit lille Brev til ham, og hans Svar aander den inderligste Hengivenhed, som han forsikkrer mig aldrig skal svigte. Hans Brev, i Forening med, hvad Martensen har fortalt mig om hans Udtalelser, synes at vise, at der er faldet en Steen fra den gamle Mands Hjerte ved mine venlige Ord til ham. Ja visselig har De Ret, naar De skriver til mig, at min Glæde maa være stor over ikke at tvinges til at bryde med en gammel Ven. Maaskee denne lille Katastrofe kan sætte vort Forhold tilbage til det Punkt, hvori det var inden Heibergs Død.…

… Her taler Ingen om Grevindens og Kongens franske og italienske Trup.2 Jeg stoler paa, at Pengene holder hende tilbage fra at ruinere det kgl. Theater.…