Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-01-05)

d. 5. Januar 1863.

Skulde det virkelig være i sin Orden, om jeg i Aften sendte Dem et lille Budskab? Og hvorom? Maaskee De er saa galant at mene, at et Budskab om ingenting dog altid er et Budskab; i Tro til denne min Ubeskedenhed sender jeg Dem altsaa et Par Ord. Jeg har i Dag ret været en Bendemaske; i Eftermiddag var jeg hos Treschow, der i den Grad var vel stemt imod mig, at han indbød mig til at reise med ham i Sommer til Stockholm. Jeg svarede, at naar mine tre Pigebørn var vel gifte og forsørgede, da vilde jeg modtage hans Indbydelse; indtil da havde jeg ingen Tid til slige Udflugter. Derfra gik jeg til Martensens. Veiret var saa skjønt, at Hans2 og jeg bleve enige om, at det kunde ikke være saa galt at gaae ud i Bosenvænget for at see Huset i Maanebelysning. Vi udførte imidlertid s. 163 ikke denne gode Idee, men gik peent hjem; ja, det er ikke saa vanskeligt at faae gode Ideer, men at udføre disse des vanskeligere.

I Nat laae jeg virkelig og phantaserede om Hjorten, og i Morges synes mig, at det heele Indlæg i Sagen stod tydeligt for mig, men Dagens Travlhed og Adspredelser have nu adspredt alle mine Tanker, saa at jeg næppe erindrer en Eneste af de Mange, der i Sengen forekom mig sublime og fortræffelige.1 Om de atter vil vende tilbage, bliver Spørgs-maalet, og vende de tilbage, vise de sig maaskee i et heelt modsat Lys; saa meget erindrer jeg nok, at jeg var „frygtelig”.

Jeg har været ganske qvik i Dag. I Formiddags var Martensen hos mig for at tale ene med mig i det nye Aar, og hans Ønske blev opfyldt, vi vare e n e. Af ham erfarede jeg, at De igaar havde været hos ham, atter som Velgjø-rer mod Enken og de Faderløse. De er rigtignok en trofast Ven!

Maanen skinner saa deiligt ind til mig ad Vinduet, Stjernerne glimrer paa Himlen, Kattene skrige i Haven under deres Elskovs-Eventyr, i min Stue er det blevet koldt, og Klokken slaaer 12, saaledes tyder Alt paa Nat og Sengetid. I Morgen skal jeg paa Prøve og vil derfor nu see at komme til Ro haabende paa god Søvn og gode Drømme. Godnat!

Deres hengivne
Veninde Johanne.