Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-03-31)

Den 31. Marts 1863..
Ved Spisebordet.

Min kjæreste Maaned i Aaret, Marts Maaned, er da nu om nogle Timer forbi, og jeg benytter disse til et lille Budskab. Den gode Marts Maaned bringer mig altid et eller andet behageligt, i Aar var det Sye-Maskinen og det er jo ikke saa lidt, og dog har jeg ventet noget mere, saaledes er vi Mennesker, vore Fordringer stiger og stiger altid utilbørlig. April bliver i Aar en betydningsfuld Maaned for mig, den slutter et heelt Afsnit af mit Liv, levet paa Sø-qvæsthuset; hvad vil Rosenvænget bringe?

s. 171 Jeg skal paa Prøve baade i Morgen og paa Løverdag. Fra den gode Fru Vedel har jeg intet hørt og veed desuden ikke, om jeg ialtfald tør paatage mig mere, end jeg alt har i denne Tid. Prøven er først forbi Kl. 2; naar skulde en saa fristende Tour begynde? Seer De Fru Vedel da forebyg, at hun søger mig i disse Dage om Formiddagen, thi hun vil da gaae forgjæves. Fredag Middag haaber jeg, De skjænker mig.

Tak for den lille Bog! Jeg længes efter at høre, hvad An-dræ synes om den. Man har da endnu i Dag intet hørt om det store Hallske Budskab?1 Er Barnet død i Fødslen? I Morgen Eftermiddag, inden De gaaer i Klubben, faaer jeg maaskee mundtlig Svar paa alle mine Spørgsmaal.

Den stakkels Frøken Schwartz er da dømt, det gjør mig dog ondt.2

God Nat! Livet har i Dag seet saa graat ud for mig, maaskee Farven i Morgen mere vil nærme sig til det røde.