Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-06-11)

11. Juni 1863.

Jeg kan dog ikke gaae til Bo uden at takke min kjære Ven for hans venlige Budskab. Medens det lyner og tordner, sidder jeg altsaa her for at sende Dem et Par Ord. Hvorledes er denne triste Dag gaaet for Dem, hvorledes har De det? Martensens og jeg have ofte talt om Dem i Dag, han besøger Dem vist i Morgen; den gode Martensen var ret elskværdig. Først til Efteraaret vil hans Svar til Grundtvig komme.2

Jeg har arbeidet hele Formiddagen paa at rydde en Plads paa Strandmarken for her at kunne anbringe en Bænk, og nu staaer der een. Har De ikke alt talt, som jeg jo kan indsee.at De ikke har, med Manden i Taarbæk, saa lad det bero. Jeg glæder mig til at vise Dem min Bænk. Et Par Besøg og Arbeidet med Bænken gjorde, at Tiden løb fra mig; Klokken blev tre, og endnu var jeg ikke paaklædt til at modtage Martensens; jeg maatte altsaa nægte mig hjemme for at blive færdig til Kl. 4. Ganske rigtig kom der Besøg, og blandt dem Fru Hall; det gjorde mig s. 180 dog ondt, at hun gik forgjæves. Hun er dog rørende udholdende. Igaar havde jeg Besøg af Tscherning; han var saa blød som et Barn, og Taarerne stode ham flere Gange i Øinene; det er dog et besynderligt sammensat Menneske.…

God Nat min kjære Ven! Gid De havde de første otte Dage overstaaet! Glem ikke, at De i Bosenvænget har en deeltagende og hengiven Veninde. God Nat!