Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-07-24)

Fredag, d. 24.

Det tænkte jeg jo nok, at naar De opvakte et Haab, saa sørgede De ogsaa for, at det gik i Opfyldelse. I Aftes havde jeg derfor den Glæde at modtage Deres Nr. 1 i den nye Række. Hvad De skriver om Plessen er jo meget slemt; ja vigtige Ting afhænger ofte af ubetydelige Omstændigheder, og ubetydelig bliver dog altid Plessen i Forhold til den Skade, han kan gjøre vor Sag.1 Det maa have været ubehageligt nok at være hans Gjæst, naar man havde det Syn paa ham. Deres Udtalelse om, at jeg har Deel i, at De ikke længer generer Dem, er saa smigrende for min Forfængelighed, at Ingen kan forlange, at jeg ikke skulde glæde mig herover; gid De kun aldrig engang i Tiden maa synes det samme, som jeg n u synes, at De stiller mig for høit. Jeg vedbliver nu fremdeles at skrive til Dem hver Tirsdag og Fredag i Haab om, at mine stakkels fattige Breve naae frem til Dem. Naar De atter skriver mig til, maa De fortælle mig noget om Deres Reisekammerat, jeg kan saa godt lide ham; De forundres maaskee, men det faaer ikke hjelpe, jeg kan virkelig godt lide ham af mange Grunde.

Løffler har i Dag været hos mig. Han fortalte, at de i denne Tid give 500 Rd. ud for at rive noget af Theatret ned af Frygt for, at det ellers falder af sig selv, at der er betydelig Svamp i Kjælderen, at Regnvandet bestandig samler sig i Grunden istedetfor at løbe af den etc. - - -etc. - - - Saaledes sørger nok vor Herre for, at „Halls Minde” forsvinder fra Jordens Overflade. Ak, vore daarlige menneskelige Forfængeligheder! Hvor var han stolt i sin Tid over dette store Værks Udførelse.

Det stormer, regner og blæser ganske afskyeligt her fremdeles, men jeg glæder mig over Huset, der lader til at være luunt. De deiligste Belysninger paa Stranden fremkommer forresten ved Skymassernes Vexlen og Solglimtene imellem disse. I Aftes sad jeg længe ene paa Bænken paa Strandmarken mellem Sivene; et Par Timer var Veiret deiligt; De vilde ikke have fortrudt, om De havde siddet her med

Deres inderligt hengivne
Veninde.