Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-09-15)

d. 15. September 1863.

Jeg mærker nok, at jeg maa skrive om denne Sag og ikke stole paa, at jeg mundtlig beder Dem herom, naar vi sees, thi jeg glemmer det jo bestandig. Altsaa, beder jeg Dem nu om at gjøre Alvor af det og opsætte et Par Linier om de Penge, jeg skylder tre hemmelige Venner. Tag det med naar vi atter sees, for at jeg kan underskrive, at jeg anerkjender Gjælden. …

I Morges har jeg flere Timer gjort Nytte i Haven. Jeg blev ganske rørt over at see, at de Buske og Træer, som paa Grund af den sildige Plantning ikke blomstrede i Foraaret, nu i September komme med Foraarets Blomster; saaledes har jeg nu Guldregn og Slyngroser i Haven, uden at tale om Bellis og Primulaer.

Kan De erindre, at vi talte i Aftes om, hvorledes det kunde forholde sig med de Børns Salighed, der døde i en ung Alder? Jeg svarte Dem, at i et andet Liv maatte det Begyndte og saa hurtigt Afbrudte, fortsættes. Da jeg i Morges vandrede i Haven og saae, at først n u Foraaret brød frem for mine stakkels Træer, da faldt dette Spørgsmaal mig atter ind, og jeg tænkte: see de kom dog om end lidt seent, og saaledes vil det ogsaa gaae dem, som begynder der, hvor vi Andre ender. …