Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1863-12-29)

d. 29. Dcbr. 1863.

Deres lille Seddel, som jeg i Aften ved min Hjemkomst modtog, har ret bedrøvet mig. Det var mig virkelig en beroligende Tanke, at De knyttedes nøiere til vor uhyggelige og ulykkelige Stilling. Kongen vil ikke modtage svensk Hjelp? Det kan man kalde at være modig midt i sin Modløshed. Og hvilke Efterretninger i Aften i Berling fra Hertugdømmerne! Og saa disse jammerlige Trudsler fra England, som siger et og det samme til det tydske Forbund, uden at der siges noget bestemt med alle disse forslidte Ord. Der er noget tungt i, at disse sidste femten Aar, som dog har indeholdt saa mangen en Brod, skulle være Danmarks lykkeligste, og jeg er bange for, at det vil vise sig, at det er saa. Hvilken Forskjel paa Stemningen herhjemme i Aar og i 48! Istedetfor de begeistrede Sange hiint Aar, Suk, Modløshed, Mangel paa Sammenhold imellem Regjering og Konge. Med en saadan Stemning krones intet Foretagende med Seierskrandse. Dog hvorfor skrive alle disse overflødige Ord til Dem, men jeg kan ikke gaae til Ro uden at tale lidt med Dem, det letter altid noget. Vi have kun Forsynet at holde os til, hvem der dog vidste, hvad det har isinde med os; vil det hjelpe, eller mener ogsaa D e t, at vi skal tugtes? Vi anraabe det, og vore Fjender anraabe det, hvem af os vil det bønhøre. …

s. 245 1864.

Fra dette Aar er der bevaret et halvt Hundrede Breve og Billetter fra Nytaarstid til efter Kriegers Hjemkomst fra Londonerkonferencen, hvor han opholdt sig fra Begyndelsen af April til først i Juli. Fra Besten af Aaret er kun bevaret en halv Snes Breve. Alt af politisk Interesse er her gengivet.