Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-03-04)

d. 4. Marts 1864.

Tak for Budskabet i Aftes! Jeg er ikke hos Martensens i Dag. Jeg kom sildig hjem i Aftes, da jeg blev og saae Hertz’s „Arvinger”.3 Uagtet det er et af Hertz’s svagere Arbeider, morede det mig dog at see, deels paa Grund af Mantzius’ og Md. Sødrings Spil, deels over at faae gamle Erindringer fornyede. Stykket burde forresten ikke været givet i denne Tid. At see en tydsk Major, selv om denne fremstilles som en Nar, gjør ondt i en, man mindes for meget om det, man helst vil glemme, og Latteren udebliver. At jeg ikke skrev til Dem i Aftes, var tildeels min Træthed og Madvigs Artikel Skyld i.4 Jeg læste den, men tilstaaer, at jeg havde ondt ved at holde mine Tanker ved den. Det forekommer mig, at det er det mindst heldige, Madvig længe har skrevet, og den vil næppe være af nogen Virkning.

I Formiddag har jeg havt Besøg af Boiesen.5 Han har i Dag været hos Kongen, og denne fortalte ham, at Prinds Frederik nu skulde deeltage i Krigen. Armeen vinder næppe noget derved, hverken i legemlig eller aandig [aandelig] Henseende, men Villien er jo god, og denne maa man tage for Evnen. Jeg veed ikke, om De erindrer, at jeg har en egen Forkjærlighed for Marts Maaned? Gid den iaar vilde bringe mig noget godt for Landet og derved forøge min Kjærlighed til den. …