Danmarks Breve

BREV TIL: Andreas Frederik Krieger FRA: Johanne Luise Heiberg (1864-05-15)

d. 12. Mai 1864.
(d. 15.)

Igaar modtog jeg Deres Brev af 10. Mai. At Glæden over vore Skibes Held naaede Dem før mig, tænkte jeg ikke paa, uagtet jeg burde have kunnet forudsee det.

Tak for Deres gode Raad om Autographerne; efter at De har yttret Deres Mening herom, tænker jeg ikke mere paa den Sag.

Undskyld, at Deres Anmodning om at sende den ægte Dannebrogsfarve først nu bliver besvaret, men jeg er gaaet meget samvittighedsfuldt tilværks i denne Sag, som De har betroet mig.1 Sagen er, at saa snart man seer et rødt Flag med et hvidt Kors, da siger man, troer man at see Dannebroge. Røde og hvide Silkelapper kunde jeg have sendt Dem nok af, men holder jeg det Røde ved Siden af vedlagte Cokarde, da ligner det slet ikke den ægte Farve. Altsaa, det røde Uldtøi, som jeg har syet en Cokarde af for dog at give medfølgende en Form, er det veritable Dannebrogs-Tøi, hvoraf et Dannebrog bør syes. De Fleste kjøbe et ringere Stof, fordi dette er saa dyrt, men dette er den rigtige Farve og det rigtige Stof. Dette maa De sige til den gamle Dame, der har den Elskværdighed at holde af os Danske.

I Aftes drak Andræ Thee med mig og var i et fortræffeligt Humeur, uagtet han var forkjølet, som hverandet Menneske i dette Foraar. Har De slet ikke talt med Prindsessen af Wales? De skriver intet herom. Tør hun maaskee ikke tale med Danske for Dronningen? I Morgen ventes alle vore Skibe hjem. Jeg vil kunne see dem fra mine Vinduer. Kongen tager ud til dem for at hilse paa Folkene. …