Danmarks Breve

BREV TIL: Jacob Gregorius Graah FRA: Peter Andreas Heiberg (1779-07-26)

P. A. Heiberg til Krigscommissair Graah.

Høyædle og Velbaarne
Hr. General-Krigs-Commissair Graah!

Den Godhed, som Deres Velbaarenhed hidintil har beviist mig, giver mig Forhaabning om, at nærværende faae Linier ikke aldeeles ugunstig bliver optagne. Jeg vil deri ikke søge at retfærdiggiøre mig, men alleene stræbe at udvirke den Godhed, som deres Velbaarenhed i Følge Menniskekiærligheden ikke kand nægte mig. Den Ordre som Deres Velbaarenhed i Fredags gav mig om at flytte, har jeg ikke tordet vægre mig ved at efterkomme, jeg troer altsaa ikke at deres Velbaarenhed skulle ville nægte mig mit Tøy, som jeg dagligdags kand dehøve, udbeder mig berfor den eene Gunst at jeg maae lade samme afhente, især mit Chatoul, hvortil jeg herved sender Nøglen, paa det at Deres Velbaarenhed kand, om de behager, eftersee hvad deri findes. I Chatoullet findes Nøgler til begge mine Kufferter, i den eene af disse har ieg nedlagt nogle Bøger som deels ikke ere mig tilhørende, deels nogle som s. 3 jeg nødig ville miste. De øvrige Bøger kand jeg ikke undslaae mig for at lade blive i Deres Velbaarenheds Vold, især ifald de har caveret for nogle af mine Creditorer. De af Deres Velbaarenhed for mig udlagte Penge, kand vel neppe udgiøre meere, end at der, naar de fra de af Deres Velbaarenhed annammede 48 Rd. afdrages, saameget bliver tilovers som af Sgr. Hofmann for den bevidste Stok er forlanget, nemlig 13 Rd., thi meere har han aldrig fordret af mig, og jeg kand ikke heller troe at hand paa saadan maade vil giøre sig Fordeel. — At ieg ikke mundtlig taler med Deres Velbaarenhed, haaber ieg De pardonnerer, da Undseelse, og Frygt for de altfor vel fortiente Bebreydelser forbyder samme.

Jeg har altsaa det underdanigste Haab, at Deres Velbaarenhed endnu lægger denne eene Gunst til de mange andre som Deres Velbaarenhed daglig har beviist mig, og hvilke jeg i min heele Levetiid paa ingen anden Maade kand vederlægge, end ved en bestandig Taknemmelighed og et Erkiendtlig Sindelag.

Jeg har den Ære med største Estime at forblive
Høyædle og Velbaarne
Hr. General-Krigs-Commissair Graah
Deres
underdanige Tienere
P. A. Heiberg.

Kiøbenhavnd. 26. July A° 1779.

P. S. Iblandt mine Bøger findes Niebuhrs Beschreibung vom Arabien som tilhører Universitetets Bibliothek. Dersom jeg endnu iblandt mine andre Bøger maatte faae tilladelse til at udvælge mig 3 a 4 Stkr, da blev mig beviist en Gunst som jeg al min Tiid skulle vise mig erkiendtlig for.