Danmarks Breve

BREV TIL: Inger Margrethe Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1781-08-11)

P. A. Heiberg til sin Moder. 1)

Allerkiæreste Moder!

Udi Brev til min Broder har jeg for længe siden tilmældt kiæreste Moder min Tilstand, og ligeledes bedet ham tale for mig til det beste, og udvirke mig igien min Moders Venskab, hvilket jeg af hans Brev igien har erfaret; jeg maae saaledes herved tage mig den Friehed at udbede mig samme selv, og love den forbedring i min Opførsel for fremtiden som kan giøre mig sikker altid at erholde den samme. Jeg kan herved lade min kiæreste Moder og mine Venner vide at jeg nu er fri fra Krigstienesten for den samme lindrige 2) pris som jeg i min Broders Brev ommældte. Jeg havde ventet at ved gode Venners Hielp her i Sverrig at erholde de fornødne Penge hertil, hvilket ogsaa havde skeet, men min værdige Farbroder Joachim Heiberg 3) har ved Skrivelse til en Norsk Kiøbman Stamer i Stockholm giordt sig underrætted om mig og bedet ham udbetale de nødige Penge til min friehed og eqvipering paa nyt, hvilket han ogsaa har giordt, jeg er nu saaledes i Stand til at kunde reyse hiem, men min Moder indseer lætteligen, at jeg, som jeg i mit sidste Brev til min Broder skrev, ikke kan komme hiem, uden at have nogle Recommendationer s. 17 med mig fra Upsala, hvorhen jeg nu snart tænker at reyse, alleneste at min Broder med allerførste Post ville være saa god at tilsende mig Attester fra Academiet i Kiøbenhavn, som jeg i mit sidste Brev bad ham forskaffe mig. Jeg har den forsikring at min Moder, som altid har vist mig Prøver paa sin Kiærlighed, endog paa den tid da jeg aldeles intet fortienede dem, ikke vil nægte mig den Glæde at med større Honneur kunne komme hiem om nogen tid, end nu. Naar min Moder og mine andre Venner vil beære mig med deres Skrivelser, da kan de samme sendes converterede til Herrn Herr Petter Stamer a Stockholm, hvilken Udskrift de og bør have.

Med største Længsel herefter forbliver jeg til min Død

Allerkiæreste Moders
lydigste Søn og tienere
P. A. Hei-berg. 1)

Enkiöpingd. 11 Aug. 1781.