Danmarks Breve

BREV TIL: Ludvig Heiberg FRA: Peter Andreas Heiberg (1781-11-09)

P. A. Heiberg til L. Heiberg.
Udskrift: a Monsieur
Monsr. Ludvig Heiberg.
Etudient en Philologie.
a
Saaby
per Roeskilde og Skomager Kroen.
Upsala d. 9. Novbr. 1781.

Kiæreste Broder!

Tak for din sidste Skrivelse og Umage med Attester fra Kiøbenhavn, hvilke jeg vel ikke her behøvede, og ingen nogensinde kunde begiære af mig at faae see, men dog kand giøre sin Nytte. Jeg er nu i Upsala og hører Collegia hos Prof. Grræc. lingv. Floderus (ikke Floesberg) over Homerus, samt flere som en Linblom over Politiqven, Svedelius over Horatius, og Fant over Historien. Jeg har i Dag skrevet Stats Secretair Guldberg til og suppliceret om Hielp til at opholde mig her et Aar, ligeledes har jeg skrevet Professor Horneman 1) og Kall till om at bidrage dertill; kand du hielpe noget deri, saa er jeg overbevist om at du ikke sparer et Brev, eller og, om det skulle behøves en Reyse for at hielpe til. Jeg venter med første Brev fra dig som nu ikke behøver couverteres men kand sendes directe per Upsala, og deri venter jeg at faae nogen omstændelig s. 20 Underrættning om de forandringer som har tildraget sig siden min Afreyse. Du kand ikke forestille dig hvor meget de her i Upsala giør af en Dansk Student, hvem jeg taler med af Professorer Bibliothecarier, Magistrer Præster, og andre saa byde de mig til sig, og til hvem jeg kommer saa skiænke de mig (som man siger i Sverrig) sine Disputaer, Orationer med mere. Universitets Bibliotheket er stort og anseeligt, Prof. Lingv. Orient. Aurivillius har og et Bibliothek som er mesten saa stort som Universitetets. Dom Kirken er den smukkeste og største som jeg har sedt, og forresten er Staden, endskiøndt den er liden, lige saa godt bygt som Stockholm paa de fleste Stæder. Vel er hverken Stockholm eller Upsala saa vel bygdt som Kiøbenhavn, eftersom her findes mange Huse af bare træ med tag af tørv men mange grundmurede Gaarde ere her og samt andre smukke ting. —

2*

Mere herom en anden gang. —

Jeg burde vel i Dag have tilskrevet min Morbroder og Tante, men eftersom jeg allerede har skrevet 6 Breve til Dannemarck, og Post porto er anseelig, saa haaber jeg og at du undskylder mig men glemmer ikke heller at aflægge min ydmygste Compliment til dem samt alle andre Slægt og Bekiendte fra den som bestandigen lever

Din
oprigtige Broder
P. A. Heiberg.